Skip to main content

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ П’ЯТИЙ

Kapitola třicátá pátá

Любов до Бога у нейтральних стосунках

Neutrální láska k Bohu

Шрі Рупа Ґосвамі підносить шанобливу молитву до вічного, завжди прекрасного Верховного Бога-Особи, кому чисті віддані повсякчас з любов’ю служать на трансцендентному рівні. У цій, третій, частині «Бгакті-расамріта-сіндгу» описано п’ять засадничих різновидів відданого служіння, а саме: нейтральне ставлення до Господа, слугування, братерські стосунки, батьківські почуття до Господа та стосунки кохання. П’ять названих різновидів відданого служіння будуть детально розглянуті нижче; вони образною мовою описані як п’ять хвиль у західній частині океану нектару відданости.

Šrí Rúpa Gósvámí se hluboce klaní Kršnovi, věčné Nejvyšší Osobnosti Božství, který je stále překrásný a jemuž čistí oddaní nepřetržitě láskyplně slouží. Třetí část Bhakti-rasámrta-sindhu popisuje pět základních druhů oddané služby — neutrálnost, služebnictví, přátelství, rodičovství a milostnou lásku. Budou zde velice podrobně popsány a byly obrazně označeny jako pět vln na západní straně oceánu nektaru oddanosti.

Коли людина стає дійсно спроможна утримуватися на трансцендентному рівні, її становище у відданому служінні називають ступенем нейтральних стосунків. Певна кількість великих мудреців досягнула цього рівня нейтральности завдяки аскезам, покутам та медитації, що дали їм змогу підкорити вимоги чуттів своїй владі. Таких мудреців прийнято називати йоґами-містиками, і здебільшого їх вабить звідати духовної насолоди, яку дає осягнення безособистісного аспекту Абсолютної Істини. Смаку трансцендентної насолоди, що її досвідчують у безпосередніх стосунках з Верховним Богом-Особою, вони практично не знають.

Když je člověk schopný udržet se na transcendentální úrovni, jeho stavu se říká neutrálnost v oddané službě. Někteří velcí světci dosáhli tohoto neutrálního postavení prováděním pokání, odříkání a meditace pro ovládnutí smyslů. Říká se jim obvykle mystičtí jógíni a ve většině případů jsou přitahováni duchovní radostí neosobního rysu Absolutní Pravdy. Nejsou si prakticky vědomi transcendentální blaženosti osobního styku s Nejvyšším Pánem.

Насправді трансцендентна насолода, якої відданий дізнає у спілкуванні з Найвищою Особою, через те що відданий має стосунки безпосередньо з Господом в Його вічній формі, незрівнянно більша від насолоди, що її дає усвідомлення безособистісного Брахмана. Імперсоналісти не здатні звідати смаку трансцендентної насолоди, який з’являється у безпосередньому спілкуванні з Господом — а цієї насолоди можна звідати, якщо просто слухати про Його розваги. Тим-то, читаючи «Бгаґавад- ґіту», в якій Господь власною особою розмовляє з Арджуною, імперсоналісти не відчувають ніякого трансцендентного смаку, не звідують насолоди. Самий принцип, що лежить в основі їхнього імперсонального сприйняття реальности, не дозволяє їм звідати тої трансцендентної насолоди, смаком якої насолоджуються віддані, для кого осереддям сприйняття є Найвища Особа. Отож читати коментарі імперсоналістів на «Бгаґавад- ґіту» дуже небезпечно, бо, не здатні осягнути трансцендентної насолоди, що її дає «Ґіта», імперсоналісти стараються витлумачувати її по-своєму. Однак якщо імперсоналістові випадає зустріти когось із чистих відданих, він підноситься зі свого, вже трансцендентного, рівня на ще вищий. Тому великим мудрецям раджено поклонятися арча-віґрасі, формі Господа, бо таке поклоніння дає змогу звідати найвищої трансцендентної втіхи.

Transcendentální radost získaná ve styku s Nejvyšší Osobou je ve skutečnosti daleko větší, než radost z neosobní realizace Brahmanu, protože se člověk přímo setká s věčnou podobou Pána. Impersonalisté nepoznávají transcendentální radost ze styku s Pánem prostřednictvím naslouchání o Jeho zábavách. Nejsou schopni vychutnat transcendentální radost z Bhagavad-gíty, ve které Pán osobně mluví s Ardžunou. Jejich neosobní přístup jim zabraňuje poznat transcendentální radost, kterou vychutnává oddaný, který chápe vše ve vztahu k Nejvyšší Osobě. Neosobní komentář Bhagavad-gíty má proto katastrofální následky, neboť impersonalisté ji chtějí vykládat svým způsobem aniž porozuměli transcendentální blaženosti Gíty. Může-li se však impersonalista dostat do styku s čistým oddaným, naskýtá se mu možnost pokročit v jeho transcendentálním postavení dále. Velkým mudrcům se proto doporučuje uctívat Božstvo Nejvyššího Pána, aby dosáhli nejvyšší transcendentální radosti.

Якщо не поклонятись арча-віґрасі, тобто формі Божества Господа, зрозуміти трансцендентні писання, як оце «Бгаґавад- ґіта» та «Шрімад-Бгаґаватам», не вийде. Великим мудрецям, що вже перебувають на трансцендентному рівні нейтральних стосунків, слід насамперед прийняти притулок Господа Вішну, вічної чотирирукої форми Верховного Бога-Особи. Тому для йоґів-містиків існує припис медитувати на форму Господа Вішну, як на це вказує Капіла Муні у своїй санкг’я-йозі. На жаль, багато йоґів-містиків стараються медитувати на якусь «порожнечу», але така медитація, запевняє «Ґіта», — марний труд, і ніяких позитивних наслідків вона не дає.

Bez uctívání podoby neboli Božstva Pána (arcā-vigraha) člověk nemůže porozumět spisům, jako je Bhagavad-gítá a Šrímad Bhágavatam. Pro velké světce, nacházející se v postavení transcendentální neutrality, by začátkem mělo být odevzdání se Višnuovi, věčné čtyřruké podobě Nejvyšší Osobnosti Božství. Mystickým jógínům se tudíž radí meditovat o podobě Pána Višnua, jak doporučuje Kapila Muni v systému sánkhja-jógy. Mnoho mystických jógínů se naneštěstí snaží meditovat o něčem prázdném, a jak je řečeno v Gítě, pouze tak podstupují nepříjemnosti, aniž by dosáhli nějakého znatelného výsledku.

Деяким великим святим, які виконували покути та аскези, випало бачити трансцендентну форму чотирирукого Вішну, і вони зазначають: «Ця чотирирука форма Господа, що має тіло синього відтінку, — вмістилище усього блаженства, і в ній зосереджена сама наша життєва сила. Коли ми споглядаємо цю вічну форму Вішну, краса Господа одразу полонить і нас, і багатьох інших парамахамс». Такий опис Господа Вішну, який дають великі святі, є прикладом шанта-раси, тобто рівня нейтральних стосунків у відданому служінні. Напочатку ті, хто прагне спасіння, стараються звільнитися від пут матерії, здійснюючи тяжкі аскези й покути, аж врешті-решт вони досягають рівня безособистісного духовного усвідомлення. На цій стадії брахма-бгути (звільнення від пут матерії) жива істота, як пояснено в «Бгаґавад-ґіті», вже піднімається понад будь-якими пожаданнями та скорботами, виповнюється радости і бачить усе однаковим оком. Відданий, котрий утвердився в шанта- расі, тобто на рівні нейтральности у відданому служінні, вшановує Господа в Його постаті Вішну.

Když někteří velcí zbožní lidé, kteří podstoupili pokání a odříkání, spatřili čtyřrukou transcendentální podobu Višnua, řekli: „Tato čtyřruká podoba Pána namodralé barvy je zdrojem veškeré radosti a střediskem naší životní síly. Spatříme-li tuto věčnou podobu Višnua, spolu s mnoha jinými paramahansy nás okouzlí Pánova krása.“ Takové ocenění Pána Višnua ze strany zbožných osobností je příkladem postavení v šánta-rase neboli na neutrální úrovni oddané služby. Ti, kteří touží po spasení, se zpočátku snaží dostat z hmotného zapletení prováděním bolestných odříkání a pokání, a nakonec se dostanou na neosobní úroveň duchovní realizace. Podle Bhagavad-gíty jsou příznaky člověka na úrovni osvobození z hmotného zapletení brahma-bhūta takové, že začne být veselý, povznesen nad tužbami a nářkem a získá všeobecný náhled. Nachází-li se oddaný v šánta-rase neboli na neutrální úrovni oddané služby, uctívá Pána v podobě Višnua.

Уся ведична культура скеровує людину власне на усвідомлення Господа Вішну. У «Ріґ Веді» одна мантра проголошує, що досконала свята особа завжди прагне, щоб її розум був зосереджений у медитації на лотосових стопах Вішну.

Cílem celé védské kultury je ve skutečnosti porozumět Pánu Višnuovi. V Rg Védě jedna mantra říká, že každý pokročilý zbožný člověk usiluje o stálou meditaci o lotosových nohách Višnua.

У «Шрімад-Бгаґаватам» сказано: невігласи не відають того, що кінцевою метою життя є Вішну. Усі авторитетні ведичні писання погоджуються на тому, що рівень усвідомлення величі Господа Вішну є тою відправною точкою, з якої власне починається віддане служіння. Якщо відданий, сягнувши цього рівня, і далі за належного проводу, виконує віддане служіння, з часом йому обов’язково відкриватимуться й інші аспекти відданого служіння. На цьому рівні шанта-раси відданий вже бачить Господа Вішну, Верховного Бога-Особу, хто дарує спасіння навіть демонам. Такі віддані-початківці сприймають Господа як вічну трансцендентну форму, проводатаря усіх свідомих своєї сутности душ, як Наддушу і Верховний Брахман. Вони також знають Господа як цілком вмиротвореного, як того, хто повністю панує над Своїми почуттями, як чистого, милостивого до відданих і того, кого не заторкує ніщо матеріальне. Таке благоговійне й шанобливе ставлення до Господа Вішну з боку святих особистостей сприймають як ознаку їхнього зв’язку з Господом у стосунках шанта-раси, тобто як ознаку нейтральних стосунків у відданому служінні.

Ve Šrímad Bhágavatamu se říká, že hlupáci nevědí, že Višnu je konečným cílem života. Když se člověk dostane na úroveň uctívání Višnua, je podle závěru všech autoritativních védských písem na počátku oddané služby. Rozvíjí-li oddanou službu dále pod náležitým vedením, postupně se projeví ostatní rysy oddané služby. Na úrovni śānta-rasa může člověk vidět Pána Višnua, Nejvyšší Osobnost Božství, který osvobozuje i démony. Tito lidé jsou téměř oddaní a oceňují Pána jako věčnou transcendentální podobu, vůdce všech seberealizovaných duší, Nadduši a Nejvyšší Brahman. Také Ho oceňují jako naprosto vyrovnaného, zcela se ovládajícího a čistého, milostivého k oddaným a nedotknutého žádnými hmotnými podmínkami. Toto ocenění Višnua s úctou a respektem můžeme chápat jako znamení, že se tito světci nacházejí v šánta-rase neboli na neutrální úrovni oddané služby.

Цієї стадії шанта-раси імперсоналісти можуть досягнути тільки якщо спілкуватимуться з чистими відданими. Інакше це просто неможливо. Якщо, досягнувши рівня усвідомлення Брахмана, звільнена душа отримує змогу спілкуватися з чистим відданим Господа Крішни і покірливо, ніяк не витлумачуючи, сприймає Його повчання, вона втверджується на рівні нейтральних стосунків у відданому служінні. Найліпшим прикладом святих осіб, що перебувають у шанта-расі, є Санака, Санатана, Сананда й Санат-Кумара, четверо братів-Кумар. Ці святі особистості (їх називають чатух-сани) є синами Господа Брахми. Коли вони з’явились на світ, їхній батько наказав їм стати домогосподарями і збільшувати чисельність людського населення, але вони відмовилися, сказавши, що вже вирішили не зв’язувати себе путами сімейного життя, бо воліють жити як праведники-брахмачарі і присвятити себе на самовдосконалення. Так сталося, що ці великі святі живуть у світі вже багато мільйонів років, але виглядають як маленькі хлопчики чотири- п’ятирічного віку. Шкіру вони мають дуже світлу, тіла їхні випромінюють сяйво, і вони завжди подорожують світом голі. Ці четверо святих осіб майже ніколи не розлучаються.

Impersonalisté mohou dosáhnout úrovně śānta-rasa pouze tehdy, dostanou-li se do styku s čistými oddanými. Jinak to není možné. Když osvobozená duše po realizaci Brahmanu přijde do styku s čistým oddaným a pokorně přijme učení Pána Kršny bez mylných výkladů, dostane se na neutrální úroveň oddané služby. Nejlepším příkladem zbožných osobností v šánta-rase jsou Sanaka, Sanátana, Sananda a Sanat, bratři Kumárové. Tito čtyři světci (známí jako catuḥ-sana) jsou synové Brahmy. Když jim po narození jejich otec nařizoval, aby se stali hospodáři a zvětšili lidskou společnost, oni jeho nařízení odmítli. Řekli, že se již rozhodli nezaplést se s rodinným životem a raději žít jako zbožní brahmačáríni a dosáhnout tak dokonalosti. Tito velcí světci již žijí po milióny let, ale přesto vypadají stále jako čtyřletí či pětiletí chlapci. Jejich pleť je velice světlá, z jejich těl vychází zář a vždy cestují nazí. Téměř neustále zůstávají pohromadě.

В одній з молитов брати Кумари кажуть : « О Господи Мукундо [Крішна, який дарує звільнення]! Серце святих притягає безособистісний аспект Абсолютної Істини, Брахман, тільки поти, поки вони побачать Твою вічну форму, сповнену блаженства і знання, Тебе, що барвою тіла нагадуєш молоде дерево тамала».

V jedné ze svých modliteb bratři Kumárové prohlásili: „Ó Pane Mukundo (Kršno, dárče osvobození), jen do té doby, dokud zbožný člověk nespatří Tvou věčnou podobu blaženosti a poznání s modrou pletí, která se podobá čerstvě vyrostlému stromu tamāla — jen do té doby ho může přitahovat neosobní rys Absolutní Pravdy známý jako Brahman.“

В «Бгакті-расамріта-сіндгу» описані якості святої особи. Свята особа — це той, хто ясно усвідомлює, що те, що він здійснює віддане служіння, саме по собі є запорукою звільнення. Святий неухильно дотримує реґулівних засад життя у відданості й водночас прагне звільнитися з пут матерії.

Vlastnosti zbožného člověka popisuje Bhakti-rasámrta-sindhu následovně. Zbožný člověk je ten, kdo zcela chápe, že pouhým vykonáváním oddané služby si může být jist vysvobozením. Vždy dodržuje usměrňující zásady oddaného života a současně se uchází o osvobození z hmotného zapletení.

Святий думає: «Коли я зможу жити самітником у гірських печерах? Коли я матиму тільки пов’язку на нижній частині тіла і більш нічого? Коли я зможу тамувати свій голод, з’їдаючи трохи плодів та овочів? Коли я зможу постійно утримувати свій розум на лотосових стопах Мукунди, хто є джерелом випромінення Брахмана? Коли, живучи як духовна людина, я до кінця збагну, що мої дні та ночі — це коротенькі хвилі у потоці вічного часу?»

Zbožný člověk přemýšlí takto: „Kdy budu schopen žít sám v jeskyních v horách? Kdy mi bude stačit jako oděv jen kus látky? Kdy budu spokojen s trochou ovoce a zeleniny? Kdy budu moci neustále myslet na lotosové nohy Mukundy, který je zdrojem záře Brahmanu? Kdy na takové duchovní úrovni zcela pochopím, že mé dny a noci jsou bezvýznamné okamžiky ve věčném čase?“

Віддані й свідомі своєї сутности особистості, які звістують людям славу Господа, у своєму серці завжди відчувають екстатичну любов до Нього. Їх затоплює благословенне проміння, що його проливає місяць екстазу, і тому таких людей називають святими.

Oddaní a seberealizovaní lidé, kteří se věnují kázání slávy Pána, ve svých srdcích vždy udržují extatickou lásku k Pánu. Jsou proto obdařeni paprsky extatického měsíce a říká se jim zbožní lidé.

Святі особистості керуються дальшими прагненнями: вивчати Веди, і насамперед Упанішади, завжди жити у такому місці, де їх не турбували б миряни, повсякчас думати про вічну форму Крішни, бути відкритим для усвідомлення Абсолютної Істини, доладно й досконало виявляти своє знання, споглядати Верховного Господа у Його всесвітній формі (вішва-рупі), повсякчас перебувати в товаристві досвідчених відданих та обговорювати смисл Вед з такими ж, як вони самі, досконалими особистостями. Усі ці якості святих особистостей служать піднесенню на рівень шанта-раси.

Zbožný člověk má vždy sklon věnovat se studiu Véd, zvláště oddělením Upanišad, žít vždy na místě, které neruší obyčejní lidé, neustále myslet na věčnou podobu Kršny, být připraven zvažovat a chápat Absolutní Pravdu, neustále vynikat v předkládání poznání, vidět Nejvyššího Pána v Jeho vesmírné podobě (viśva-rūpa), vždy se stýkat s učenými oddanými a rozmlouvat o závěrech Véd s podobně vznešenými lidmi. Všechny vlastnosti zbožného člověka slouží k tomu, aby ho povýšily na úroveň śānta-rasa.

У «Бгакті-расамріта-сіндгу» розказано, як колись у зібранні доброчесних осіб, що його влаштував Господь Брахма задля розвідок ведичних писань, як-от Упанішад, усіх присутніх переповнила екстатична любов до Крішни, чільника роду Яду. Власне, Упанішади вивчають саме задля того, щоб усвідомити Верховного Бога-Особу. Необхідність відкинути матеріальне існування — це лише одна з численних тем, що їх розглядають Упанішади. Ще одна тема — це втвердження на рівні усвідомлення безособистісного Брахмана. І нарешті, пройшовши крізь безособистісне усвідомлення Брахмана, відданий, піднявшись до рівня спілкування з Верховним Богом-Особою, досягає кінцевої мети вивчення всіх Упанішад.

V Bhakti-rasámrta-sindhu stojí, že všichni, kdo se zúčastnili setkání zbožných lidí, které pořádal Brahmá ke studiu védských písem jako například Upanišad, byli zaplaveni extatickou láskou ke Kršnovi, vůdci jaduovské dynastie. Výsledkem studia Upanišad je ve skutečnosti porozumění Nejvyšší Osobnosti Božství. Negace hmotného bytí je pouze jedním z námětů Upanišad. Další námět se týká pokročení k neosobní realizaci, a po proniknutí neosobním Brahmanem, když se člověk dostane do styku s Nejvyšší Osobností Božství, dosáhne konečného cíle studia Upanišad.

Для тих, хто перебуває на стадії шанта-раси, спонукою до вдосконалення може стати запах туласі, запропонованих лотосовим стопам Господа, голос Його мушлі, святе місце на якійсь горі чи пагорбі або ліс, як оце Вріндавана, місце прощі, річка Ґанґа, перемога над потребами свого тіла (голодом, бажанням спати, боронитися й статевим потягом), усвідомлення руйнівної природи вічного часу та постійне товариство відданих, що діють у свідомості Крішни. Кожна з цих чинностей дозволяє зробити великий крок уперед у відданому служінні. Усі ці різні чинності сприяють вдосконаленню святих осіб, які перебувають у шанта-расі, та їхньому поступу до ще досконалішого рівня відданого служіння.

Ti, kteří se nacházejí na úrovni śānta-rasa, mohou dostat podnět k pokroku v oddané službě v podobě přivonění k tulasí, obětované lotosovým nohám Pána, zaslechnutí zvuku Jeho lastury, pohledu na posvátné místo v horách nebo na kopci, pozorování lesa podobného Vrndávanskému, cesty na poutní místo, shlédnutí řeky Gangy, vítězství nad nátlaky tělesných žádostí (tj. jedení, spaní, páření se a bránění se), porozumění ničící síle věčného času a neustálého styku s oddanými zapojenými v oddané službě. Všechny tyto body jsou příznivé k povýšení zbožných lidí nacházejících se v šánta-rase na pokročilejší úrovně oddané služby.

У Третій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» (15.43) описано, як четверо святих осіб, чатух-сани, на чолі з Санака-Кумарою прибули на планету Вайкунтгу, що в духовному небі, відвідати Господа. Коли вони схилились перед Господом у поклоні, аромат листочків туласі, змішаних із шафраном, увійшов до їхніх ніздрів і полонив їхні серця. До того розум цих чотирьох святих завжди був зосереджений на безособистісному Брахмані, однак коли вони отримали змогу спілкуватись з Господом безпосередньо і вдихнули аромат запропонованих Йому листочків туласі, волосся на їхніх тілах одразу настовбурчилося. Це свідчить про те, що коли навіть той, хто перебуває на рівні усвідомлення Брахмана, потрапляє до гурту відданих, які виконують чисте віддане служіння, він приваблюється до особистісного аспекту Господа.

Ve 43. verši patnácté kapitoly třetího zpěvu Šrímad Bhágavatamu je výrok čtyř světců známých jako catuḥ-sana v čele se Sanaka-kumárem. Šli navštívit Pána Vaikunthalóky v duchovním nebi, a když se před Pánem poklonili, vůně tulasí smíšená se šafránem pronikla do jejich nosních dírek a okamžitě upoutala jejich mysl. Třebaže byli vždy ponořeni v myšlenkách o neosobním Brahmanu, díky setkání s Pánem a vůni lístků tulasí jim okamžitě vstaly vlasy na hlavě. Z toho je vidět, že dostane-li se člověk do styku s oddanými, kteří čistě oddaně slouží, i ten, kdo je na úrovni realizace Brahmanu, začne být okamžitě přitahován k osobnímu rysu Pána.

Сказано, що великих мудреців, які виконують віддане служіння у шанта-расі, розпізнають за певними прикметами, і подано опис цих прикмет. Такі мудреці зосереджують погляд на кінчикові свого носа, а поводяться вони як авадгути. Авадгута кажуть на містика високого рівня, якому байдуже про соціальні та релігійні умовності чи правила і приписи Вед. Ще одна прикмета таких осіб — що вони дуже уважно добирають слова, коли їм доводиться говорити до когось. Промовляючи, вони з’єднують вказівний і великий пальці руки (це називається ґ’яна-мудра). До атеїстів вони не чують ворожости, також вони не мають і особливої прихильности до відданих. Такі містики головну увагу приділяють звільненню та відреченню від матеріалістичного способу життя. Вони нейтрально ставляться до всього і не схильні ототожнювати себе ні з чим матеріальним або приваблюватись до нього. Вони завжди серйозні і водночас цілковито заглиблені у думки про Верховного Бога-Особу. Отакі незвичайні риси розвиваються у відданих, які перебувають у шанта-расі.

Příznaky velkých světců, nacházejících se v oddané službě šánta-rasy, jsou následující. Soustřeďují svůj zrak na špičku nosu a chovají se jako avadhūta. Avadhūta je mystik na vysoké úrovni, který se nestará o žádná společenská, náboženská nebo védská pravidla. Dalším příznakem je, že takoví lidé jen velice opatrně mluví a přednáší. Mluví-li, spojí ukazováček a palec dohromady. (Tomu se říká pozice jñāna-mudrā.) Nejsou proti ateistům, ani nejsou zvláště nakloněni oddaným. Kladou důraz na osvobození a odpoutanost od materialistického způsobu života. Jsou vždy neutrální a nemají žádnou hmotnou náklonnost, s ničím hmotným se mylně neztotožňují. Jsou vždy vážní a zcela ponořeni v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství. Takové nezvyklé rysy se vyvinou u oddaných v šánta-rase.

Що стосується зосередження погляду на кінчикові носа, в «Бгакті-расамріта-сіндгу» наведені слова одного відданого, якому довелося спостерігати, як цю процедуру виконує певний йоґ. Цей відданий відзначав: «Великий мудрець фіксує погляд на кінчикові свого носа, і це свідчить про те, що вічна форма Господа вже проявилася в його серці».

O soustředění zraku na špičku nosu se v Bhakti-rasámrta-sindhu zmiňuje oddaný, který pozoroval, jak to jeden jógí provádí: „Tento velký mudrc soustřeďuje svůj zrak na špičku nosu a vypadá to, jako by již v sobě uvnitř realizoval věčnou podobu Pána.“

Відданий, що перебуває в шанта-расі, буває, позіхає, потягується, він дає настанови щодо відданого служіння, складає шанобливі поклони формі Господа, здіймає вишукані молитви до Господа і, як правило, має бажання служити Господеві безпосередньо своїм тілом. Це — деякі з ознак, спільні для всіх відданих, що перебувають на рівні нейтральних стосунків з Господом. Один відданий, якось постерігши позіхання іншого відданого, зауважив: «Любий містику, мені здається, що в твоєму серці є трохи екстатичної любови та відданости, і це саме вони примушують тебе позіхати». Іноді можна бачити, як відданий у шанта-расі падає на землю, волосся на його тілі настовбурчується і він тремтить усім тілом. Такі віддані виявляють різні ознаки екстатичного трансу невимушено.

Oddaný v šánta-rase někdy zívá, protahuje si údy, poučuje o oddané službě, hluboce se klaní podobě Pána, skládá Pánovi pěkné modlitby a touží prokazovat přímé služby svým tělem. To jsou některé z obecných příznaků oddaného v neutralitě. Jeden oddaný viděl druhého, jak zívá, a oslovil ho následovně: „Můj drahý mystiku, myslím, že ve tvém srdci sídlí extatická oddaná láska, která tě nutí k zívání.“ Stává se, že oddaný v šánta-rase někdy spadne na zem, vstávají mu vlasy na hlavě a chlupy na těle a celý se třese. Takto se u něho samočinně objeví různé příznaky extatického tranzu.

У «Бгакті-расамріта-сіндгу» сказано, що коли Крішна засурмив у Свою мушлю Панчаджан’ю, численні великі мудреці, що жили у гірських печерах, негайно відреаґували на голос Його мушлі — вони вийшли з медитативного трансу і одразу помітили, що волосся на їхніх тілах стало дибки. Інколи віддані у шанта-расі ціпеніють, іноді робляться вмиротворені, або ще їх затоплює радість, занепокоєність, вони, буває, замислюються, обдумують щось, про щось розмірковують, жвавішають або починають сперечатися. Ці ознаки свідчать про безперервний екстаз, чи, інакше, про усталені емоції.

V Bhakti-rasámrta-sindhu je řečeno, že když Pán Kršna zadul na svou lasturu známou jako Paňčadžanja, mnozí velcí světci, kteří žili v jeskyních v horách, okamžitě reagovali a procitli ze svého meditativního tranzu. Viděli, že jim vstávají vlasy a chlupy na těle. Oddaní v šánta-rase někdy ustrnou a někdy jsou klidní, veselí, opatrní, přemítaví, úzkostliví, obratní a argumentativní. Tyto příznaky naznačují neustálou extázi neboli ustálenou emoci.

Якось певний великий мудрець, котрий вже усвідомив власну сутність, журився з приводу того, що не має змоги побачити Верховного Господа Крішну, хоча Крішна живе у Двараці. Такі думки примусили мудреця заціпеніти. Він думав, що просто марнує своє життя. Іншими словами, мудрець був прикро вражений, що через свою медитацію не може піти побачити Верховного Бога-Особу попри що Крішна присутній на планеті власною особою.

Velký realizovaný světec jednou hořekoval, že Nejvyšší Pán Kršna žije ve Dvárace, ale že on nemůže té příležitosti využít a spatřit Ho. Proběhlo mu to myslí a okamžitě ustrnul. Pomyslel si, že jen ztrácí čas. Jinými slovy, světec naříkal, že i když je Nejvyšší Pán osobně přítomen, nemůže toho kvůli své meditaci využít.

Коли містик, трансцендентний щодо будь-яких філософських розмірковувань, входить у Брахман, стан його називають трансом, і тоді він перебуває поза межами впливу матеріальних уявлень про життя. Коли людина в такому стані чує про трансцендентні розваги Господа, її тіло часами обіймає дрож.

Když je mystik transcendentální všem druhům mentálních spekulací a nachází se v Brahmanu, jeho stavu se říká tranz mimo vliv hmotného pojetí života. Když člověk v tomto stavu naslouchá o zábavách Pána, může se začít třást po těle.

Коли відданий, що усвідомив Брахман і досягнув рівня стійкого трансу, стикається з вічною формою Крішни, його трансцендентне блаженство зростає у мільйони разів. Один великий мудрець якось запитав у іншого: «Любий друже, як ти гадаєш, чи буду я здатний побачити Верховного Бога-Особу, коли сягну досконалости у восьмиступеневій йозі?» Це запитання мудреця є прикладом допитливости відданого, що перебуває на рівні нейтральних стосунків у відданому служінні.

Když oddaný, který realizoval Brahman a dostal se do stálého tranzu, přijde do styku s věčnou podobou Kršny, jeho transcendentální radost se zvětší miliónkrát. Velký světec se jednou zeptal druhého: „Můj drahý příteli, myslíš, že až dovrším osmistupňovou jógu, budu schopen spatřit věčnou podobu Nejvyšší Osobnosti Božství?“ Dotaz světce je příklad zvídavosti oddaného na neutrálním stupni oddané služby.

З нагоди затемнення сонця Господь Крішна разом зі Своїм старшим братом Баларамою та сестрою Субгадрою прибули на колісниці до Курукшетри, і численні йоґи-містики також прийшли туди. Побачивши Господа Крішну та Балараму, ці йоґи- містики почали вигукувати, що відтоді, як побачили незрівнянне сяйво, що виходить з тіла Господа, блаженство усвідомлення безособистісного Брахмана для них мало що важить. Тоді ж один з містиків звернувся до Крішни з такою мовою: «Любий Господи, Ти завжди сповнений трансцендентного блаженства, і Твоє становище перевершує будь-які рівні духовного осяяння. Отож, просто спостерігаючи Тебе звіддаля, я прийшов висновку, що трансцендентне блаженство у безособистісному Брахмані мені ні до чого».

Když Pán Kršna spolu se svým starším bratrem Balarámou a sestrou Subhadrou přijeli ve voze při příležitosti zatmění slunce na Kurukšétru, přišlo také mnoho mystických jógínů. Když uviděli Kršnu a Balarámu, začali volat, že nyní, když spatřili vznešenou tělesnou zář Pána, téměř zapomněli na radost získanou z realizace neosobního Brahmanu. Jeden z mystiků se také obrátil na Kršnu a řekl: „Můj drahý Pane, jsi vždy plný transcendentální blaženosti, převyšující všechny ostatní duchovní úrovně. Při pouhém pohledu na Tebe ze vzdáleného místa přicházím k závěru, že nemám transcendentální blaženosti neosobního Brahmanu zapotřebí.“

Коли один великий містик, почувши голос Панчаджан’ї, Крішниної мушлі, вийшов зі свого медитативного трансу, він став наче сам не свій: почав битися головою об землю, очі його набігли сльозами екстатичної любови; він враз забув геть усі приписи й правила йоґи, що її виконував. Так сталося, що він одразу покинув шлях усвідомлення безособистісного Брахмана.

Když zvuk Kršnovy lastury Paňčadžanja jednou probudil velkého mystika z jeho meditativního tranzu, tak ho to přemohlo, že začal tlouci hlavou o zem a s očima plnýma slz extatické lásky porušil všechna pravidla a předpisy provádění jógy. Okamžitě tak zanechal procesu realizace Brahmanu.

Білваманґала Тгакура у своїй книзі «Крішна-карнамріта» каже: «Хай імперсоналісти і далі долають шлях трансцендентного усвідомлення, поклоняючись безособистісному Брахману. Мене також посвячено у цей метод усвідомлення Брахмана, але мене збив з пуття один малий неслух, дуже хитрий і закоханий у ґопі, і я зробився Його служницею. Від того часу я відмовився від методу усвідомлення безособистісного Брахмана».

Bilvamangala Thákura ve své knize Kršna-karnámrta říká: „Ať se impersonalisté věnují metodě transcendentální realizace uctíváním neosobního Brahmanu. Byl jsem také zasvěcen do realizace Brahmanu, ale nyní mě svedl z cesty nezbedný chlapec — ten velice vychytralý, kterého přitahují gópí, a který ze mě udělal svou služebnici. Na proces realizace Brahmanu jsem nyní zapomněl.“

Білваманґала Тгакура спершу отримав духовне посвячення в метод усвідомлення безособистісного аспекту Абсолютної Істини, але пізніше, через спілкування з Крішною у Вріндавані, став досвідченим відданим. Подібне сталося і з Шукадевою Ґосвамі, який милістю Господа також став на шлях відданого служіння, покинувши шлях усвідомлення безособистісного Брахмана.

Bilvamangala Thákura byl nejdříve zasvěcen do neosobní realizace Absolutní Pravdy, ale později se z něho stal díky styku s Kršnou ve Vrndávaně pokročilý oddaný. Stejná věc se přihodila Šukadévovi Gósvámímu, který se také napravil milostí Pána — zanechal cesty neosobní realizace a vydal se na stezku oddané služby.

Шукадева Ґосвамі та Білваманґала Тгакура, що відмовились від імперсональної концепції Абсолютної Істини заради відданого служіння, є взірцями відданих, що перебувають на рівні нейтральних стосунків з Господом. Згідно з думкою деяких авторитетів цей стан не можна вважати одним з трансцендентних настроїв, або рас, але Шріла Рупа Ґосвамі наполягає на тому, що, навіть якщо не вважати цього стану за трансцендентну расу, його таки треба розглядати як початкову стадію відданого служіння. Проте якщо відданий не піднімається далі до рівня дійсного служіння Господу, слід розуміти, що трансцендентного смаку він не розвинув. Щодо цього в Одинадцятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» наведено слова Самого Господа Крішни, як Він особисто повчає Уддгаву: «Рівень, на якому індивідуум перебуває втверджений в медитації на Мою особисту форму, називають шанта-расою, і розпочати справжнє чисте віддане служіння може тільки той, хто спершу втвердився на цьому рівні». Це означає, що спочатку треба втвердитися принаймні у шанта-расі, бо доступ до особистого аспекту Верховного Бога-Особи відкривається тільки так.

Šukadéva Gósvámí a Bilvamangala Thákura, kteří se vzdali neosobního pojetí Absolutní Pravdy, aby se věnovali oddané službě, jsou nejlepšími příklady oddaných na neutrálním stupni. Tento stav podle některých autorit může být přijat jako jedna z transcendentálních nálad neboli ras, ale Šríla Rúpa Gósvámí říká, že i když ho někdo nepřijímá jako transcendentální náladu, musí ho přesto přijmout jako počáteční úroveň pro oddanou službu. Není-li však člověk dále povýšen na úroveň skutečné služby Pánu, nepovažuje se za člověka, nacházejícího se na úrovni transcendentální nálady. V jedenáctém zpěvu Šrímad Bhágavatamu o tom Pán Kršna osobně poučuje Uddhavu: „Stav, kdy člověk oceňuje Mou osobní podobu, se nazývá śānta-rasa, a nikdo nemůže pokročit k opravdu čisté oddané službě aniž byl na této úrovni.“ Jinak řečeno, nikdo nemůže být na osobní úrovni realizace Nejvyšší Osobnosti Božství aniž se nachází alespoň v šánta-rase.