Skip to main content

TEXT 2

VERŠ 2

Текст

Verš

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ка̄мйа̄на̄м̇ карман̣а̄м̇ нйа̄сам̇
саннйа̄сам̇ кавайо відух̣
сарва-карма–пгала-тйа̄ґам̇
пра̄хус тйа̄ґам̇ вічакшан̣а̄х̣
śrī-bhagavān uvāca
kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ
sannyāsaṁ kavayo viduḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ

Послівний переклад

Synonyma

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча — Верховний Бог-Особа сказав; камйа̄на̄м — з бажанням; карман̣а̄м—діяльності; нйа̄сам—відречення; саннйа̄сам—життям у відреченні; кавайах̣—учений; відух̣—знає; сарва— усіх; карма—діяльності; пгала—плодів; тйа̄ґам—зречення; пра̄хух̣—називають; тйа̄ґам—відреченням; вічакшан̣а̄х̣—досвідчені.

śrī-bhagavān uvāca — Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol; kāmyānām — so žiadosťou; karmaṇām — činnosti; nyāsam — odriekanie; sannyāsam — životné štádium odriekania; kavayaḥ — učenie; viduḥ — vedia; sarva — všetko; karma — činy; phala — plodov; tyāgam — odriekanie; prāhuḥ — nazývajú; tyāgam — odriekanie; vicakṣaṇāḥ — skúsení.

Переклад

Překlad

Верховний Бог-Особа сказав: Відмову од результатів будь-якої діяльності мудреці називають відреченням (тйа̄ґа); а відмову од діяльності, заснованої на матеріальних бажаннях, вони називають життям у відреченні (саннйа̄са).

Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, riekol: „Zanechanie činností, ktoré sa zakladajú na hmotných túžbach, nazývajú veľkí učenci životným štádiom odriekania (sannyāsa). A zrieknutie sa plodov všetkých činností sa podľa múdrych nazýva odriekanie (tyāga).

Коментар

Význam

Треба відмовитись од кармічної діяльності, тобто від діяльності з бажанням її плодів. Такою є настанова Бгаґавад- ґı̄ти. Але не треба залишати діяльності, яка веде до оволодіння духовним знанням. Це стане зрозумілим із дальших віршів. Ведична література містить чимало приписів, як виконувати жертвопринесення задля певних цілей. Існують жертвопринесення, покликані сприяти народженню гарного сина або досягненню вищих планет, але такі жертвопринесення, що їх зумовлюють матеріальні бажання, краще припинити. Однак не слід відмовлятись від жертвопринесень, які призначені на очищення власного серця або на поступ у духовній науці.

Človek musí skoncovať s činnosťami vykonávanými pre ich plody. To je pokyn Bhagavad-gīty. Nesmie sa však zriekať činností, ktoré vedú k pokroku v duchovnom poznaní. To bude jasne vysvetlené v nasledujúcom verši. Vo vedskej literatúre sú popísané mnohé metódy, určené na vykonávanie obetí, pomocou ktorých možno získať dobrého syna, alebo sa povzniesť na vyššie planéty, avšak obetné činy, ktoré sú hmotne motivované by sme mali zavrhnúť. Nesmieme však zanechať tie obetné činy, ktoré očisťujú srdce alebo vedú k pokroku v duchovnej vede.