Skip to main content

ВІРШ 19

Text 19

Текст

Text

вівакшор мукгато бгӯмно
вахнір ва̄ґ вйа̄хр̣там̇ тайох̣
джале чаітасйа сучірам̇
ніродгах̣ самаджа̄йата
vivakṣor mukhato bhūmno
vahnir vāg vyāhṛtaṁ tayoḥ
jale caitasya suciraṁ
nirodhaḥ samajāyata

Послівний переклад

Synonyms

вівакшох̣  —  коли виникло бажання говорити; мукгатах̣  —   з рота; бгӯмнах̣  —  Всевишнього; вахніх̣  —  вогонь чи панівне божество вогню; ва̄к  —  вібрація; вйа̄хр̣там  —  мова; тайох̣  —  обома; джале  —  у воді; ча  —  проте; етасйа  —  цих усіх; сучірам  —  вкрай довго; ніродгах̣  —  зупинка; самаджа̄йата  —   тривала.

vivakṣoḥ — when there was a need to speak; mukhataḥ — from the mouth; bhūmnaḥ — of the Supreme; vahniḥ — fire or the controlling deity of fire; vāk — vibration; vyāhṛtam — speeches; tayoḥ — by both; jale — in the water; ca — however; etasya — of all these; suciram — a very, very long time; nirodhaḥ — suspension; samajāyata — did continue.

Переклад

Translation

Коли Всевишній забажав говорити, з Його рота залунала мова. Тоді з рота виникло панівне божество вогню. Але коли Він лежав на воді, вся ця діяльність залишалась непроявленою.

When the Supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth. Then the controlling deity Fire was generated from the mouth. But when He was lying in the water, all these functions remained suspended.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Так поступово розвивається кожне чуття, і одночасно виникає його панівне божество, що керує розвитком і діяльністю цього окремого чуття. З цього можна зрозуміти, що діяльністю органів чуття керує воля Всевишнього. Чуття, так би мовити, відкривають широкі можливості перед зумовленими душами, що повинні належним чином використовувати їх під наглядом панівного божества, якого вповноважив Верховний Господь. Той, хто порушує реґулівні засади, зазнає кари і падає до нижчого рівня життя. Візьмімо, наприклад, язик та його панівне божество Варуну. Язик призначений для того, щоб їсти, і люди, звірі та птахи мають кожен свої смаки, відповідно до своїх різних можливостей. Смаки людини і смаки свині не однакові. Який смак істота розвинула під впливом тих чи інших ґун природи, таким тілом панівне божество її наділяє. Якщо людина стає нерозбірлива в своїх смаках і їсть усе підряд, як те робить свиня, то панівне божество отримує всі підстави на наступне життя дати їй тіло свині. Свиня вживає все підряд, навіть випорожнення, і людина, яка стала так само неперебірлива, повинна бути готова перейти в наступному житті до нижчої форми існування. Це також милість Бога, адже зумовлена душа бажала мати тіло, яке дозволяло б досконало насолоджуватись їжею певного ґатунку. Коли людина отримує тіло свині, це треба вважати милістю Господа, тому що Він задовольнив її потреби. Після смерти ми отримуємо наступне тіло під вищим наглядом, і аж ніяк не випадково. Тому людина повинна пильнуватись, щоб отримати наступного життя ліпше тіло. Безвідповідальне розпусне життя дуже небезпечне    —     це проголошено у всіх писаннях.

The peculiarity of the gradual development of the different senses is simultaneously supported by their controlling deities. It is to be understood, therefore, that the activities of the sense organs are controlled by the will of the Supreme. The senses are, so to speak, offering a license for the conditioned souls, who are to use them properly under the control of the controlling deity deputed by the Supreme Lord. One who violates such controlling regulations has to be punished by degradation to a lower status of life. Consider, for example, the tongue and its controlling deity, Varuṇa. The tongue is meant for eating, and men, animals and birds each have their different tastes because of different licenses. The taste of human beings and that of the swine are not on the same level. The controlling deity, however, awards or certifies a particular type of body when the particular living entity develops a taste in terms of different modes of nature. If the human being develops taste without discrimination, as does the swine, then the controlling deity is certainly certified for the next term to award him the body of a swine. The swine accepts any kind of foodstuff, including stools, and a human being who has developed such indiscriminate taste must be prepared for a degraded life in the next life. Such a life is also God’s grace because the conditioned soul desired a body like that for perfectly tasting a particular type of foodstuff. If a man gets the body of a swine it must be considered the grace of the Lord because the Lord awards the facility. After death the next body is offered by superior control, not blindly. A human being, therefore, must be on his guard as to what sort of body he is going to have in the next life. An irresponsible life of indiscrimination is risky, and that is the declaration of all scriptures.