Skip to main content

TEXT 19

第19節

Текст

テキスト

іті кшетрам̇ татга̄ джн̃а̄нам̇
джн̃ейам̇ чоктам̇ сама̄сатах̣
мад-бгакта етад віджн̃а̄йа
мад-бга̄ва̄йопападйате
iti kṣetraṁ tathā jñānaṁ
jñeyaṁ coktaṁ samāsataḥ
mad-bhakta etad vijñāya
mad-bhāvāyopapadyate

Послівний переклад

Synonyms

іті—таким чином; кшетрам—поле діяльності (тіло); татга̄—також; джн̃а̄нам̇—знання; джн̃ейам—той, кого пізнають; ча—також; уктам—описані; сама̄сатах̣—коротко; мат-бгактах̣—Мій відданий; етат—усе це; віджн̃а̄йа—усвідомивши; мат-бга̄ва̄йа—до Моєї природи; упападйате—досягає.

iti — このように; kṣetram — 田野(肉体)tathā— もまた; jñānam — 知識; jñeyam — 可知物; ca—もまた; uktam — 述べた; samāsataḥ — 簡潔に;mat-bhaktaḥ — 私の献身者; etat — これら全て; vijñāya — 理解したあとで; mat-bhāvāya — 私の性質に; upapadyate — 達する

Переклад

Translation

Отже, Я стисло описав поле діяльності (тіло), знання і об’єкт пізнання. Лише Мої віддані можуть належним чином усвідомити це й відтак досягти Мого духовного єства.

わたしは田野(肉体)と知識、可知物について簡潔に語ってきた。献身者のみこれを完全に理解しわたしのもとに来ることができよう。

Коментар

Purport

Господь стисло описав тіло, знання та об’єкт пізнання. Таке знання стосується того, хто пізнає, пізнаваного й процесу пізнання. Осягнення цих трьох речей в сукупності називають віджн̃а̄ною, або наукою про знання. Чисті віддані Господа можуть безпосередньо осягнути досконале знання. Для всіх же інших воно недосяжне. Моністи запевняють, що в кінцевій стадії ці три окремих предмети зливаються в одне, але віддані не погоджуються з таким судженням. Знання і розвиток знання означають осягнення себе в свідомості Кр̣шн̣и. Наші дії скеровує матеріалістична свідомість, але тільки-но ми зосередимо всю свою свідомість на діяльності в ім’я Кр̣шн̣и й зрозуміємо, що Кр̣шн̣а є всім, ми оволодіємо істинним знанням. Іншими словами, знання є лише підготовча стадія на шляху до досконалого осягнення змісту відданого служіння. В п’ятнадцятій главі це питання з’ясовуватиметься дуже детально.

 肉体、知識、可知物について主は簡潔に説明された。この知識には3つのものが含まれていて、それらは知田者と可知物、そして知識の過程である。これら3つを総合してヴィギャーナすなわち知識の科学という。完全な知識を理解できるのは献身者だけであり、その他の者たちには理解不可能である。一元論は究極の境地においては、その3者がひとつとなると言うが、献身者はこの説を退ける。知識とは、知識を発展させることとは、クリシュナ意識のなかで自分自身を理解するということを意味する。私たちは現在物質的意識で行動しているが、全意識をクリシュナの活動に向けて、クリシュナこそが全てであることを悟るやいなや、真の知識が体得できる。言葉を変えれば、知識とは至上主への献身奉仕を完全に理解するための準備段階に他ならないのである。これについては第15章で明確にされている。

Тепер, підсумовуючи, можна сказати, що шостий і сьомий вірші, від слів маха̄-бгӯта̄ні і до четана̄-дгр̣тіх̣, розглядають матеріальні елементи й деякі проявлення ознак життя, які, поєднуючись, утворюють тіло, або поле діяльності. Вірші з восьмого по дванадцятий, починаючи від ама̄нітвам й до таттва-джн̃а̄на̄ртга-дарш́анам, описують пізнання обох типів знаючих поле діяльності, а власне: душі та Парама̄тми. Потім вірші з тринадцятого по вісімнадцятий, від слів ана̄ді мат-парам і до хр̣ді сарвасйа вішт̣гітам, описують душу і Верховного Господа, тобто Парама̄тму.

 これまでに要約をするならば、第6節と第7節マターブーターニからチェータナードリティまでのところは物質要素および生命の微候のある特定の顕現について分析説明されていることがわかるであろう。これらのものが結合して肉体すなわち活動の田野が形成される。そして第8節から第12節マーニートヴァムからタットヴァギャナールターダルシャナムまでは2種類の知田者すなわち個別魂とスーパーソウルを理解するための知識過程が説明されている。第13節から第18節アナーディマトパラムからフリディサルヴァスカヴィスティタムまでは個別魂と至上主であるスーパーソウルについて述べられている。

Отже, тут було розглянуто три предмети: поле діяльності (тіло), процес пізнання і душа (індивідуальна й Верховна). У сказаному було наголошено, що тільки чисті віддані Господа можуть ясно зрозуміти суть цих речей. Отже, для таких відданих Бгаґавад-ґı̄та̄ особливо корисна; якраз вони можуть досягти вищої мети — духовного єства Верховного Господа, Кр̣шн̣и. Іншими словами, лише віддані можуть збагнути Бгаґавад-ґı̄ту й здобути бажаний плід від її вивчення.

こうして3つの項目が説明されてきた。(1)活動の田野(肉体)、(2)理解の過程、(3)スーパーソウルと個別魂。そしてここでは特に主の純粋な献身者だけがこの3つの項目を完全に理解できるということが強調されている。至上主クリシュナの国に着くことができるのは献身者なので、こうした献身者にこそ『バガヴァッド・ギーター』は有用なのである。つまり、この『バガヴァッド・ギーター』を理解して望みをかなえられるのは献身者のみなのである。