Skip to main content

TEXT 20

ТЕКСТ 20

Текст

Текст

траі-відйа̄ ма̄м̇ сома-па̄х̣ пӯта-па̄па̄
йаджн̃аір ішт̣ва̄ свар-ґатім̇ пра̄ртгайанте
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам
аш́нанті дівйа̄н діві дева-бгоґа̄н
траи-видйа̄ ма̄м̇ сома-па̄х̣ пӯта-па̄па̄
йаджн̃аир ишт̣ва̄ свар-гатим̇ пра̄ртхайанте
те пун̣йам а̄са̄дйа сурендра-локам
аш́нанти дивйа̄н диви дева-бхога̄н

Послівний переклад

Пословный перевод

траі-відйа̄х̣—знавці трьох Вед; ма̄м —Мені; сома-па̄х̣—ті, хто п’є сік соми; пӯта—очищені; па̄па̄х̣—від гріхів; йаджн̃аіх̣—приносячи жертву; ішт̣ва̄—поклоняючись; свах̣-ґатім—переправу на небеса; пра̄ртгайанте—моляться про; те—вони; пун̣йам—доброчесного; а̄са̄дйа—досягаючи; сура-індра—Індри; локам—світа; аш́нанті—насолоджуються; дівйа̄н—небесними; діві—в небесах; дева-бгоґа̄н—насолодами богів.

траи-видйа̄х̣ — знатоки трех Вед; ма̄м — Мне; сома-па̄х̣ — пьющие сок сомы; пӯта — смыты; па̄па̄х̣ — те, чьи грехи; йаджн̃аих̣ — жертвоприношениями; ишт̣ва̄ — воздав поклонение; свах̣-гатим — путь в рай; пра̄ртхайанте — вымаливают; те — они; пун̣йам — благочестивого; а̄са̄дйа — достигнув; сура-индра — Индры; локам — мира; аш́нанти — вкушают; дивйа̄н — небесные; диви — в раю; дева- бхога̄н — удовольствия небожителей.

Переклад

Перевод

Ті, що вивчають Веди і п’ють сік соми, прагнучи райських планет, посередньо поклоняються Мені. Очистившись від гріховних наслідків, вони народжуються на благочестивій райській планеті Індри, де насолоджуються божественними розвагами.

Те, кто изучает Веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются Мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям.

Коментар

Комментарий

Слово траі-відйа̄х̣ стосується трьох Вед: Са̄ма, Йаджур і Р̣ґ. Бра̄хман̣у, який вивчив ці три Веди, називають трі-ведı̄. Людей, які присвятили себе знанням, що добуте з трьох Вед, дуже поважають у суспільстві. Але, на жаль, є багато великих знавців Вед, яким не відомий остаточний сенс їхнього вивчення. Тому тут Кр̣шн̣а повідомляє, що Він — кінцева мета для трі-ведı̄. Справжній трі-ведı̄ знаходить притулок біля лотосних стіп Кр̣шн̣и і присвячує себе чистому відданому служінню на вдоволення Господа. Віддане служіння починається з оспівування Харе Кр̣шн̣а маха̄-мантри, а також із спроб по-справжньому зрозуміти Кр̣шн̣у. На жаль, тих, що просто формально вивчають Веди, більше цікавлять жертвопринесення різним напівбогам, таким, як Індра і Чандра. Завдяки цим своїм прагненням, шанувальники різних напівбогів неодмінно очищуються від забруднення, яке спричиняють нижчі якості природи й відтак піднімаються на вищі планетні системи: або небесні планети: на Махарлоку, Джанолоку, Таполоку тощо. Піднімаючись на такі планетні системи, людина зазнає незмірно вищих почуттєвих насолод, ніж на цій планеті.

Траи-видйа̄х̣ — это три Веды: «Сама», «Яджур» и «Риг». Брахмана, изучившего эти три Веды, называют три-веди. Каждый, кто ценит содержащиеся в них знания и строго придерживается их, пользуется всеобщим уважением. К сожалению, многие великие ученые и знатоки Вед не знают их конечной цели. Поэтому в данном стихе Кришна объявляет Себя высшей целью всех три-веди. Настоящие три-веди укрываются под сенью лотосных стоп Кришны и занимаются преданным служением, чтобы удовлетворить Господа. Преданное служение начинается с повторения маха-мантры Харе Кришна и попыток постичь природу Кришны. К сожалению, те, кто изучает Веды формально, предпочитают приносить жертвы различным полубогам, таким как Индра и Чандра. Подобная деятельность, безусловно, очищает их, помогает им выйти из-под оскверняющего влияния низшихгун природы и в результате достичь высших планетных систем или райских планет, таких как Махарлока, Джаналока, Таполока и т. д. Тот, кто попал на высшие планеты, получает неизмеримо большие возможности для наслаждений по сравнению с теми, что имеются на нашей планете.