Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Текст

Tekst

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Послівний переклад

Synonyms

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

tat — seda; iti — sel moel; anabhisandhāya — ihaldamata; phalam — karmalist resultaati; yajña — ohverduse; tapaḥ — ja askeesi; kriyāḥ — teod; dāna — heategevuslikud; kriyāḥ — teod; ca — samuti; vividhāḥ — mitmesugused; kriyante — tehakse; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — nende poolt, kes tõepoolest ihaldavad vabanemist.

Переклад

Translation

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

Ihaldamata oma tegude vilju, peaks inimene sooritama mitmesuguseid ohverdusi ja askeese ning andma annetusi, lausudes sõna „tat". Selliste transtsendentaalsete tegevuste eesmärk on vabaneda materiaalse maailma köidikuist.

Коментар

Purport

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

Kui inimene tahab tõusta vaimsele tasandile, ei tohi ta tegutseda materiaalse kasu nimel. Tema tegude eesmärgiks peaks olema tõusmine vaimsesse kuningriiki, tagasi koju, tagasi Jumala juurde.