Skip to main content

TEXT 13

VERŠ 13

Текст

Verš

пан̃чаіта̄ні маха̄-ба̄хо
каран̣а̄ні нібодга ме
са̄н̇кгйе кр̣та̄нте прокта̄ні
сіддгайе сарва-карман̣а̄м
pañcaitāni mahā-bāho
kāraṇāni nibodha me
sāṅkhye kṛtānte proktāni
siddhaye sarva-karmaṇām

Послівний переклад

Synonyma

пан̃ча—п’ять; ета̄ні—цих; маха̄-ба̄хо—о міцнорукий; ка̄ран̣а̄ні— причин; нібодга—зрозумій-лише; ме—від Мене; са̄н̇кгйе—у Веда̄нті; кр̣та-анте—у підсумкові; прокта̄ні—сказано; сіддгайе—для досконалості; сарва—усієї; карман̣а̄м—діяльності.

pañca — päť; etāni — tieto; mahā-bāho — ó, bojovník mocných paží; kāraṇāni — spôsobené; nibodha — pouč sa; me — odo Mňa; sāṅkhye — podľa Vedānty; kṛta-ante — záver; proktāni — povedané; siddhaye — pre dokonalosť; sarva — všetkých; karmaṇām — činností.

Переклад

Překlad

О міцнорукий Арджуно, Веда̄нта каже, що п’ять причин зумовлюють усі дії. Послухай же про них.

Ó, Arjuna, bojovník mocných paží, pouč sa teraz odo Mňa o piatich príčinách prispievajúcich k zavŕšeniu všetkých činov, tak ako ich popisuje Vedānta.

Коментар

Význam

Може виринути питання, якщо ті чи інші наслідки завжди супроводжують будь-яку діяльність, чому ж тоді відданий Кр̣шн̣и не відчуває страждань або насолоди від результатів своєї діяльності? Пояснюючи це, Господь посилається на філософію Веда̄нти. Він каже, що будь-яка діяльність має п’ять причин, і, щоб діяльність була успішною, треба їх знати. Са̄н̇кгйа означає «серцевина знання». А Веда̄нта — заключне слово осередку знання, і її визнають усі провідні а̄ча̄рйі, навіть Ш́ан̣кара. Отже, до такого авторитетного першоджерела слід дослухатись.

Keďže všetky vykonané skutky so sebou prinášajú svoje reakcie, môže vyvstať otázka, ako je možné, že človek vedomý si Kṛṣṇu netrpí za následky svojich činov a ani v nich nehľadá pôžitok. Śrī Kṛṣṇa preto cituje vedāntskú filozofiu, aby ukázal, ako je to možné. Hovorí, že každý človek by mal poznať päť príčin nutných k úspešnému zavŕšeniu akejkoľvek činnosti. Sāṅkhya znamená stred poznania a vedānta znamená konečné poznanie, prijímané všetkými hlavnými ācāryami. Aj Śaṅkara prijal Vedānta-sūtru v tomto duchu. Preto sa človek musí poradiť s príslušnou autoritou.

Вищою владою наділена Парама̄тма̄. Як сказано в Бгаґавад-ґı̄ті: сарвасйа ча̄хам̇ хр̣ді саннівішт̣ах̣. Наддуша залучає кожного до певної діяльності, пригадуючи йому його колишні вчинки. Але якщо дії виконувати в свідомості Кр̣шн̣и, під керівництвом, що йде зсередини, вони не викликають наслідків ні в цьому житті, ні в житті після смерті.

Zvrchovanú vládu nad všetkými má Nadduša. V Bhagavad-gīte sa píše: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. Každého zamestnáva v určitých činnostiach tým, že mu pripomína jeho minulé skutky. Ale činnosti vo vedomí Kṛṣṇu, vykonávané pod priamym vedením Pána sídliaceho v srdci, nenesú nijaké následky ani v tomto, ani v budúcom živote.