Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Текст

Tekst

сарва-бгӯта-стгам а̄тма̄нам̇
сарва-бгӯта̄ні ча̄тмані
ı̄кшате йоґа-йукта̄тма̄
сарватра сама-дарш́анах̣
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ

Послівний переклад

Synonyms

сарва-бгӯта-стгам—що перебуває в усіх істотах; а̄тма̄нам—Наддуша; сарва—усі; бгӯта̄ні—істоти; ча—також; а̄тмані—у собі; ı̄кшате—бачить насправді; йоґа-йукта-а̄тма̄—той, хто в злагоді із свідомістю Кр̣шн̣и; сарватра—скрізь; сама-дарш́анах̣—бачачи однаково.

sarva-bhūta-stham — situeret i alle levende væsener; ātmānam — Oversjælen; sarva — alle; bhūtāni — væsener; ca — også; ātmani — i selvet; īkṣate — ser; yoga-yukta-ātmā — den, der er forbundet i Kṛṣṇa-bevidsthed; sarvatra — overalt; sama-darśanaḥ — ser med samme syn.

Переклад

Translation

Справжній йоґ бачить Мене в усіх істотах і також бачить кожну істоту в Мені. Воістину, особа, що усвідомила себе, бачить Мене, незмінного Верховного Господа, скрізь і всюди.

En sand yogī ser Mig i alle levende væsener og ser også alle levende væsener i Mig. Ja, den selvrealiserede person ser Mig, den samme Højeste Herre, overalt.

Коментар

Purport

Йоґ, який усвідомлює Кр̣шн̣у, володіє досконалим баченням, тому що Він бачить Всевишнього, який перебуває в серці кожної живої істоти у вигляді Наддуші. Īш́варах̣ сарва-бгӯта̄на̄м̇ хр̣д-деш́е ’рджуна тішт̣гаті. Господь, у Своєму аспекті Парама̄тми, присутній як у серці собаки, так і в серці бра̄хман̣и. Досконалий йоґ знає, що Господь вічно трансцендентний і що Він не залежить від того, в якому матеріальному тілі Він перебуває, — собаки чи бра̄хман̣и. В цьому полягає верховний нейтралітет Господа. Індивідуальна душа також перебуває в своєму індивідуальному серці, але не може бути присутньою в усіх серцях. Такою є різниця між індивідуальною душею і Наддушею. Той, хто не практикує йоґу по-справжньому, не може бачити все це так ясно. Але свідома Кр̣шн̣и особистість може бачити Господа і в серці віруючого, і в серці атеїста. В смр̣ті це підтверджено таким чином: а̄тататва̄ч ча ма̄тр̣тва̄ч ча а̄тма̄ хі парамо харіх̣. Господь є джерелом усіх істот, і Він подібний до матері, що піклується про своїх дітей. Як мати з любов’ю однаково ставиться до всіх своїх дітей: і добрих, і лихих, так і Верховний батько (або мати) однаково ставиться до всіх живих істот. Отже, Парама̄тма̄ завжди присутня в усіх живих істотах.

FORKLARING: En Kṛṣṇa-bevidst yogī er den fuldkomne seer, for han ser Kṛṣṇa, den Højeste, befinde Sig i alles hjerter som Oversjælen eller Paramātmā. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ, hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati (Bg. 18.61). I Sit Paramātmā-aspekt befinder Herren Sig i hjertet på en hund såvel som på en brāhmaṇa. Den fuldendte yogī ved, at Herren for evigt er transcendental og ikke bliver materielt påvirket af Sin tilstedeværelse i enten en hund eller en brāhmaṇa. Det er Herrens suveræne neutralitet. Den individuelle sjæl befinder sig også i hvert enkelt hjerte, men han er ikke i alle hjerter. Det er forskellen på den individuelle sjæl og Oversjælen. Den, der ikke virkelig udøver yoga, har ikke dette klare syn. En Kṛṣṇa-bevidst person kan se Kṛṣṇa i hjertet på både den troende og den troløse. Dette bliver bekræftet i smṛti (som citeret i Cc. Madhya 24.78): ātatatvāc ca mātṛtvād, ātmā hi paramo hariḥ. Herren, der er ophav til alle levende væsener, er som moderen og forsørgeren. Ligesom moderen er upartisk over for alle slags børn, er den højeste fader (eller moder) det også. Følgelig er Oversjælen altid til stede i hvert eneste levende væsen.

Із зовнішнього боку кожна жива істота також перебуває в енерґії Господа. Як це буде пояснено в сьомій главі, Господь первинно має дві енерґії: духовну (вищу) і матеріальну (нижчу). Жива істота, хоча і належить до верховної енерґії, обумовлена нижчою енерґією, — вона ніколи не може існувати поза енерґією Господа. Всяка жива істота тим чи іншим чином завжди перебуває в Ньому.

Også udadtil befinder alle levende væsener sig i Herrens energi. Som det vil blive forklaret i kapitel 7, har Herren hovedsageligt to energier, nemlig den åndelige (eller højere) og den materielle (eller lavere). Selv om det levende væsen tilhører den højere energi, er det betinget af den lavere energi, men det levende væsen befinder sig altid i Herrens energi. Alle levende væsener er i Ham på den ene eller anden måde.

Йоґ бачить усіх живих істот однаковими, бо знає, що всі живі істоти за будь-яких обставин залишаються Господніми слугами, хоча і перебувають в різних становищах, згідно з наслідками своєї кармічної діяльності. Пробуваючи в матеріальній енерґії, жива істота служить матеріальним почуттям, а перебуваючи в духовній енерґії, вона безпосередньо служить Верховному Господеві. В обох випадках жива істота залишається слугою Бога. Таке досконале бачення рівності всіх живих істот притаманне людині в свідомості Кр̣шн̣и.

Yogīen ser på alle levende væsener med samme syn, for han ser, at selv om de befinder sig i forskellige situationer som følge af resultaterne af deres frugtstræbende handlinger, fortsætter de under alle omstændigheder med at være Guds tjenere. Når det levende væsen er i den materielle energi, tjener det de materielle sanser, og når det befinder sig i den åndelige energi, tjener det den Højeste Herre direkte. I begge tilfælde er det levende væsen Guds tjener. Dette enhedssyn når sin perfektion i en Kṛṣṇa-bevidst person.