Skip to main content

1

Sloka 1

Текст

Verš

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча
атга те самправакшйа̄мі
таттва̄на̄м̇ лакшан̣ам̇ пр̣тгак
йад відітва̄ вімучйета
пурушах̣ пра̄кр̣таір ґун̣аіх̣
śrī-bhagavān uvāca
atha te sampravakṣyāmi
tattvānāṁ lakṣaṇaṁ pṛthak
yad viditvā vimucyeta
puruṣaḥ prākṛtair guṇaiḥ

Послівний переклад

Synonyma

ш́рі-бгаґава̄н ува̄ча  —  Бог-Особа сказав; атга  —  зараз; те  —  тобі; самправакшйа̄мі  —  опишу; таттва̄на̄м  —  категорій Абсолютної Істини; лакшан̣ам  —  ознаки; пр̣тгак  —  одне за одним; йат  —  що; відітва̄  —  знаючи; вімучйета  —  може звільнитися; пурушах̣  —  будь-яка особа; пра̄кр̣таіх̣  —  матеріальної природи; ґун̣аіх̣  —  від ґун.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; atha — nyní; te — tobě; sampravakṣyāmi — popíši; tattvānām — kategorií Absolutní Pravdy; lakṣaṇam — charakteristiky; pṛthak — jednu po druhé; yat — které; viditvā — když zná; vimucyeta — může být osvobozen; puruṣaḥ — kdokoliv; prākṛtaiḥ — hmotné přírody; guṇaiḥ — od vlivu kvalit.

Переклад

Překlad

Бог-Особа, Капіла, вів далі: Люба матінко, Я опишу тобі зараз різні аспекти Абсолютної Істини, пізнавши які кожен може звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи.

Nejvyšší Pán Kapila, Osobnost Božství, pokračoval: Má drahá matko, nyní ti popíši různé kategorie Absolutní Pravdy, s jejichž poznáním se může kdokoliv osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано в «Бгаґавад-ґіті», Верховного Бога-Особу, Абсолютну Істину, можна пізнати тільки відданим служінням (бгактйа̄ ма̄м абгіджа̄на̄ті). Згідно з «Бгаґаватам», об’єкт відданого служіння    —    це мам, Крішна. І, як вказано в «Чайтан’я-чарітамріті», пізнати Крішну означає пізнати Крішну в Його особистісному образі разом з Його внутрішньою енерґією, Його зовнішньою енерґією, Його поширеннями та Його втіленнями. Наука про Крішну має в своєму складі багато підрозділів. Філософія санкг’ї призначена передусім для зумовлених істот матеріального світу. Її пізнають за допомогою системи парампари, учнівської спадкоємності, і вважають за науку відданого служіння. Основи науки відданого служіння Господь Капіла вже виклав, а зараз Господь систематично викладатиме цю науку. За Його словами таке аналітичне вивчення науки відданого служіння звільняє людину від впливу ґун матеріальної природи. Те саме проголошує «Бгаґавад-ґіта»: тато ма̄м̇ таттвато джн̃а̄тва̄    —    пізнавши Господа в усіх Його аспектах, людина здобуває право увійти в царство Бога. Це пояснено також у цьому вірші. Зрозумівши науку відданого служіння в світлі філософії санкг’ї, можна звільнитися від ґун матеріальної природи. Вічна душа, звільнившись від чарів матеріальної природи, здобуває право увійти в царство Бога. Поки в людини залишається найменше бажання насолоджуватися матеріальною природою чи панувати над нею, їй не вдасться звільнитися з-під впливу ґун матеріальної природи. Отже, треба отримати систематичне розуміння науки про Верховного Бога-Особу, скориставшись із філософії санкг’ї, яку викладає Господь Капіладева.

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, pochopit Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravdu, je možné jedině oddanou službou (bhaktyā mām abhijānāti). V Bhāgavatamu stojí, že cílem oddané služby je mām, Kṛṣṇa. A jak je vysvětleno v Caitanya-caritāmṛtě, pochopit Kṛṣṇu znamená znát Kṛṣṇu v Jeho osobní podobě s Jeho vnitřní energií, Jeho vnější energií, Jeho expanzemi a Jeho inkarnacemi. Poznání o Kṛṣṇovi má mnoho různých částí. Sāṅkhyová filozofie je zvláště určena pro bytosti, které jsou podmíněné tímto hmotným světem. Podle systému parampary neboli učednické posloupnosti je všeobecně pokládána za vědu o oddané službě. Pán již vyložil předběžný rozbor oddané služby. Nyní bude vysvětlovat její analytický rozbor a říká, že s jeho pomocí se živá bytost osvobodí od vlivu kvalit hmotné přírody. Totéž Pán prohlašuje v Bhagavad-gītě: tato māṁ tattvato jñātvā — pochopením Pána z hlediska různých kategorií získáme oprávnění ke vstupu do království Boha. To je řečeno i v tomto verši. Pochopením vědy o oddané službě podle sāṅkhyové filozofie se lze osvobodit od vlivu kvalit hmotné přírody. Poté, co se věčná duše osvobodí od vlivu hmotné přírody, je oprávněna vstoupit do království Boha. Dokud má živá bytost sebemenší touhu panovat hmotné přírodě, nemá naději se osvobodit zpod vlády jejích hmotných kvalit. Proto je třeba chápat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, analyticky — tak, jak Ho vysvětluje Pán Kapiladeva ve Svém sāṅkhyovém filozofickém systému.