Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Текст

Texto

трібгір ґун̣а-майаір бга̄ваір
ебгіх̣ сарвам ідам̇ джаґат
мохітам̇ на̄бгіджа̄на̄ті
ма̄м ебгйах̣ парам авйайам
tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam

Послівний переклад

Synonyms

трібгіх̣—трьома; ґун̣а-майаіх̣—складеними з ґун̣; бга̄ваіх̣—станами існування; ебгіх̣—усіма цими; сарвам—усе; ідам—це; джаґат — творіння; мохітам — обмануте; на абгіджа̄на̄ті — не знає; ма̄м— Мене; ебгйах̣—над ними; парам—Всевишнього; авйайам—невичерпного.

tribhiḥ — tres; guṇa-mayaiḥ — integrado por los guṇas; bhāvaiḥ — por los estados de existencia; ebhih — todos estos; sarvam — por entero; idam — este; jagat — universo; mohitam — engañado; na abhijānāti — no conoce; mām — a Mí; ebhyaḥ — por encima de estos; param — el Supremo; avyayam — inagotable.

Переклад

Translation

Весь світ, який введено в оману трьома ґун̣ами (благочестям, пристрастю та невіглаством), не знає Мене, що перебуває над цими ґун̣ами й невичерпного.

Engañado por las tres modalidades [bondad, pasión e ignorancia], el mundo entero no Me conoce a Mí, que estoy por encima de las modalidades y que soy inagotable.

Коментар

Purport

Весь світ зачарований трьома ґун̣ами матеріальної природи. Ті, кого ввели в оману ці три ґун̣и, не можуть зрозуміти, що Верховний Господь, Кр̣шн̣а, є трансцендентним стосовно матеріальної природи.

El mundo entero está hechizado por las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están confundidos por esas tres modalidades, no pueden entender que, más allá de esta naturaleza material, se encuentra el Señor Supremo, Kṛṣṇa.

Кожна жива істота, яка перебуває під впливом матеріальної природи, має певний тип тіла й, відповідно, певний тип психічної та фізіологічної діяльності. Існує чотири класи людей, які діють у межах трьох ґун̣ матеріальної природи. Тих, хто цілком перебуває в ґун̣і благочестя, називають бра̄хман̣ами. Тих, хто перебуває винятково в ґун̣і пристрасті, називають кшатрійами. Тих, хто водночас перебуває в ґун̣ах пристрасті й невігластва, називають ваіш́йами. Тих, хто повністю занурений у невігластво, називають ш́ӯдрами. А нижче їх усіх приміщено тварин або тих, хто веде тваринний спосіб життя. Однак, ці позначення непостійні. Я можу бути бра̄хман̣ою, кшатрійею, ваіш́йею, або ще ким-небудь, — у будь-якому разі життя тимчасове. І хоча життя скороминуще і ми не знаємо, ким станемо в наступному житті, під чарами ілюзорної енерґії ми оцінюємо себе під кутом свого тілесного уявлення про життя, і тому думаємо, що ми американці, індійці, росіяни або вважаємо себе за бра̄хман̣, індусів, мусульман тощо. І коли ґун̣и матеріальної природи обплутують нас, ми забуваємо Верховного Бога-Особу, який перебуває поза всіма ґун̣ами. Тому Господь Кр̣шн̣а каже, що живі істоти, яких ввели в оману три ґун̣и природи, не бачать, що за тлом матеріальної природи стоїть Верховний Бог-Особа.

Toda entidad viviente que se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material, tiene un determinado tipo de cuerpo y un determinado tipo de actividades psíquicas y biológicas correspondientes. Existen cuatro clases de hombres que actúan en el seno de las tres modalidades materiales de la naturaleza. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la bondad, se denominan brāhmaṇas. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la pasión, se denominan kṣatriyas. Aquellos que están influidos tanto por la modalidad de la pasión como por la modalidad de la ignorancia, se denominan vaiśyas. Aquellos que están influidos completamente por la ignorancia, se denominan śūdras. Y aquellos que son menos que eso son animales, o llevan una vida animal. Sin embargo, esas designaciones no son permanentes. Puede que yo sea un brāhmaṇa, un kṣatriya, un vaiśya o lo que sea, en cualquiera de los casos esta vida es temporal. Pero aunque la vida es temporal y no sabemos lo que vamos a ser en la siguiente vida, debido al hechizo de esta energía ilusoria nos analizamos en función de esta concepción corporal de la vida, y por eso pensamos que somos americanos, indostanos, rusos, o brāhmaṇas, hindúes, musulmanes, etc. Y si nos enredamos en las modalidades de la naturaleza material, olvidamos entonces a la Suprema Personalidad de Dios, quien se halla tras todas esas modalidades. El Señor Kṛṣṇa dice, pues, que las entidades vivientes que están engañadas por esas tres modalidades de la naturaleza, no entienden que tras el contorno material se halla la Suprema Personalidad de Dios.

Існує багато різних типів живих істот — людей, напівбогів, тварин тощо — і на їх усіх впливає матеріальна природа, всі забули трансцендентного Бога-Особу. Ті, хто перебуває в ґун̣ах пристрасті та невігластва або навіть у ґун̣і благочестя, не здатні піти далі уявлення про Абсолютну Істину, як про безособистісного Брахмана. Вони розгублюються перед особистісними рисами Верховного Господа, який володіє всією вродою, багатством, знанням, силою, славою та відреченням. Якщо ж навіть і доброчесні люди не можуть зрозуміти цього, що ж тоді казати про тих, на кого впливають пристрасть або невігластво? Свідомість Кр̣шн̣и трансцендентна щодо всіх цих трьох ґун̣ матеріальної природи, й ті, хто по–справжньому укріпились в свідомості Кр̣шн̣и, поправді є звільненими душами.

Hay muchas clases de entidades vivientes —seres humanos, semidioses, animales, etc.—, y todas y cada una de ellas se encuentran bajo la influencia de la naturaleza material, y todas ellas han olvidado a la trascendente Personalidad de Dios. Aquellos que se hallan bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia, e incluso aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no pueden ir más allá de la concepción Brahman impersonal de la Verdad Absoluta. Ellos se confunden ante el Señor Supremo en Su aspecto personal, el cual posee plena belleza, opulencia, conocimiento, fuerza, fama y renunciación. Si incluso aquellos que están influidos por la bondad no pueden entender, ¿qué esperanzas les quedan a los que están influidos por la pasión y la ignorancia? El proceso de conciencia de Kṛṣṇa es trascendental a todas esas tres modalidades de la naturaleza material, y aquellos que verdaderamente se encuentran establecidos en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa, están de hecho liberados.