Skip to main content

TEXT 4

第4節

Текст

テキスト

майа̄ татам ідам̇ сарвам̇
джаґад авйакта-мӯртіна̄
мат-стга̄ні сарва-бгӯта̄ні
на ча̄хам̇ тешв авастгітах̣
マヤータタミダンサルヴァン
ジャガダヴャクタムールティナー
マトスターニサルヴァブーターニ
ナチャーハンテスヴァヴァスティタハ

Послівний переклад

Synonyms

майа̄—Мною; татам—пронизано; ідам—це; сарвам—усе; джаґат — космічне проявлення; авйакта-мӯртіна̄ — непроявленою формою; мат-стга̄ні—в Мені; сарва-бгӯта̄ні—усі живі істоти; на—не; ча—також; ахам—Я; тешу—в них; авастгітах̣—розташований.

mayā —私により; tatam —偏在した; idam — この; sarvam —全て; jagat —宇宙現象; avyakta-mūrtinā —未顕現の相により; mat-sthāni — 私の中に; sarva-bhūtāni —全ての生物; na — ~でない; ca — もまた; aham —私は; teṣu — それらの中; avasthitaḥ —位置している

Переклад

Translation

Я, в Своїй непроявленій формі, пронизую весь усесвіт. Всі істоти перебувають в Мені, але Я — не в них.

私によって――私の非権限相のなかにこの全宇宙は広がっている。すべての存在は私のなかにあり、私がそれらのなかにあるのではない。

Коментар

Purport

Верховного Бога-Особу не можна осягти за допомогою грубого матеріального чуття. В Бгакті-раса̄мр̣та-сіндгу 1.2.234) сказано:

バガヴァーンは、荒い肉体感覚では認識できない。

атах̣ ш́рı̄-кр̣шн̣а-на̄ма̄ді
на бгавед ґра̄хйам індрійаіх̣
севонмукге хі джіхва̄дау
свайам ева спгуратй адах̣
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Бгакті-раса̄мр̣та-сіндгу 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Ім’я, слава, ігри, розваги й усе інше, що пов’язане з Господом Ш́рı̄ Кр̣шн̣ою, неможливо зрозуміти за допомогою матеріального чуття. Він відкривається лише тим відданим, які під відповідним керівництвом з любов’ю служать Йому. В Брахма-сам̇гіті (5.38) сказано: према̄н̃джана-ччгуріта-бгакті-вілочанена сантах̣ садаіва хр̣дайешу вілокайанті — «хто розвинув в собі почуття трансцендентної любові до Верховного Бога-Особи, Ґовінди, може постійно споглядати Його як у своєму серці, так і зовні. Він невидимий для загальної маси людей». Тут сказано, що, незважаючи на те, що Він — усепроникаючий та всюдисущий, Його не можна збагнути за допомогою матеріального чуття. Це описано тут словами авйакта-мӯртіна̄. Проте насправді, хоча ми й не можемо бачити Його, все перебуває в Ньому. Як ми вже довідались із сьомої глави, все матеріальне космічне проявлення являє собою лише поєднання двох Його різних енерґій — вищої, духовної і нижчої, матеріальної. Так само, як сонячне світло поширюється по всьому всесвіті, енерґія Господа пронизує все творіння, і все тримається на цій енерґії.

主シュリー・クリシュナの御名、栄光、遊戯等は、物質でできた感覚では理解することができないのだ。正しい指導のもとに純粋な献身奉仕を実践している人だけ、主は御自分を御見せになる。『ブラフマ・サンヒター』(5-58)には、「主への超越的な愛に満ちた態度を育てれば、その人は自己の内にも外にも、バガヴァーン、ゴヴィンダを見ることができる」と、書いてある。つまり、普通一般の人には、彼は見えないのだ。ここでは、主はあらゆるものに充満し、何処にでも実在するが、物質的な感覚では認識できない、と言っている。このことは、ここでアヴァクタ・ムールティナーという言葉で示してある。私たちは見えないけれども、すべては彼によって保持される。既に第7章で論じた通り、物質宇宙の全現象は、主の2種エネルギー――高位の精神エネルギーと低位の物質エネルギーの組み合わせによってのみ造化されている。太陽の光が全宇宙に広がっているように、主のエネルギーは全創造物にゆきわたっていて、あらゆるものはこのエネルギーによって保持されているのだ。

Хтось може вважати, що Господь втратив Своє особистісне існування через те, що Він перебуває скрізь. Але така думка хибна, і, щоб спростувати її, Господь каже: «Я перебуваю скрізь, і все перебуває в Мені, і все ж таки Я стою осторонь». Так, наприклад, цар очолює уряд, який являє собою вияв його енерґії. Різні урядові заклади — це лише енерґії царя, і кожний з них спирається на владу царя. Однак, було б нерозумним чекати, щоб цар особисто був присутнім в кожній з установ. Це грубий приклад. Але таким самим способом усі проявлення, які ми бачимо, і все, що існує як в матеріальному, так і духовному світах — засновано на енерґії Верховного Бога-Особи. Творіння виникає завдяки поширенню Його різних енерґій, і, як запевняє Бгаґавад-ґı̄та̄: вішт̣абгйа̄хам ідам̇ кр̣тснам — «Він перебуває скрізь завдяки Своїм особистісним проявленням, поширюючи Себе в різноманітних енерґіях».

しかし「主はすべてのものに広がり浸透しているのだから彼はパーソナルな存在を失ってしまった」と、誤った結論を下してはいけない。そのような誤解をさせないために、主はこう言われるのだ。「私は何処にでも実在する。そして、すべてのものは私のなかに存在する。それでもなお、私はすべての存在から超越している」と。たとえば、王は自分のエネルギーの表現である政府を率いている。政府内の各部局はもちろん王のエネルギーであり、各部局は王の力によって保持される。だが、それぞれの部局に王自身がいるわけではない。誰もそんなことは期待していないだろう。これは大ざっぱな例えだが、これと同じように、私たちが見るすべての現象、そして物質界と精神界に存在するすべてのものは、バガヴァーンのエネルギーによって保持されている。創造は彼の様々なエネルギーの拡散によって生じるのだ。『バガヴァッド・ギーター』にあるように主は彼の個人的な代表によって、彼の様々なエネルギーの拡散によって、あらゆるところに存在する。