Skip to main content

TEXT 10

VERŠ 10

Текст

Verš

бı̄джам̇ ма̄м̇ сарва-бгӯта̄на̄м̇
віддгі па̄ртга сана̄танам
буддгір буддгімата̄м асмі
теджас теджасвіна̄м ахам
bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

Послівний переклад

Synonyma

бı̄джам—сім’я; ма̄м—Мене; сарва-бгӯта̄на̄м—усіх живих істот; віддгі—спробуй зрозуміти; па̄ртга—син Пр̣тги; сана̄танам—первинне, вічне; буддгіх̣—інтелект; буддгі-мата̄м—мудрих; асмі—Я є; теджах̣—доблесть; теджасвіна̄м—могутніх; ахам—Я є.

bījam — semeno; mām — Ja; sarva-bhūtānām — všetkých bytostí; viddhi — snaž sa pochopiť; pārtha — ó, syn Pṛthy; sanātanam — pôvodný, večný; buddhiḥ — inteligencia; buddhi-matām — inteligentných; asmi — som; tejaḥ — statočnosť; tejasvinām — statočný; aham — som.

Переклад

Překlad

О сину Пр̣тги, знай, Я — первинне сім’я всього живого, інтелект мудрих й завзяття могутніх людей.

Ó, syn Pṛthy, vedz, že som pôvodným semienkom všetkého bytia, inteligenciou inteligentných a statočnosťou statočných.

Коментар

Význam

Слово бı̄джам означає сім’я; Кр̣шн̣а — сім’я всього сущого. Існують різні живі істоти, рухомі й нерухомі. Птахи, звірі, люди й багато інших живих створінь є рухомими живими істотами; дерева та рослини, навпаки, інертні — нерухомі. Кожна жива істота належить до одного з 8 400 000 видів життя; деякі з них є рухомими, а інші — інертними. Однак у всіх випадках Кр̣шн̣а є їхнім життєдайним сім’ям. Як сказано в ведичній літературі, Брахман, або Верховна Абсолютна Істина, — це те, з чого все виходить. Кр̣шн̣а — Парабрахман, Верховний Дух. Брахман — імперсональний, а Парабрахман — особистісний. Імперсональний Брахман міститься в особистісному аспекті, це стверджує Бгаґавад-ґı̄та̄. Це означає, що Кр̣шн̣а є первинне одвічне джерело усього. Він — корінь. Так само як корінь живить усе дерево, Кр̣шн̣а, як вихідний корінь усього, підтримує весь матеріальний прояв. Це також підтверджується у ведичній літературі (Кат̣га Упанішада 2.2.13):

Bījam znamená semeno; Kṛṣṇa je zárodkom všetkého. Živé bytosti sa môžu rozdeliť na pohybujúce sa a nehybné. Zvieratá, ľudia a mnohé iné živé tvory patria do prvej skupiny, zatiaľ čo stromy a rastliny patria k bytostiam, ktoré sa pohybovať nemôžu. Medzi 8 400 000 existujúcich životných druhov patria všetky pohyblivé i nehybné bytosti a Kṛṣṇa je zárodkom života vo všetkých. Vedske písma potvrdzujú, že všetko pochádza z Najvyššej Absolútnej Pravdy. Kṛṣṇa je Parabrahman, Najvyšší Brahman. Brahman je neosobný aspekt, zatiaľ čo Parabrahman je osobný a zahŕňa i neosobný Brahman. To je učenie Bhagavad-gīty. Preto je Kṛṣṇa pôvodnou príčinou celého bytia. On je koreňom. Tak ako koreň dodáva živiny celému stromu, tak aj Kṛṣṇa, pôvodný koreň všetkého, živí celú túto hmotnú manifestáciu. Potvrdzujú to aj vedske písma (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13):

нітйо нітйа̄на̄м̇ четанаш́ четана̄на̄м
еко бахӯна̄м̇ йо відадга̄ті ка̄ма̄н
nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Він — перший вічний серед усіх вічних. Він — вища жива істота з-поміж усіх живих істот, і Він один підтримує життя у всьому. Без інтелекту людина ні до чого не здатна, Кр̣шн̣а ж каже, що Він — корінь усього інтелекту. Якщо людина позбавлена інтелекту, вона не зможе зрозуміти Верховного Бога-Особу, Кр̣шн̣у.

Śrī Kṛṣṇa je najprednejšia večná živá bytosť medzi ostatnými večnými a sám je udržiavateľom všetkého života. Bez inteligencie, nemôžeme nič urobiť a Kṛṣṇa hovorí, že On je pôvodom všetkej inteligencie. Ak človek nie je inteligentný, nemôže nikdy pochopiť Kṛṣṇu, Najvyššiu Božskú Osobnosť.