Skip to main content

TEXT 24

第24節

Текст

テキスト

тасма̄ч чга̄страм̇ прама̄н̣ам̇ те
ка̄рйа̄ка̄рйа-вйавастгітау
джн̃а̄тва̄ ш́а̄стра-відга̄ноктам̇
карма картум іха̄рхасі
タスマch チャストラマ プラマナマ テ
カリャカリャ-ヰヤワストイタウ
ジャナトオワ シャストラ-ヰダノクタマ
カルマ カルトウン イハrハsイ

Послівний переклад

Synonyms

тасма̄т — тому; ш́а̄страм — писання; прама̄н̣ам — мірило; те — твоє; ка̄рйа—обов’язку; ака̄рйа—забороненої діяльності; вйавастгітау—визначених; джн̃а̄тва̄—знаючи; ш́а̄стра—писань; відга̄на—приписи; уктам—як проголошено; карма—роботу; картум— робити; іха—у цьому світі; архасі—тобі слід.

tasmāt — それゆえに; śāstram — 教典; pramāṇam —証拠; te —あなたの; kārya — 義務; akārya — そして禁じられた活動; vyavasthitau — 決心して; jñātvā — 知って;śāstra — 教典の; vidhāna — 規則; uktam — 断言したように; karma — 仕事; kartum —する; iha — この世界に;arhasi — あなたはすべきである

Переклад

Translation

Тому, керуючись приписами ш́а̄стр, людині слід зрозуміти, в чому полягає її обов’язок і чого їй не дозволено робити. Знаючи ці правила й приписи, людина повинна діяти таким чином, щоб поступово піднестись.

ゆえに人間は教典の規則によって、なすべきことなすべきでないことを知らなければならない。そしてその規定原則を知り、自らを高めることができるように行動すべきである。

Коментар

Purport

Як з’ясовано в п’ятнадцятій главі, всі рекомендації Вед призначено на те, щоб пізнати Кр̣шн̣у. Той, хто пізнає Верховного Господа за допомогою Бгаґавад-ґı̄ти й утвердивсь у свідомості Кр̣шн̣и, присвятивши себе відданому служінню Господеві, той досяг вищої досконалості в знанні, яке дає ведична література. Господь Чаітанйа Маха̄прабгу зробив цей шлях надзвичайно легким: Він попросив людей лише повторювати маха̄-мантру Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, вподобати віддане служіння Господу й споживати рештки їжі, запропонованої Кр̣шн̣і. Людину, яка безпосередньо присвятила себе різноманітній діяльності у відданому служінні, слід вважати за знавця всієї ведичної літератури. Вона вже досягла досконалого знання. Звичайно, пересічні люди, що не перебувають в свідомості Кр̣шн̣и й не служать Йому з відданістю, в своїх учинках повинні керуватись приписами Вед, які вказують, що необхідно робити і що є забороненим. Необхідно виконувати ці вказівки без зайвих міркувань, що і називають дотримуванням засад ш́а̄стр. Ш́а̄стри не мають чотирьох головних вад, притаманних обумовленим душам. Чуття людей недосконалі, вони схильні обманювати, неминуче припускаються помилок й підпадають під вплив ілюзії. Чотири вади, притаманні обумовленому життю, позбавляють людину права встановлювати норми і принципи. Всі великі святі, а̄ча̄рйі й маха̄тми визнають непорушними настанови, викладені в ш́а̄страх, бо самі ш́а̄стри перебувають вище будь-яких недоліків.

第15章に述べられていたように、ヴェーダ教典にある様々な規定原則はクリシュナを知るためのものである。この『バガヴァッド・ギーター』によってクリシュナを知り、クリシュナ意識に到達し、献身奉仕を行うようになった人はヴェーダ知識の最高完成に到達したのである。主チャイタンニャ・マハープラブはその方法をきわめて容易なものにして下さった。ただ「ハレー・クリシュナ・ハレー・クリシュナ・クリシュナ・クリシュナ・ハレー・ハレー/ハレー・ラーマ・ハレー・ラーマ・ラーマ・ラーマ・ハレー・ハレー」を唱え、主に献身奉仕を捧げ、食物を神像に捧げた後でそれを頂くようにと主チャイタンニャは人々に勧められた。これら全ての献身的活動を直接行う人はヴェーダ文典の全知識を学んだと見なされ、究極の結論に完全に到達しているのである。もちろんクリシュナ意識を持たない一般の人々すなわち献身奉仕を行わない人々は教典の教えに従って何をすべきか、すべきでないかを判断しなければならない。彼らは議論することなくそれに従って行動しなければならないのである。これがシャーストラすなわち教典の原則に従うという意味である。束縛された生命体は感覚が不完全であり、欺く傾向があり、誤ちを避けられず、そして幻惑されるという4つの欠点を持つが、これらの欠点はシャーストラの中には存在しない。束縛された生命体のこれらの欠点を持っている限り、規定原則を設定することはできない。それゆえ、前述の4欠点を持たない教典に述べられている規定原則は太古から変更されることなく大聖者、アーチャーリャ、偉大な魂たちによって受け入れられてきているのである。

В Індії є чимало напрямків духовного пізнання. В основному, всіх людей, що намагаються пізнати істину, поділяють на два класи: імперсоналістів та персоналістів. І ті й інші живуть, керуючись ведичними засадами. Не дотримуючись принципів, встановлених ш́а̄страми, неможливо піднятись до рівня досконалості. Отже, якщо хтось справді починає розуміти мету ш́а̄стр, це означає, що йому дуже поталанило в житті.

インドには精神的知識理解のために宗教団体が多数存在するが、大別してヴァイシュナヴァとマーヤーヴァーディの2派に分類され、両派ともヴェーダの原則に従って生活している。教典の原則に従わなければ完成段階に到達することは不可能である。したがってシャーストラの要旨を理解している人は幸運であるとされている。

Причина занепаду людського суспільства полягає в тому, що люди нехтують першоджерелами, в яких змальовано шлях до усвідомлення Верховного Бога-Особи, і це найгірша образа, на яку тільки здатна людина. Тому ма̄йа̄, або матеріальна енерґія Верховного Бога-Особи, постійно завдає нам страждань трьох різновидів. Ма̄йу складають три ґун̣и матеріальної природи. Людині треба піднятись хоча б до ґун̣и благочестя, щоб їй відкрився шлях до усвідомлення Верховного Бога-Особи. В протилежнім випадку вона залишатиметься в ґун̣ах невігластва й пристрасті, які є причинами демонічного життя. Ті, хто перебуває в цих ґун̣ах, із зневагою ставляться до ш́а̄стр, святих і викривляють правильний шлях до розуміння Верховного Бога-Особи. Вони не коряться вказівкам духовного вчителя і нехтують настановами Вед. Слухаючи про велич відданого служіння Господу, вони залишаються байдужими. Такі люди винаходять власні способи духовного розвитку. В цьому полягають деякі з недоліків людського суспільства, які зумовлюють демонічний рівень життя. Однак, якщо людина сприймає вказівки істинного духовного вчителя, здатного вивести її на шлях поступу до вищої мети, то життя її стає успішним.

人間社会においては、バガヴァーンを理解するために規定された原則を嫌うことがあらゆる堕落の原因であり、これこそが人生における最大の背反である。そのために、バガヴァーンの物質エネルギーであるマーヤーが3重の苦悩という形で私たちに絶えず困難を与えている。この物質エネルギーは物質自然の三様式で構成されている。人間は至上主を理解する道に入る前に徳の様式の段階まで自らを高めなければならない。無知や激情の様式の段階に留まるならば、この2つの様式が悪魔的生活の原因となる。無知と激情の様式の影響下にある人々は教典や聖者やバガヴァーンを正しく理解することを嘲り、グルの教えに従わず教典に定められている規定を無視する。献身奉仕の栄光を聞いたとしても、彼らは何の魅力も感じず、そして自己流の進歩の道を作り上げる。以上が悪魔的な生活状態に向かう人間社会の欠点の一部である。しかし、向上の道へと導いて下さる正統な精神の師(グル)に従うならば人生の成功を達成することができる。

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до шістнадцятої глави Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти в якій розглядалися божественні й демонічні натури.

以上、『シュリーマド・バガヴァッド・ギーター』第16章“神聖な質と悪魔的な質”に関するバクティヴェーダンタの解説は終了。