Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Текст

Text

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Послівний переклад

Synonyms

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

tat — that; iti — thus; anabhisandhāya — without desiring; phalam — the fruitive result; yajña — of sacrifice; tapaḥ — and penance; kriyāḥ — activities; dāna — of charity; kriyāḥ — activities; ca — also; vividhāḥ — various; kriyante — are done; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — by those who actually desire liberation.

Переклад

Translation

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

Without desiring fruitive results, one should perform various kinds of sacrifice, penance and charity with the word tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement.

Коментар

Purport

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

To be elevated to the spiritual position, one should not act for any material gain. Acts should be performed for the ultimate gain of being transferred to the spiritual kingdom, back to home, back to Godhead.