Skip to main content

TEXT 18

18. VERS

Текст

Szöveg

йасма̄т кшарам атı̄то ’хам
акшара̄д апі чоттамах̣
ато ’смі локе веде ча
пратгітах̣ пурушоттамах̣
yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ

Послівний переклад

Szó szerinti jelentés

йасма̄т—тому що; кшарам—до схильного помилятись; атı̄тах̣— трансцендентний; ахам—Я є; акшара̄т—вище від непогрішного; апі—також; ча—і; уттамах̣—найкращий; атах̣—тому; асмі—Я є; локе—в світі; веде—у ведичній літературі; ча—і; пратгітах̣— уславлений; пуруша-уттамах̣—як Вища Особа.

yasmāt – mivel; kṣaram – az esendőhöz képest; atītaḥ – transzcendentális; aham – Én vagyok; akṣarāt – túl a tévedhetetlenen; api – is; ca – és; uttamaḥ – a legjobb; ataḥ – ezért; asmi – vagyok; loke – a világban; vede – a védikus irodalomban; ca – és; prathitaḥ – ünnepelt; puruṣa-uttamaḥ – a Legfelsőbb Személyiségként.

Переклад

Fordítás

Я трансцендентний, вищий од усіх живих істот, як гріховних, так і безгрішних, і Я неперевершений, — тому і світ, і Веди прославляють Мене як Верховну Особу.

Transzcendentális vagyok, túl az esendőn és a tévedhetetlenen, s Én vagyok a leghatalmasabb, ezért a Legfelsőbb Személyként ünnepel Engem a világ és magasztalnak a Védák.

Коментар

Magyarázat

Ніхто не може перевершити Верховного Бога-Особу, Кр̣шн̣у, — ні обумовлена, ні звільнена душа; Він — найвизначніша з особистостей. Звідси стає зрозумілим, що і живі істоти, і Верховний Бог-Особа — це індивідуальні особистості. Різниця між ними полягає в тому, що живі істоти, як обумовлені, так і звільнені, не можуть перевершити незбагненної могутності Верховного Бога-Особи з кількісного погляду. Є помилкою вважати, що Верховний Господь і живі істоти перебувають на одному рівні, або що вони рівноправні всіма сторонами. Розподіл по ранґах, тобто на вищу й нижчу особистості, присутній завжди. Слово уттама, вжите тут, має дуже велике значення. Ніхто не може перевершити Верховного Бога-Особу.

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Kṛṣṇát senki sem múlhatja felül, sem a feltételekhez kötött, sem a felszabadult lelkek, így tehát Ő minden személyiség közül a legnagyobb. Ebből a versből kiderül, hogy az élőlények és az Istenség Legfelsőbb Személyisége egyaránt egyének. Kettőjük között az a különbség, hogy az élőlény sem feltételekhez kötött, sem felszabadult állapotában nem tudja mennyiség tekintetében felülmúlni az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felfoghatatlan képességeit. Aki azt gondolja, hogy a Legfelsőbb Úr és az élőlények egy szinten állnak, vagy hogy minden tekintetben egyenlőek, az téved. Kettőjük esetében mindig felsőbbrendűségről illetve alárendeltségről kell beszélni. Az uttama szó nagyon fontos. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét senki sem szárnyalhatja túl.

Слово локе означає «в пауруша аґамі» (в смр̣ті). Як підтверджує словник Нірукті, локйате веда̄ртго ’нена — «мету Вед з’ясовано в смр̣ті».

A loke szó jelentése: „a pauruṣa āgamában (a smṛti írásokban)”. A Nirukti értelmező szótár megerősíti: lokyate vedārtho 'nena. „A Védák célját a smṛti írások magyarázzák meg.”

Верховного Господа в Його формі локалізованої Парама̄тми описано і в самих Ведах (Чга̄ндоґйа Упанішада 8.12.3): та̄вад еша сампраса̄до ’смач чгарı̄ра̄т самуттга̄йа парам̇ джйоті-рӯпам̇ сампадйа свена рӯпен̣бгінішпадйате са уттамах̣ пурушах̣ — «Наддуша, яка виходить із тіла, з’єднується з безособистісним брахмаджйоті, потім, зберігаючи Свою форму, Вона перебуває в Своїй духовній сутності». Це означає, що Верховна Особа проявляє і поширює Своє духовне сяйво і воно є одвічним джерелом усього світла. У цієї Верховної Особи є також Свій локалізований аспект — Наддуша. Верховний Господь, з’явившись як Вйа̄садева, син Сатйаватı̄ і Пара̄ш́ари, пояснює ведичне знання.

A Védák a Legfelsőbb Úrról helyhez kötött aspektusában, Paramātmāként is írnak. Az alábbi vers szintén a Védákból származik (Chāndogya-upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. „A testet elhagyó Felsőlélek a személytelen brahmajyotiba hatol, majd saját formájában megtartja lelki azonosságát. Ezt a Legfelsőbbet hívják a Legfelsőbb Személyiségnek.” Ez azt jelenti, hogy a Legfelsőbb Személy megnyilvánítja és szétosztja lelki sugárzását, amely a végső ragyogás. A Legfelsőbb Személy helyhez kötött aspektusát hívják Paramātmānak. Ő száll alá Satyavatī és Parāśara fiaként, Vyāsadevaként, hogy megmagyarázza a védikus tudományt.