Skip to main content

ВІРШ 43

Text 43

Текст

Text

ш́рі-кр̣шн̣а кр̣шн̣а-сакга вр̣шн̣й-р̣шабга̄вані-дгруґ-
ра̄джанйа-вам̇ш́а-дахана̄напавар
ґа-вірйа
ґовінда ґо-двіджа-сура̄рті-хара̄вата̄ра
йо
ґеш́вара̄кгіла-ґуро бгаґаван намас те
śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya
govinda go-dvija-surārti-harāvatāra
yogeśvarākhila-guro bhagavan namas te

Послівний переклад

Synonyms

ш́рі-кр̣шн̣а — Шрі Крішно; кр̣шн̣а-сакга  —  Арджунин друже; вр̣шн̣і — нащадків Вр̣шн̣і; р̣шабга — о проводарю; авані —  Землі; дгрук  —  непокірні; ра̄джанйа-вам̇ш́а  —  царські династії; дахана  —  о руйнівнику; анапаварґа  —  без поменшення; вірйа  —  звитяги; ґовінда  —  власнику Ґолокадгами; ґо  —  корів; двіджа  —  брахман; сура  —  півбогів; арті-хара  —  забрати горе; авата̄ра  —  Господи, що приходиш; йоґа-іш́вара  —   володарю усіх містичних сил; акгіла  —  всесвітній; ґуро  —  наставнику; бгаґаван  —  владико всіх щедрот; намах̣ те  —  шанобливі поклони Тобі.

śrī-kṛṣṇa — O Śrī Kṛṣṇa; kṛṣṇa-sakha — O friend of Arjuna; vṛṣṇi — of descendants of Vṛṣṇi; ṛṣabha — O chief; avani — the earth; dhruk — rebellious; rājanya-vaṁśa — dynasties of the kings; dahana — O annihilator; anapavarga — without deterioration of; vīrya — prowess; govinda — O proprietor of Golokadhāma; go — of the cows; dvija — the brāhmaṇas; sura — the demigods; arti-hara — to relieve distress; avatāra — O Lord who descends; yoga-īśvara — O master of all mystic powers; akhila — universal; guro — O preceptor; bhagavan — O possessor of all opulences; namaḥ te — respectful obeisances unto You.

Переклад

Translation

О Крішно, о Арджунин друже, о найвищий з-поміж нащадків Врішні, о Ти, що знищуєш політичні угруповання, які порушують спокій Землі! Твоя доблесть ніколи не зменшується! Ти владця трансцендентної обителі, і сходиш, щоб позбавити від нещасть корів, брахман та відданих. Ти володар усіх містичних сил і вчитель усього всесвіту. Ти    —    всемогутній Бог, і я складаю Тобі шанобливі поклони.

O Kṛṣṇa, O friend of Arjuna, O chief amongst the descendants of Vṛṣṇi, You are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and You descend to relieve the distresses of the cows, the brāhmaṇas and the devotees. You possess all mystic powers, and You are the preceptor of the entire universe. You are the almighty God, and I offer You my respectful obeisances.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Шріматі Кунтідеві в цьому вірші робить підсумок опису Верховного Господа Шрі Крішни. Всемогутній Господь має Свою вічну трансцендентну обитель, в якій Він дбає за корови сурабгі. Йому слугують сотні й тисячі богинь процвітання. Він сходить до матеріального світу, щоб повернути до Себе Своїх відданих, і щоб знищити політичні партії та царів, які замість справедливо врядувати, самі порушують лад у суспільстві. Своїми безконечними енерґіями Він створює, підтримує й знищує, але Його енерґія проте не вичерпується і Він завжди лишається сповнений доблести й снаги. Коровам, брахманам та відданим Господь приділяє особливу увагу, бо вони відіграють важливу роль у досягненні щастя для всіх істот.

A summary of the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa is made herein by Śrīmatī Kuntīdevī. The almighty Lord has His eternal transcendental abode where He is engaged in keeping surabhi cows. He is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. He descends to the material world to reclaim His devotees and to annihilate the disturbing elements in groups of political parties and kings who are supposed to be in charge of administration work. He creates, maintains and annihilates by His unlimited energies, and still He is always full with prowess and does not deteriorate in potency. The cows, the brāhmaṇas and the devotees of the Lord are all objects of His special attention because they are very important factors for the general welfare of living beings.