Skip to main content

ВІРШ 20

Sloka 20

Текст

Verš

татГа парамахамсанам
мунІнам амалатманам
бгакті-йоґа-відганартгам
катгам пашйема хі стрійах
tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ

Послівний переклад

Synonyma

татга̄  —  крім того; парамахам̇са̄на̄м  —  розвинутих трансценденталістів  ; муніна̄м   —   великих філософів чи умоглядних мислителів; амала-а̄тмана̄м  —  тих, чий розум спроможний розрізняти між духом і матерією; бгакті-йоґа  —   наука відданого служіння; відга̄на-артгам  —  щоб виконувати; катгам  —  як; паш́йема  —  можемо побачити; хі  —  певно; стрійах̣  —  жінки.

tathā — kromě toho; paramahaṁsānām — pokročilých transcendentalistů; munīnām — velkých filozofů či mentálních spekulantů; amala-ātmanām — těch, jejichž mysli jsou schopné rozlišovat mezi duchem a hmotou; bhakti-yoga — věda oddané služby; vidhāna-artham — pro vykonávání; katham — jak; paśyema — lze vidět; hi — jistě; striyaḥ — ženy.

Переклад

Překlad

Щоб вкласти науку відданого служіння в серця піднесених трансценденталістів і умоглядних мислителів, які очистилися, вміючи розрізняти між матерією і духом, Ти сходиш власною особою. Тож як нам, жінкам, досконало пізнати Тебе?

Sám sestupuješ, abys rozšiřoval transcendentální vědu oddané služby a zaséval ji do srdcí pokročilých transcendentalistů a mentálních spekulantů, kteří se očistili schopností rozlišovat mezi duchem a hmotou. Jak Tě potom můžeme dokonale znát my ženy?

Коментар

Význam

ПОЯСНЕННЯ: Господнє царство неприступне навіть для найбільших умоглядних філософів. В Упанішадах сказано, що Верховна Істина, Абсолютний Бог-Особа, перебуває поза межами розумових можливостей навіть найбільших філософів. Ні широка освіченість, ні найпотужніший мозок не дають змоги пізнати Його. Пізнати Його може тільки той, кому Він дарував Свою милість. Інші можуть розмірковувати про Бога роками, та однак Він лишатиметься непізнаваний. Це підтверджує й цариця, що грає роль наївної жінки. Здебільшого жінки не мають здібностей філософствувати, наче мислителі, але вони благословенні від Господа, бо здатні одразу повірити у вищість і всемогутність Господа і беззастережно схилитися перед Ним. Господь такий ласкавий, що Його особлива прихильність поширюється не тільки на великих філософів. Для Нього важлива щирість замірів. Саме щирість збирає велику кількість жінок на будь-яку релігійну відправу. Можна бачити, що незалежно від країни та віросповідання релігія цікавить більше жінок, аніж чоловіків. Простим серцем визнати Господню владу набагато дійовіше від показного нещирого релігійного запалу.

Ani ti největší filozofičtí spekulanti nemohou proniknout do oblasti Pána. V Upaniṣadách je řečeno, že Nejvyšší Pravda, Absolutní Osobnost Božství, je mimo dosah myšlenek i toho největšího filozofa. Nelze Ho poznat ani rozsáhlým studiem, ani tím největším mozkem. Pozná Ho jedině ten, kdo obdržel Jeho milost. Ostatní o Něm mohou neustále společně přemýšlet po mnoho let, ale přesto Ho nepoznají. Tuto skutečnost dosvědčuje královna Kuntī, která hraje roli nevinné ženy. Ženy celkově nemají schopnost spekulovat jako filozofové, ale jsou Pánem požehnány, neboť ihned uvěří ve svrchovanost a všemocnost Pána, a proto bez výhrad skládají své poklony. Pán je tak laskavý, že neprojevuje zvláštní přízeň pouze velkým filozofům. Pozná upřímnost záměru. Jedině z tohoto důvodu se při všech náboženských oslavách schází obvykle veliké množství žen. Zdá se, že v každé zemi a v každé církvi se o toto ženy zajímají více než muži. Toto prosté přijetí Pánovy autority je účinnější, než okázalá neupřímná náboženská horlivost.