Skip to main content

ВІРШ 21

ТЕКСТ 21

Текст

Текст

крышнайа васудевайа
девакы-нанданайа ча
нанда-ґопа-кумарайа
ґовындайа намо намах
кшйа всудевйа
девакӣ-нанданйа ча
нанда-гопа-кумрйа
говиндйа намо нама

Послівний переклад

Пословный перевод

кр̣шн̣а̄йа  —  Верховному Господеві; ва̄судева̄йа  —  синові Васудеви ; девакі-нандана̄йа   —   синові Девакі ; ча   —   і ; нанда- ґопа  —  Нанда й пастухи; кума̄ра̄йа  —  їхньому синові; ґовінда̄йа  —  Богові-Особі, що дарує радість коровам і чуттям; намах̣  —  шанобливі поклони; намах̣  —  поклони.

кшйа — Верховному Господу; всудевйа — сыну Васудевы; девакӣ-нанданйа — сыну Деваки; ча — и; нанда-гопа — Нанды и пастухов; кумрйа — их сыну; говиндйа — Личности Бога, приносящему радость коровам и чувствам; нама — почтительные поклоны; нама — почтение.

Переклад

Перевод

Я у великій шані схиляюся перед Господом, що став сином Васудеви та втіхою Девакі, дитиною Нанди й усіх пастухів Вріндавани, перед Ним, що дарує радість коровам і чуттям.

Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудевы, радостью Деваки, сыном Нанды и других пастухов Вриндавана и приносит радость коровам и чувствам.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕННЯ: Господь, що до Нього не наблизитись жодними матеріальними засобами, зі Своєї безмежної безпричинної ласки сходить на Землю такий, як Він є, щоб дарувати особливу милість Своїм бездомісним відданим і послабити вплив демонічних осіб. Цариця Кунті поклоняється втіленню, чи сходженню, Господа Крішни, віддаючи Йому перевагу перед усіма іншими втіленнями, бо саме в цьому втіленні Господь найприступніший. Втілившись як Рама, Він з самого малку був царевичем, однак у втіленні Крішни, Він, хоча й царський син, щойно з’явившись на світ, залишив домівку Своїх справжніх батька й матері (царя Васудеви й цариці Девакі) і перенісся на руки Яшодамайі, щоб грати роль звичайного хлопчика-пастушка на благословенній землі Враджабгумі, що освятилася тими Його дитячими іграми. Отже, Господь Крішна милостивіший за Господа Раму. Безсумнівно, Він був дуже ласкавий до Кунтіного брата Васудеви та його сім’ї. Не стань Він сином Васудеви й Девакі, цариця Кунті не мала б Його за племінника й не мала б змоги з материнською любов’ю звертатись до Нього. Однак Нанді та Яшоді пощастило набагато більше: вони могли втішатися дитячими розвагами Господа, а ці розваги привабливіші за будь-які інші. Немає нічого, що могло б зрівнятися з Його дитячими іграми у Враджабгумі, бо вони повністю відтворюють Його вічні забави на Крішналоці, відначальній Його планеті, що «Брахма-самхіта» змальовує як чінтамані- дгаму. Господь Шрі Крішна явив Себе у Враджабгумі разом з усім Своїм трансцендентним почтом і оточенням. Тому Шрі Чайтан’я Махапрабгу підтвердив, що немає щасливіших від жителів Враджабгумі, а найщасливіші з них    —    це пастушки, які віддавали себе до решти, вдовольняючи Господа. Через Свої ігри з Нандою та Яшодою, з пастухами, а особливо з пастушками і з коровами, Він прославився як Ґовінда. Господь Крішна як Ґовінда найбільше прихильний до брахман та корів, визначаючи цим, що процвітання людей залежить насамперед од цих двох речей: брахманічної культури й захисту корів. Коли їх нема, Господь Крішна не може бути задоволений.

Господь, к которому, как уже говорилось, нельзя приблизиться с помощью каких бы то ни было материальных средств, по Своей не знающей границ беспричинной милости нисходит на Землю как Он есть, чтобы оказать особую милость Своим беспримесным преданным и ограничить власть демонических людей. Царица Кунти предпочитает это воплощение, или аватару, Господа Кришны всем другим, потому что, когда Он принимает этот облик, к Нему легче приблизиться. В воплощении Рамы Он был царским сыном с самого рождения, но в воплощении Кришны, Он, хотя и был сыном царя, оставил дом Своих настоящих родителей (царя Васудевы и царицы Деваки) сразу же после Своего появления на свет и перенесся в объятия Яшодамайи, чтобы играть роль обыкновенного мальчика-пастушка в благословенной Враджабхуми, которая освящена Его детскими играми. Поэтому Господь Кришна милостивее Господа Рамы. Конечно же, Он был очень добр и к брату Кунти Васудеве и его семье. Если бы Он не стал сыном Васудевы и Деваки, царица Кунти не могла бы называть Его своим племянником и обращаться к Нему с родительской любовью. Но Нанде и Яшоде повезло больше, потому что они могли наслаждаться детскими играми Господа — самыми привлекательными из всех Его игр. Ничто не может сравниться с Его детскими играми во Враджабхуми, так как они целиком повторяют Его вечные забавы на изначальной планете Кришналоке, которая в «Брахма-самхите» описана как чинтмаи-дхма. Господь Шри Кришна Сам низошел во Враджабхуми со всем Своим трансцендентным окружением и атрибутами. В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил, что нет никого удачливее обитателей Враджабхуми, в особенности девушек-пастушек, отдавших все, что они имели, ради удовлетворения Господа. Его игры с Нандой и Яшодой, с пастухами, и особенно с мальчиками-пастушками и коровами, дали повод называть Его Говиндой. Господь Кришна как Говинда особенно расположен к брахманам и коровам, показывая, что процветание человечества в значительной степени зависит от этих двух вещей: брахманической культуры и охраны коров. Там, где они отсутствуют, Господь Кришна не может быть удовлетворен.