Skip to main content

ВІРШ 20

Text 20

Текст

Text

татГа парамахамсанам
мунІнам амалатманам
бгакті-йоґа-відганартгам
катгам пашйема хі стрійах
tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ

Послівний переклад

Synonyms

татга̄  —  крім того; парамахам̇са̄на̄м  —  розвинутих трансценденталістів  ; муніна̄м   —   великих філософів чи умоглядних мислителів; амала-а̄тмана̄м  —  тих, чий розум спроможний розрізняти між духом і матерією; бгакті-йоґа  —   наука відданого служіння; відга̄на-артгам  —  щоб виконувати; катгам  —  як; паш́йема  —  можемо побачити; хі  —  певно; стрійах̣  —  жінки.

tathā — besides that; paramahaṁsānām — of the advanced transcendentalists; munīnām — of the great philosophers or mental speculators; amala-ātmanām — those whose minds are competent to discern between spirit and matter; bhakti-yoga — the science of devotional service; vidhāna-artham — for executing; katham — how; paśyema — can observe; hi — certainly; striyaḥ — women.

Переклад

Translation

Щоб вкласти науку відданого служіння в серця піднесених трансценденталістів і умоглядних мислителів, які очистилися, вміючи розрізняти між матерією і духом, Ти сходиш власною особою. Тож як нам, жінкам, досконало пізнати Тебе?

You Yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know You perfectly?

Коментар

Purport

ПОЯСНЕННЯ: Господнє царство неприступне навіть для найбільших умоглядних філософів. В Упанішадах сказано, що Верховна Істина, Абсолютний Бог-Особа, перебуває поза межами розумових можливостей навіть найбільших філософів. Ні широка освіченість, ні найпотужніший мозок не дають змоги пізнати Його. Пізнати Його може тільки той, кому Він дарував Свою милість. Інші можуть розмірковувати про Бога роками, та однак Він лишатиметься непізнаваний. Це підтверджує й цариця, що грає роль наївної жінки. Здебільшого жінки не мають здібностей філософствувати, наче мислителі, але вони благословенні від Господа, бо здатні одразу повірити у вищість і всемогутність Господа і беззастережно схилитися перед Ним. Господь такий ласкавий, що Його особлива прихильність поширюється не тільки на великих філософів. Для Нього важлива щирість замірів. Саме щирість збирає велику кількість жінок на будь-яку релігійну відправу. Можна бачити, що незалежно від країни та віросповідання релігія цікавить більше жінок, аніж чоловіків. Простим серцем визнати Господню владу набагато дійовіше від показного нещирого релігійного запалу.

Even the greatest philosophical speculators cannot have access to the region of the Lord. It is said in the Upaniṣads that the Supreme Truth, the Absolute Personality of Godhead, is beyond the range of the thinking power of the greatest philosopher. He is unknowable by great learning or by the greatest brain. He is knowable only by one who has His mercy. Others may go on thinking about Him for years together, yet He is unknowable. This very fact is corroborated by the Queen, who is playing the part of an innocent woman. Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord, and thus they offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that He does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble in great number in any sort of religious function. In every country and in every sect of religion it appears that the women are more interested than the men. This simplicity of acceptance of the Lord’s authority is more effective than showy insincere religious fervor.