Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Текст

Text

на ча мат-стга̄ні бгӯта̄ні
паш́йа ме йоґам аіш́варам
бгӯта-бгр̣н на ча бгӯта-стго
мама̄тма̄ бгӯта-бга̄ванах̣
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Послівний переклад

Synonyms

на—ніколи; ча—також; мат-стга̄ні—розташовані в Мені; бгӯта̄ні—усі істоти; паш́йа—тільки побач; ме—Мою; йоґам аіш́варам— незбагненну містичну силу; бгӯта-бгр̣т̣—Той, хто підтримує всі живі істоти; на—ніколи; ча—також; бгӯта-стгах̣—в космічному проявленні; мама—Моя; а̄тма̄—сутність; бгӯта-бга̄ванах̣—джерело всіх проявлень.

na — never; ca — also; mat-sthāni — situated in Me; bhūtāni — all creation; paśya — just see; me — My; yogam aiśvaram — inconceivable mystic power; bhūta-bhṛt — the maintainer of all living entities; na — never; ca — also; bhūta-sthaḥ — in the cosmic manifestation; mama — My; ātmā — Self; bhūta-bhāvanaḥ — the source of all manifestations.

Переклад

Translation

І все ж таки все створене не покоїться в Мені. Поглянь лише на Мою незбагненну містичну силу! Хоча Я і підтримую всі живі істоти і перебуваю скрізь, Я не є частиною космічного проявлення, тому що Я Сам — джерело творіння.

And yet everything that is created does not rest in Me. Behold My mystic opulence! Although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for My Self is the very source of creation.

Коментар

Purport

Господь говорить, що все засновано на Ньому (мат-стга̄ні сарва-бгӯта̄ні). Над цим варто замислитись. Господь не причетний безпосередньо до підтримування та забезпечення матеріального проявлення. Іноді ми бачимо зображення Атланта — тримаючи земну кулю на своїх раменах, він виглядає дуже стомленим. Цей образ не має нічого спільного з образом Кр̣шн̣и, що підтримує створений Ним усесвіт. Кр̣шн̣а каже, що хоча все засновано на Ньому, Він стоїть осторонь. Планетні системи плавають у просторі, і простір той — енерґія Верховного Господа. Але Він відмінний від простору. Його становище інше. Тому Господь каже: «Хоча всі планети і всесвіти покояться на Моїй незбагненній енерґії, Я, Верховний Бог-Особа, стою осторонь них». Такою є незбагненна могутність Господа.

The Lord says that everything is resting on Him (mat-sthāni sarva-bhūtāni). This should not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulders; he seems to be very tired, holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Kṛṣṇa’s upholding this created universe. He says that although everything is resting on Him, He is aloof. The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. But He is different from space. He is differently situated. Therefore the Lord says, “Although they are situated on My inconceivable energy, as the Supreme Personality of Godhead I am aloof from them.” This is the inconceivable opulence of the Lord.

У ведичному словнику Нірукті сказано: йуджйате ’нена дурґгат̣ешу ка̄рйешу — «Верховний Господь віддається незбагненно чудесним розвагам, виявляючи Свої енерґії». У Нього в розпорядженні є різноманітні могутні енерґії, і рішення, які Він приймає — остаточні. Саме так слід розуміти Верховного Бога-Особу. Ми можемо мати намір зробити щось, але стільки перепон виникає на нашому шляху, що іноді неможливо влаштувати все так, як того хотілося б. Але якщо Кр̣шн̣а бажає зробити що-небудь, то просто з Його волі все здійснюється настільки досконало, що ніхто не може збагнути, як це відбувається. Господь пояснює це так: хоча Він і підтримує й забезпечує всім необхідним усе матеріальне творіння, Сам Він не торкається його. Все створюється, все підтримується, все зберігається і все знищується просто з Його верховної волі. Немає різниці між Його розумом і Ним Самим (на відміну од нас і нашого теперішнього матеріального розуму), бо Він — абсолютний дух. Водночас Господь присутній у всьому, але звичайна людина не може зрозуміти, яким чином Він присутній особисто. Він відмінний од матеріального проявлення, однак усе тримається на Ньому. Це пояснено тут як йоґам аіш́варам, містична сила Верховного Бога-Особи.

In the Nirukti Vedic dictionary it is said, yujyate ’nena durghaṭeṣu kāryeṣu: “The Supreme Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying His energy.” His person is full of different potent energies, and His determination is itself actual fact. In this way the Personality of Godhead is to be understood. We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. But when Kṛṣṇa wants to do something, simply by His willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. The Lord explains this fact: although He is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, He does not touch this material manifestation. Simply by His supreme will, everything is created, everything is sustained, everything is maintained and everything is annihilated. There is no difference between His mind and Himself (as there is a difference between ourselves and our present material mind) because He is absolute spirit. Simultaneously the Lord is present in everything; yet the common man cannot understand how He is also present personally. He is different from this material manifestation, yet everything is resting on Him. This is explained here as yogam aiśvaram, the mystic power of the Supreme Personality of Godhead.