Skip to main content

ВІРШ 19

Sloka 19

Текст

Verš

вівакшор мукгато бгӯмно
вахнір ва̄ґ вйа̄хр̣там̇ тайох̣
джале чаітасйа сучірам̇
ніродгах̣ самаджа̄йата
vivakṣor mukhato bhūmno
vahnir vāg vyāhṛtaṁ tayoḥ
jale caitasya suciraṁ
nirodhaḥ samajāyata

Послівний переклад

Synonyma

вівакшох̣  —  коли виникло бажання говорити; мукгатах̣  —   з рота; бгӯмнах̣  —  Всевишнього; вахніх̣  —  вогонь чи панівне божество вогню; ва̄к  —  вібрація; вйа̄хр̣там  —  мова; тайох̣  —  обома; джале  —  у воді; ча  —  проте; етасйа  —  цих усіх; сучірам  —  вкрай довго; ніродгах̣  —  зупинка; самаджа̄йата  —   тривала.

vivakṣoḥ — když vznikla potřeba hovořit; mukhataḥ — z úst; bhūmnaḥ — Nejvyššího; vahniḥ — oheň nebo vládnoucí božstvo ohně; vāk — vibrace; vyāhṛtam — slova; tayoḥ — obojím; jale — ve vodě; ca — ovšem; etasya — těch všech; suciram — velice dlouhá doba; nirodhaḥ — pozastavení; samajāyata — pokračovalo.

Переклад

Překlad

Коли Всевишній забажав говорити, з Його рота залунала мова. Тоді з рота виникло панівне божество вогню. Але коли Він лежав на воді, вся ця діяльність залишалась непроявленою.

Když Nejvyšší zatoužil hovořit, z Jeho úst zazněla slova. Pak bylo z úst vytvořeno vládnoucí božstvo ohně. Dokud však ležel ve vodě, všechny tyto činnosti zůstávaly neprojevené.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Так поступово розвивається кожне чуття, і одночасно виникає його панівне божество, що керує розвитком і діяльністю цього окремого чуття. З цього можна зрозуміти, що діяльністю органів чуття керує воля Всевишнього. Чуття, так би мовити, відкривають широкі можливості перед зумовленими душами, що повинні належним чином використовувати їх під наглядом панівного божества, якого вповноважив Верховний Господь. Той, хто порушує реґулівні засади, зазнає кари і падає до нижчого рівня життя. Візьмімо, наприклад, язик та його панівне божество Варуну. Язик призначений для того, щоб їсти, і люди, звірі та птахи мають кожен свої смаки, відповідно до своїх різних можливостей. Смаки людини і смаки свині не однакові. Який смак істота розвинула під впливом тих чи інших ґун природи, таким тілом панівне божество її наділяє. Якщо людина стає нерозбірлива в своїх смаках і їсть усе підряд, як те робить свиня, то панівне божество отримує всі підстави на наступне життя дати їй тіло свині. Свиня вживає все підряд, навіть випорожнення, і людина, яка стала так само неперебірлива, повинна бути готова перейти в наступному житті до нижчої форми існування. Це також милість Бога, адже зумовлена душа бажала мати тіло, яке дозволяло б досконало насолоджуватись їжею певного ґатунку. Коли людина отримує тіло свині, це треба вважати милістю Господа, тому що Він задовольнив її потреби. Після смерти ми отримуємо наступне тіло під вищим наглядом, і аж ніяк не випадково. Тому людина повинна пильнуватись, щоб отримати наступного життя ліпше тіло. Безвідповідальне розпусне життя дуже небезпечне    —     це проголошено у всіх писаннях.

Postupný rozvoj různých smyslů současně doprovází vznik jejich vládnoucích božstev. Musíme proto chápat, že činnostem smyslových orgánů vládne vůle Nejvyššího. Smysly poskytují určité možnosti podmíněným duším, které jich mají náležitě využívat pod dohledem vládnoucího božstva, pověřeného Nejvyšším Pánem. Ten, kdo se vzpírá této vládě, musí být potrestán degradací do nižšího životního druhu. Příkladem může být jazyk a jeho vládnoucí božstvo, Varuṇa. Jazyk je určen pro jedení a lidem, zvířatům i ptákům jsou dané rozdílné chutě. Chuť člověka a prasete se liší, protože mají odlišné možnosti a postavení. Pokud však určitá bytost v rámci různých kvalit přírody vyvine nějakou určitou chuť, vládnoucí božstvo jí přidělí nebo schválí příslušný druh těla. Pokud člověk vyvine stejnou chuť jako má prase, kterému je jedno, co jí, vládnoucí božstvo se jistě postará o to, aby v příštím životě dostal tělo prasete. Prase jí cokoliv, včetně výkalů, a člověk, který podobně přestal rozlišovat vhodné chuti, musí být připraven na to, že v příštím životě poklesne do nižšího druhu. To je také Boží milost, protože podmíněná duše si přála takové tělo, aby mohla dokonale vychutnávat určitý druh potravy. Pokud člověk dostane tělo prasete, musí se to pokládat za milost Pána, který mu takto dává možnost naplnit svá přání. Po smrti přiděluje další tělo živé bytosti vyšší moc a nikoliv slepá náhoda. Člověk se proto musí mít na pozoru, jaké tělo dostane v příštím životě. Nezodpovědný život bez rozlišování je nebezpečný a varují před ním všechna písma.