Skip to main content

TEXT 25

VERŠ 25

Текст

Verš

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Послівний переклад

Synonyma

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

tat — to; iti — tak; anabhisandhāya — bez túžby; phalam — plodonosný výsledok; yajña — obeť; tapaḥ — pokánie; kriyāḥ — činy; dāna — milodary; kriyāḥ — činy; ca — tiež; vividhāḥ — rôzne; kriyante — vykonávané; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — tí, ktorí naozaj túžia po vyslobodení.

Переклад

Překlad

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

So slovom 'tat' by mal človek vykonávať rôzne obete, pokánia a dobročinnosti, netúžiac po ich plodoch. Zmyslom takých transcendentálnych činností je vyslobodiť sa z hmotného zajatia.

Коментар

Význam

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

Ak sa chce človek povýšiť na duchovnú úroveň, nemal by pracovať pre hmotný zisk. Činnosti by mali byť vykonávané za účelom dosiahnuť konečný cieľ — vrátiť sa do duchovného kráľovstva, späť domov, späť k Bohu.