Skip to main content

TEXT 17

VERŠ 17

Текст

Verš

теша̄м̇ джн̃а̄нı̄ нітйа-йукта
ека-бгактір віш́ішйате
прійо хі джн̃а̄ніно ’тйартгам
ахам̇ са ча мама прійах̣
teṣāṁ jñānī nitya-yukta
eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino ’tyartham
ahaṁ sa ca mama priyaḥ

Послівний переклад

Synonyma

теша̄м—з них; джн̃а̄нı̄—той, хто сповнений знання; нітйа-йуктах̣—постійно зайнятий; ека—лише; бгактіх̣—віддане служіння; віш́ішйате—особливо; прійах̣—дорогий; хі—неодмінно; джн̃а̄нінах̣—людині, яка перебуває в знанні; атйартгам—дуже; ахам—Я; сах̣—він; ча—також; мама—Мені; прійах̣—дорогий.

teṣām — z nich; jñānī — ten, kto je obdarený dokonalým poznaním; nitya-yuktaḥ — vždy zamestnaný; eka — jedine; bhaktiḥ — oddanou službou; viśiṣyate — obzvlášť; priyaḥ — veľmi drahý; hi — určite; jñāninaḥ — človeku obdarenému poznaním; atyartham — nado všetko; aham — Ja; saḥ — on; ca — tiež; mama — Mne; priyaḥ — drahý.

Переклад

Překlad

З-поміж них мудрець, який віднайшов справжнє знання і завжди зайнятий чистим відданим служінням — найкращий, бо Я дуже дорогий йому, і він — любий Мені.

Najlepší z nich je ten, kto Mi vždy oddane a láskyplne slúži obdarený dokonalým poznaním, lebo takému človeku som zo všetkého najdrahší a on je drahý Mne.

Коментар

Význam

Звільнившись від скверни матеріальних бажань, стражденні, допитливі, вбогі й знедолені та ті, що шукають вищого знання, — всі вони можуть стати чистими відданими. Але, з-поміж них, той, хто має знання про Абсолютну Істину й звільнився від усіх матеріальних бажань, — дійсно стає чистим відданим Господа. І Господь каже, що з-поміж чотирьох типів таких людей, найліпшим є той, хто сповнивсь знання й водночас присвячує себе відданому служінню. Прагнучи знань, людина осягає, що «я сам» відмінний од матеріального тіла, і на шляху дальшого поступу приходить до усвідомлення безособистісного Брахмана й Парама̄тми. А коли жива істота повністю очищується, вона усвідомлює, що справжнє її становище — бути вічним слугою Бога. Таким чином, спілкуючись з чистими відданими, допитливий, стражденний, той, що шукає матеріальних статків і той, хто прагне знання, — всі вони очищуються. Але й на підготовчому етапі людина, яка володіє досконалим знанням про Господа й водночас віддано служить Йому, — дуже дорога Господу. Того, хто володіє чистим знанням про трансцендентність Верховного Бога-Особи, не може торкнутись матеріальна скверна, бо віддане служіння є запорукою цілковитого успіху.

Keď sa trpiaci, zvedaví, chudobní a hľadajúci najvyššie poznanie oslobodia od hmotných túžob, môžu sa stať čistými oddanými. No ten, kto pristupuje k Pánovi s túžbou poznať Absolútnu Pravdu a nemá hmotné túžby, sa skutočne stane čistým oddaným. Ako tu Pán hovorí, najlepší z týchto štyroch je oddaný, ktorý dosiahol dokonalé poznanie a zapojil sa do oddanej služby. Prehlbovanie poznania ho najskôr privedie k poznatku, že vlastné ja sa odlišuje od hmotného tela. Keď pokročí, dospeje k poznaniu o neosobnom Brahmane a o Paramātme. Len čo sa človek úplne očistí, uvedomí si, že jeho pravou povinnosťou je večne slúžiť Bohu. Stykom s čistými oddanými sa očistia trpiaci, zvedaví, hľadajúci hmotný zisk aj tí, ktorí sú obdarení poznaním. No ten, kto už na začiatku pristupuje k Bohu s plným poznaním a zároveň Mu oddane slúži, je Kṛṣṇovi veľmi drahý. Kto dosiahol čisté poznanie o transcendentálnej povahe Najvyššej Božskej Osobnosti, je vo svojej oddanej službe natoľko chránený, že ho hmotné znečistenie nemôže ovplyvniť.