Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Текст

Tekstas

уттамах̣ пурушас тв анйах̣
парама̄тметй уда̄хр̣тах̣
йо лока-трайам а̄віш́йа
бібгартй авйайа ı̄ш́варах̣
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ
paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya
bibharty avyaya īśvaraḥ

Послівний переклад

Synonyms

уттамах̣—найкращий; пурушах̣—особа; ту—але; анйах̣—інший; парама—Верховний; а̄тма̄—душа; іті—так; уда̄хр̣тах̣—сказано; йах̣—той, хто; лока—всесвіту; трайам—три частини; а̄віш́йа— входячи; бібгарті—підтримує; авйайах̣—невичерпний; ı̄ш́варах̣— Господь.

uttamaḥ — geriausia; puruṣaḥ — asmenybė; tu — tačiau; anyaḥ — kita; parama — aukščiausias; ātmā — savasis „aš“; iti — taip; udāhṛtaḥ — yra sakoma; yaḥ — kuris; loka — į visatos; trayam — tris dalis; āviśya — įeidamas; bibharti — palaiko; avyayaḥ — neišsenkamas; īśvaraḥ — Viešpats.

Переклад

Translation

Окрім цих двох, існує вища жива істота, неперевершена Особистість, Верховна Душа, Сам вічний Господь, який ввійшов у ці три світи й підтримує їх.

Be šių dviejų kategorijų būtybių egzistuoja dar ir didžiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausioji Siela, Patsai amžinasis Viešpats, kuris įeina į tris pasaulius ir juos palaiko.

Коментар

Purport

Зміст даного вірша дуже добре викладено в Кат̣га Упанішаді (2.2.13) і в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (6.13). Там ясно сказано, що над безліччю живих істот, як обумовлених, так і звільнених, стоїть Верховна Особа, Парама̄тма̄. Вірш з Упанішад провіщає: нітйо нітйа̄на̄м четанаш́ четана̄на̄м. Тобто, серед усіх живих істот є одна вища жива істота, Верховний Бог-Особа, який підтримує їх і дає їм усім можливість насолоджуватись згідно з їхньою діяльністю. Цей Верховний Бог-Особа перебуває в серці кожного у вигляді Наддуші. Досконалого миру і спокою може досягти лише мудрець, здатний збагнути Його, і ніхто інший.

KOMENTARAS: Posmo idėja labai gerai išreikšta „Kaṭha Upaniṣadoje“ (2.2.13) ir „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.13). Ten yra aiškiai pasakyta, kad už gyvąsias esybes, kurių yra nesuskaičiuojama daugybė (vienos jų sąlygotos, o kitos išsivadavusios), aukštesnė yra Aukščiausioji Asmenybė, Parāmātma. Upaniṣadų posmas skelbia: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Jo prasmė ta, kad tarp visų gyvųjų esybių, sąlygotų ir išsivadavusių, yra viena aukščiausia gyvoji asmenybė, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris jas palaiko ir sudaro joms galimybę gauti pasitenkinimą priklausomai nuo jų veiklos. Šis Aukščiausiasis Dievo Asmuo glūdi kiekvieno širdy Parāmātmos pavidalu. Tik išminčius, galintis Jį suvokti, tėra vertas visiškos ramybės.