Skip to main content

ГЛАВА ДЕСЯТА

Capítulo 10

«Бгаґаватам» відповідає на всі запитання

El Bhāgavatam es la respuesta a todas las preguntas

ВІРШ 1:
Шрі Шукадева Ґосвамі сказав: «Шрімад-Бгаґаватам» розглядає десять тем: творення всесвіту, вторинне творення, планетні системи, Господня опіка, рушійна сила творення, зміни Ману, наука про Бога, повернення додому, до Бога, звільнення і суммум бонум.
Text 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo: En el Śrīmad-Bhāgavatam, las declaraciones se agrupan en diez divisiones, respecto a lo siguiente: la creación del universo; la subcreación; los sistemas planetarios; la protección que brinda el Señor; el impulso creativo; el cambio de manus; la ciencia de Dios; el regreso al hogar, de vuelta a Dios; la liberación; y el summum bonum.
ВІРШ 2:
Щоб підкреслити трансцендентну природу суммум бонум, «Шрімад-Бгаґаватам» висвітлює решту тем або покликаючись на висновки Вед, або пояснюючи їх сам, або підсумовуючи пояснення великих мудреців.
Text 2:
Para aislar la trascendencia del summum bonum, las características del resto se describen algunas veces mediante inferencias védicas, algunas veces mediante la explicación directa, y algunas veces mediante explicaciones resumidas dadas por los grandes sabios.
ВІРШ 3:
Первинне творення шістнадцяти складових матерії: п’яти першоелементів [вогню, води, землі, повітря і неба], звуку, форми, смаку, запаху, дотику, а також очей, вух, носа, язика, шкіри та розуму,    —    називають сарґа, тоді як породжену цим подальшу взаємодію ґун матеріальної природи    —    вісарґа.
Text 3:
La creación elemental de los dieciséis componentes de la materia —a saber, los cinco elementos [fuego, agua, tierra, aire y cielo], el sonido, la forma, el sabor, el aroma, la textura, y los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel y la mente— se conoce como sarga, mientras que la subsiguiente y resultante interacción de las modalidades de la naturaleza material, se denomina visarga.
ВІРШ 4:
Правильне становище для живих істот полягає в тому, щоб коритися законам Господа і завдяки тому жити повністю вмиротвореним під опікою Верховного Бога-Особи. Ману та їхні закони призначені на те, щоб вказувати людям правильний напрямок в житті. Рушійна сила діяльности    —    це бажання працювати заради плодів праці.
Text 4:
La situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor, y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios. Los manus y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. El incentivo para la actividad es el deseo de realizar trabajo fruitivo.
ВІРШ 5:
Наука про Бога описує втілення Бога-Особи і Його різноманітні діяння, а також діяння Його великих відданих.
Text 5:
La ciencia de Dios describe las encarnaciones de la Personalidad de Dios y Sus diferentes actividades, juntamente con las actividades de Sus grandes devotos.
ВІРШ 6:
Коли живі істоти разом зі своєю схильністю до зумовленого життя занурюються в Маха-Вішну, що лежить у містичному сні, це називають згортанням космічного прояву. Звільнення для живої істоти полягає в тому, щоб непохитно втвердитись у своїй відначальній формі, покинувши всі грубі та тонкі змінні матеріальні тіла.
Text 6:
La fusión de la entidad viviente —juntamente con su tendencia viviente condicional— con la acostada mística de Mahā-Viṣṇu, se denomina la terminación de la manifestación cósmica. La liberación es la situación permanente de la forma de la entidad viviente, después de que esta abandona los cambiables cuerpos materiales toscos y sutiles.
ВІРШ 7:
Верховне джерело космічного прояву, його вмістище і причина його згортання    —    Всевишній , що Його називають Верховна Істота або Наддуша. Отже Він    —    Верховне Джерело, Абсолютна Істина.
Text 7:
El Supremo, quien es célebre como el Ser Supremo o el Alma Suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica, y también su depósito y su terminación. Por ello, Él es el Manantial Supremo, la Verdad Absoluta.
ВІРШ 8:
Індивідуальну особу, що має різні органи чуття, називають адг’ятміка, а індивідуальне панівне божество чуттів    —     адгідайвіка. Видиме для очей тіло називають адгібгаутіка.
Text 8:
La persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina la persona adhyātmika, y la deidad controladora individual de los sentidos se denomina adhidaivika. El cuerpo que se ve en los globos de los ojos se denomina la persona adhibhautika.
ВІРШ 9:
Усі три вищезгадані рівні різних істот залежать одне від одного. Одного без іншого не зрозуміти. Проте Верховна Істота, що бачить кожного з них, не залежить ні від кого, і тому являє собою вишній притулок всіх притулків.
Text 9:
Todos los tres antedichos estados de diferentes entidades vivientes, son interdependientes. En ausencia de uno de ellos, no se entienden los otros. Pero el Ser Supremo, que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio, es independiente de todos, y, por lo tanto, Él es el refugio supremo.
ВІРШ 10:
Розділивши різні всесвіти, велетенська всесвітня форма Господа [Маха-Вішну], вийшовши з причинового океану, де з’явився перший пуруша-аватара, увійшов у кожен окремий всесвіт, бажаючи лягти на створені трансцендентні води [Ґарбгодаку].
Text 10:
Después de separar los diferentes universos, la gigantesca forma universal del Señor [Mahā-Viṣṇu], que salió del Océano Causal, el lugar de aparición del primer puruṣa-avatāra, entró en cada uno de los universos separados, deseando recostarse en la trascendental agua creada [Garbhodaka].
ВІРШ 11:
Верховна Особа не безособистісна і тому, безперечно, є нара, тобто особа. Через це трансцендентна вода, яку створив Верховний Нара, має назву нара. А що Він лягає на ту воду, Його називають Нараяна.
Text 11:
Esa Suprema Persona no es impersonal, y, por lo tanto, tiene como cualidad distintiva la de ser un nara, o persona. Por consiguiente, el agua trascendental que emana del Supremo Nara se conoce como nāra. Y debido a que Él se acuesta en esa agua, se lo conoce como Nārāyaṇa.
ВІРШ 12:
Треба знати, що всі матеріальні елементи, діяльність, час, ґуни, а також живі істоти, що їм дано насолоджуватись цим всім, існують тільки з Його милости, і щойно Він припиняє дбати про них, все зникає в небуття.
Text 12:
Uno debe saber definitivamente que todos los ingredientes materiales, las actividades, el tiempo y las modalidades, así como las entidades vivientes que están destinadas a disfrutar de todo ello, existen solo por Su misericordia, y tan pronto como Él no se ocupa de ellos, todo se vuelve inexistente.
ВІРШ 13:
Забажавши проявити з Себе Самого розмаїття живих істот, Господь, лежачи в містичному сні, зовнішньою енерґією породив золотавий символ сімені.
Text 13:
El Señor, mientras yacía en Su cama de sueño místico, generó el símbolo seminal, de matiz dorado, a través de la energía externa, debido a Su deseo de manifestar diversas variedades de entidades vivientes procedentes solo de Él.
ВІРШ 14:
Послухай від мене, як енерґія Його Господньої Милости розділяє єдине на згадані вище три категорії: на панівні істоти, підпорядковані істоти та матеріальні тіла.
Text 14:
Tan solo óyeme decir cómo la potencia de Su Señoría divide la unidad en tres partes, que reciben el nombre de entidades controladoras, entidades controladas y cuerpos materiales, de la manera mencionada anteriormente.
ВІРШ 15:
З неба, яке міститься в трансцендентному тілі творця, Маха-Вішну, виникли чуттєва, розумова та фізична енерґії, а також першоджерело всієї життєвої сили.
Text 15:
Del cielo, situado dentro del cuerpo trascendental del Mahā-Viṣṇu manifestador, se generan la energía de los sentidos, la fuerza mental y la fuerza corporal, así como también el total del manantial de la fuerza viviente total.
ВІРШ 16:
Як супутники царя йдуть за своїм паном, так само, коли рухається сукупна енерґія, рухаються всі інші живі істоти, а коли вона припиняє діяти, чуттєва діяльність живих істот припиняється.
Text 16:
Así como los seguidores de un rey siguen a su señor, en forma similar, cuando la energía total está en movimiento, todas las demás entidades vivientes se mueven, y cuando la energía total cesa de trabajar, todas las demás entidades vivientes detienen las actividades de los sentidos.
ВІРШ 17:
Коли вірат-пуруша привів у рух життєву силу, вона породила голод і спрагу, а коли Він забажав пити і їсти, відкрився рот.
Text 17:
La fuerza viviente, agitada por el virāṭ-puruṣa, generó el hambre y la sed, y cuando Él deseó beber y comer, se abrió la boca.
ВІРШ 18:
З Його рота проявляється піднебіння, а потім виникає язик. Тоді постають різні смаки, щоб язик міг ними насолоджуватись.
Text 18:
De la boca se manifestó el paladar, y luego se generó también la lengua. Después de esto aparecieron todos los diferentes sabores, para que la lengua pudiera saborearlos.
ВІРШ 19:
Коли Всевишній забажав говорити, з Його рота залунала мова. Тоді з рота виникло панівне божество вогню. Але коли Він лежав на воді, вся ця діяльність залишалась непроявленою.
Text 19:
Cuando el Supremo deseó hablar, se vibraron discursos por la boca. Luego se generó de la boca la deidad controladora llamada Fuego. Pero cuando Él yacía en el agua, todas esas funciones permanecieron suspendidas.
ВІРШ 20:
Потім, коли верховний пуруша забажав відчувати запахи, виникли ніздрі і дихання , з’явились ніс і запахи , а також проявилось панівне божество повітря, що переносить запахи.
Text 20:
Luego, cuando el supremo puruṣa deseó percibir olores, se generaron las fosas nasales y la respiración, aparecieron los olores y el instrumento nasal, y la deidad controladora del aire, llevando el olor, también se manifestó.
ВІРШ 21:
Коли все існувало в пітьмі, Господь забажав побачити Себе і все створене. Тоді проявились очі, світлосяйний бог Сонця, зір та об’єкти зору.
Text 21:
Así pues, cuando todo existía en la oscuridad, el Señor deseó verse a Sí Mismo y a todo lo que se había creado. Luego, los ojos, el iluminador dios sol, la capacidad de visión y el objeto de la vista, se manifestaron todos.
ВІРШ 22:
Коли великі мудреці запрагли отримати знання, з’явились вуха, слух, панівне божество слуху та об’єкти слуху. Великі мудреці бажали почути про Суть.
Text 22:
Con el desarrollo en los grandes sabios del deseo de saber, se manifestaron los oídos, la capacidad de oír, la deidad controladora de la audición, y los objetos de la misma. Los grandes sabios deseaban oír hablar acerca del Yo.
ВІРШ 23:
Коли виникло бажання відчувати фізичні ознаки матерії, як-от м’якість, твердість, тепло, холод, легкість і важкість, виникли саме чуття дотику, шкіра, шкіряні пори, волосся на тілі та панівні божества волосся (дерева). Всередині і ззовні шкіру огорнув повітряний покрив, що забезпечує відчуття дотику.
Text 23:
Cuando apareció un deseo de percibir las características físicas de la materia, tales como la suavidad, la dureza, el calor, el frío, la liviandad y la pesadez, se generaron el trasfondo de la sensación, la piel, los poros cutáneos, los vellos del cuerpo y sus deidades controladoras (los árboles). Por dentro y por fuera de la piel se encuentra una cobertura de aire a través de la cual se hizo patente la percepción de los sentidos.
ВІРШ 24:
Тоді, коли Верховна Особа забажав виконувати різноманітну діяльність, виникли дві руки, сила, що керує ними, Індра    —    півбог райських планет, а також діяльність, пов’язана з руками і цим півбогом.
Text 24:
Después, cuando la Suprema Persona deseó realizar diversas variedades de trabajos, se manifestaron las dos manos y su fuerza controladora, e Indra, el semidiós del cielo, así como también los actos que dependen tanto de las manos como del semidiós.
ВІРШ 25:
Тоді на Його бажання цілеспрямованого руху в Нього проявились ноги, а з ніг виникло панівне божество на ім’я Вішну. Під Його особистим наглядом всі різновиди людей заходжуються коло жертвопринесень згідно зі своїми визначеними обов’язками.
Text 25:
Luego, debido a Su deseo de controlar el movimiento, se manifestaron Sus piernas, y de las piernas se generó la deidad controladora llamada Viṣṇu. Mediante Su supervisión personal de este acto, todas las variedades de seres humanos se ocupan laboriosamente en el sacrificio constituido por las ocupaciones obligatorias.
ВІРШ 26:
Потім для того, щоб насолоджуватись сексом, зачинати потомство і смакувати райський нектар, Господь створив ґеніталії. Так з’явились статеві органи і їхнє панівне божество, Праджапаті. Об’єкти статевої насолоди і їхнє панівне божество підвладні статевим органам Господа.
Text 26:
Luego, para el placer sexual, engendrar prole y saborear néctar celestial, el Señor manifestó el órgano genital, y por ello existe dicho órgano y su deidad controladora, el Prajāpati. El objeto del placer sexual y la deidad controladora se encuentran bajo el control del órgano genital del Señor.
ВІРШ 27:
Далі , коли Він забажав випорожнитись перетравленою їжею, виникли анальний отвір, орган випорожнення (пряма кишка), а також його панівне божество Мітра. Орган випорожнення і самі випорожнення перебувають під захистом панівного божества.
Text 27:
Después de eso, cuando Él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles, el agujero de la evacuación —el ano— y el órgano de los sentidos respectivo, se desarrollaron juntamente con la deidad controladora, Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacua se encuentran ambos bajo el refugio de la deidad controladora.
ВІРШ 28:
Потім, коли Він забажав переходити з одного тіла в інше, створено пуп, повітряний потік, який спричиняє вихід з тіла, і смерть. Пуп дає притулок і смерті, і віддільній силі.
Text 28:
Luego, cuando Él deseó moverse de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo y el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora.
ВІРШ 29:
Коли в Господа виникло бажання їсти й пити, з’явились живіт, кишки та судини. Річки й моря    —    це джерело їхнього живлення й обміну речовин.
Text 29:
Cuando hubo un deseo de tener comida y bebida, se manifestaron el abdomen y los intestinos, y también las arterias. Los ríos y los mares son la fuente de su sustento y metabolismo.
ВІРШ 30:
Коли Він захотів міркувати про діяльність Його енерґії, тоді з’явились серце (осідок розуму), розум, місяць, рішучість і всі бажання.
Text 30:
Cuando hubo un deseo de pensar acerca de las actividades de Su propia energía, se manifestaron entonces el corazón (el lugar de asiento de la mente), la mente, la Luna, la determinación y todos los deseos.
ВІРШ 31:
Сім складових тіла, а саме: тонкий покрив на шкірі, сама шкіра, плоть, кров, жир, кістковий мозок і кості    —    створено з землі, води й вогню, тоді як дихання життя    —    з неба, води й повітря.
Text 31:
Los siete elementos del cuerpo, a saber, la fina capa que se encuentra sobre la piel, la propia piel, la carne, la sangre, la grasa, la médula y el hueso, están todos hechos de tierra, agua y fuego, mientras que el aliento vital es producido por el cielo, el agua y el aire.
ВІРШ 32:
Органи чуття прив’язані до ґун матеріальної природи, а ґуни постають із оманного его. Розум переживає різноманітні матеріальні стани (щастя й нещастя), а інтелект являє собою здатність розуму розважати.
Text 32:
Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material, y las modalidades de la naturaleza material son productos del ego falso. La mente está sujeta a toda clase de experiencias materiales (felicidad y aflicción), y la inteligencia es la característica de la deliberación de la mente.
ВІРШ 33:
Ці елементи складаються в грубі форми, як-от планети, що про них я тобі розповідав, і покривають зовнішній прояв Бога-Особи.
Text 33:
Así pues, con todo eso, el aspecto externo de la Personalidad de Dios es cubierto por formas toscas tales como las de los planetas, los cuales te fueron explicados a ti por mí.
ВІРШ 34:
А вище за це [грубе проявлення] простягається трансцендентний світ, тонший від найтонших форм. Йому немає початку, середини і кінця, і тому він перебуває поза межами слів, умоглядних теорій і матеріальних уявлень.
Text 34:
En consecuencia, más allá de esta [la manifestación tosca] se encuentra una manifestación trascendental, más fina que la forma más fina. Esa manifestación no tiene ningún comienzo, ni estado intermedio, ni final; por consiguiente, se encuentra más allá de los límites de la expresión o de la especulación mental, y es distinta de la concepción material.
ВІРШ 35:
Чисті віддані Господа, які добре Його розуміють, не визнають жодної з вищезгаданих форм Господа, що я описав тобі з матеріального погляду.
Text 35:
Ninguna de las dos formas anteriores del Señor, que se acaban de describir ante ti desde el punto de vista material, es aceptada por los devotos puros del Señor que lo conocen bien.
ВІРШ 36:
Він, Бог-Особа, проявляє Себе в трансцендентній формі, що її представляють Його трансцендентне ім’я, якості, розваги, оточення і трансцендентне розмаїття. Хоча Він не влягає впливові Своєї діяльности, коли Він діє, здається, що Він залежить від наслідків Своїх вчинків.
Text 36:
Él, la Personalidad de Dios, se manifiesta con una forma trascendental, siendo el sujeto de Su nombre trascendental, cualidad, pasatiempos, séquito y variedad trascendental. Si bien Él no es afectado por ninguna de esas actividades, parece estar ocupado de esa manera.
ВІРШ 37–40:
Царю, нехай же тобі буде відомо, що всі живі істоти відповідно до їхніх дій у минулому створив Верховний Господь. Серед них: Брахма і його сини, як-от Дакша, змінні правителі, як-от Вайвасвата Ману, півбоги, як-от Індра, Чандра і Варуна, великі мудреці, як-от Бгріґу, В’яса і Васіштга, жителі Пітрілоки і Сіддгалоки, чарани, ґандгарви, від’ядгари, асури, якші, кіннари і ангели, зміїний рід, мавполюди кімпуруші, люди, жителі Матрілоки, демони, пішачі, привиди, духи, божевільні, злі духи, добрі й лихі зірки, домовики, лісові звірі, птахи, свійські тварини, плазуни, гори, рухомі й нерухомі живі істоти, живі істоти, народжені з зародку, з яйця, з поту і з насіння, і всі інші    —    хоч вони у воді, хоч на землі, хоч у небі, хоч у щасті, хоч у горі, хоч у щасті, змішаному з горем. Їх усіх, відповідно до їхніх дій у минулому, створив Верховний Господь.
Texts 37-40:
¡Oh, rey!, he de decirte que todas las entidades vivientes son creadas por el Señor Supremo de acuerdo con sus pasadas acciones. Eso incluye a Brahmā y sus hijos, tales como Dakṣa; a los cabezas periódicos, tales como Vaivasvata Manu; a los semidioses, tales como Indra, Candra y Varuṇa; a los grandes sabios, tales como Bhṛgu, Vyāsa y Vasiṣṭha; a los habitantes de Pitṛloka y Siddhaloka; a los cāraṇas, gandharvas, vidyādharas, asuras, yakṣas, kinnaras y ángeles; a los seres serpentinos; a los kimpuruṣas con forma de mono; a los seres humanos; a los habitantes de Mātṛloka; a los demonios, piśācas, fantasmas y a los espíritus, a los lunáticos y a los espíritus malignos; a las estrellas buenas y malas; a los duendes; a los animales del bosque; a las aves; a los animales domésticos; a los reptiles; a las montañas; a las entidades vivientes móviles y fijas; a las entidades vivientes nacidas de embriones, de huevos, de transpiración o de semillas, y a todas las demás, bien sea que se encuentren en el agua, en la tierra o en el cielo, felices, afligidas, o con mezcla de felicidad y aflicción. Todas ellas, de acuerdo con sus pasadas acciones, son creadas por el Señor Supremo.
ВІРШ 41:
Різні живі істоти живуть під впливом різних якостей матеріальної природи    —    ґуни добра, ґуни страсти і ґуни пітьми, і відповідно до цього їх називають півбогами, людьми і жителями пекла. Але кожна ґуна природи, царю, змішана з двома іншими, а тому і собі розпадається на три. Отже, кожен вид живих істот перебуває під впливом не тільки своєї основної ґуни, але й інших теж, і так набуває відповідної вдачі.
Text 41:
De acuerdo con las diferentes modalidades de la naturaleza material —la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la oscuridad—, existen diferentes criaturas vivientes, que son conocidas como semidioses, seres humanos y entidades vivientes infernales. ¡Oh, rey!, hasta una modalidad específica de la naturaleza, estando mezclada con las otras dos, se divide en tres, y, así pues, cada clase de criatura viviente es influida por las otras modalidades, y así adquiere sus propios hábitos.
ВІРШ 42:
Заклавши підвалини творіння , Він , Бог - Особа ,    —    опора всього сущого у всесвіті    —    з’являється в різних втіленнях і напучує всі зумовлені душі : серед людей, нижчих за людей істот та півбогів.
Text 42:
Él, la Personalidad de Dios, como el sustentador de todo lo que hay en el universo, aparece en diferentes encarnaciones después de establecer la creación, y, así pues, rescata a todas las clases de almas condicionadas, de entre los humanos, los no humanos y los semidioses.
ВІРШ 43:
Згодом, наприкінці епохи, Господь у формі Рудри, руйнівника, Сам знищить усе творіння, як вітер розвіює хмари.
Text 43:
Después de eso, al final del milenio, el propio Señor, en la forma de Rudra, el destructor, aniquilará la creación completa, tal como el viento dispersa las nubes.
ВІРШ 44:
Так великі трансценденталісти описують діяння Верховного Бога-Особи, але чисті віддані дістають право бачити ще славетніші прояви трансцендентного, поза сферою цих явищ.
Text 44:
Los grandes trascendentalistas describen así las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, pero los devotos puros merecen ver cosas más gloriosas en la trascendencia, más allá de estos aspectos.
ВІРШ 45:
Господь не бере безпосередньої участи ані у творенні, ані у знищенні матеріального світу. Ведичні описи, які говорять за Його безпосереднє втручання, просто призначені спростувати уявлення про те, що творець    —    це матеріальна природа.
Text 45:
El Señor no actúa directamente como ingeniero en la creación y la destrucción del mundo material. Lo que se describe en los Vedas acerca de Su participación directa, es simplemente para contrarrestar la idea de que la naturaleza material es el creador.
ВІРШ 46:
Періодичне творення і знищення, описане тут у загальних рисах,    —    це закон, який визначає тривалість як одного дня Брахми, так і всього прояву махат і розгортання матерії загалом.
Text 46:
Este proceso de creación y aniquilación, descrito aquí en resumen, es el principio regulativo que existe durante el período de un día de Brahmā. Ese es también el principio regulativo en la creación del mahat, en el que se disemina la naturaleza material.
ВІРШ 47:
Царю, згодом я поясню тобі виміри часу в його грубій і тонкій формах з їхніми відмітними ознаками, але зараз дозволь мені описати Падма-калпу.
Text 47:
¡Oh, rey!, he de explicarte en su debido momento la medida del tiempo en sus aspectos toscos y sutiles, con las características específicas de cada uno de ellos, pero por los momentos permíteme explicarte el Pādma-kalpa.
ВІРШ 48:
Вислухавши описи творіння, Шаунака Ріші запитав Суту Ґосвамі про Відуру, тому що Сута Ґосвамі вже розповів йому про те, як Відура пішов з дому, покинувши всіх родичів, хоч від них дуже важко відмовитись.
Text 48:
Śaunaka Ṛṣi, después de oír todo lo referente a la creación, le preguntó a Sūta Gosvāmī acerca de Vidura, pues Sūta Gosvāmī le había informado anteriormente cómo Vidura había abandonado el hogar, dejando a un lado a todos sus familiares, a quienes era muy difícil abandonar.
ВІРШ 49–50:
Шаунака Ріші сказав: Розкажи нам, будь ласка, які теми обговорювали між собою Відура з Майтреєю в бесіді про трансцендентне, про що запитував Відура і що відповідав йому Майтрея. Будь ласка, відкрий нам також причину, з якої Відура порвав зв’язки зі своїми родичами, і чому він таки повернувся додому. Будь ласка, розкажи нам також, що робив Відура, відвідуючи святі місця.
Texts 49-50:
Śaunaka Ṛṣi dijo: Haznos saber, por favor, qué asuntos se discutieron entre Vidura y Maitreya —quienes conversaron acerca de temas trascendentales—, y qué preguntó Vidura y respondió Maitreya. También, por favor, haznos saber cuál fue la razón por la que Vidura abandonó la relación con los miembros de su familia, y por qué regresó de nuevo al hogar. Por favor, también danos a conocer cuáles fueron las actividades de Vidura mientras se encontraba en los lugares de peregrinaje.
ВІРШ 51:
Шрі Сута Ґосвамі відповів: Зараз я розповім вам усе, що пояснив великий мудрець, відповідаючи на запитання царя Парікшіта. Будь ласка, слухайте уважно.
Text 51:
Śrī Sūta Gosvāmī respondió: Ahora he de explicarles a ustedes los mismos asuntos que explicó el gran sabio en respuesta a las preguntas del rey Parīkṣit. Por favor, oigan atentamente.