Skip to main content

ГЛАВА ДВАНАДЦЯТА

Chapter Twelve

Віддане служіння

Devotional Service

TEXT 1:
Арджуна спитав: Кого слід вважати більш досконалим: того, хто завжди належним чином віддано служить Тобі, чи того, хто вшановує безособистісного Брахмана, непроявлене?
TEXT 1:
Arjuna inquired: Which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in Your devotional service or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested?
TEXT 2:
Верховний Бог-Особа сказав: Тих, хто зосередив свій розум на Моїй особистісній формі й завжди з палкою трансцендентною вірою поклоняється Мені — тих Я вважаю найбільш досконалими.
TEXT 2:
The Supreme Personality of Godhead said: Those who fix their minds on My personal form and are always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith are considered by Me to be most perfect.
TEXTS 3-4:
Але й ті, хто, опановуючи свої чуття, повною мірою вшановує непроявлене, що лежить понад чуттєвим сприйняттям, що проникає в усе, неосяжне, непохитне й незмінне — безособистісний аспект Абсолютної Істини — хто однаково ставиться до всіх й спрямовує свою діяльність на загальне благо, — також врешті-решт досягають Мене.
TEXTS 3-4:
But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable – the impersonal conception of the Absolute Truth – by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons, engaged in the welfare of all, at last achieve Me.
TEXT 5:
Для тих же, чий розум тяжіє до невиявленого, безособистісного аспекту Всевишнього, поступ дуже ускладнений. Втіленим істотам завжди важко досягнути успіху на цьому шляху.
TEXT 5:
For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied.
TEXTS 6-7:
Але Я швидко вирятовую з океану народження і смерті тих, о сину Пр̣тги, хто вшановує Мене, покладаючись у всіх своїх діях на Мене, тих, хто присвятив себе Мені і неухильно з відданістю служить Мені, і, закріпивши на Мені свій розум, завжди подумки споглядає Мене.
TEXTS 6-7:
But those who worship Me, giving up all their activities unto Me and being devoted to Me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon Me, having fixed their minds upon Me, O son of Pṛthā – for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death.
TEXT 8:
Просто зосередь свій розум на Мені, Верховному Богові-Особі, і зверни до Мене весь свій інтелект. Відтак ти житимеш в Мені завжди, це — безсумнівно.
TEXT 8:
Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.
TEXT 9:
О Мій дорогий Арджуно! О завойовнику багатств! Якщо ти не можеш без відхилень зосереджувати на Мені свій розум, тоді дотримуйся засад бгакті-йоґи, що впорядковують життя. Так ти розвинеш бажання досягнути Мене.
TEXT 9:
My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon Me without deviation, then follow the regulative principles of bhakti-yoga. In this way develop a desire to attain Me.
TEXT 10:
Якщо ж ти не можеш здійснювати приписи бгакті-йоґи, то намагайся просто працювати для Мене, тому що, працюючи для Мене, ти станеш досконалим.
TEXT 10:
If you cannot practice the regulations of bhakti-yoga, then just try to work for Me, because by working for Me you will come to the perfect stage.
TEXT 11:
Але якщо ти не можеш діяти, сповнившись свідомості Бога, то намагайся виконувати діяльність, відмовившись од плодів своєї праці й бути самодостатнім.
TEXT 11:
If, however, you are unable to work in this consciousness of Me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated.
TEXT 12:
Якщо ж ти не можеш дотримуватись і цього, тоді плекай знання. Але краще знання — медитація, а ще ліпше, ніж медитація — зречення плодів своєї діяльності, бо таке відречення вмиротворює розум.
TEXT 12:
If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind.
TEXTS 13-14:
Той, хто нікому не заздрить і є приязним другом всіх живих істот, хто не думає, що володіє чимсь і вільний від оманного его, хто однаковий в щасті й горі, хто толерантний, завжди вдоволений, хто володіє собою й рішуче присвячує себе відданому служінню, зосереджуючи на Мені свій розум та інтелект, — такий відданий дуже дорогий Мені.
TEXTS 13-14:
One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on Me – such a devotee of Mine is very dear to Me.
TEXT 15:
Той, хто не турбує нікого й завжди спокійний за будь-яких обставин, хто залишається врівноваженим у щасті й нещасті, не підвладний страху й тривогам, той дуже дорогий Мені.
TEXT 15:
He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to Me.
TEXT 16:
Мій відданий, який не залежить від перебігу буденних справ, який постійно чистий, досвідчений, вільний від турбот і страждань, який не шукає зиску, — дуже дорогий Мені.
TEXT 16:
My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to Me.
TEXT 17:
Той, хто не радіє, не сумує, не жадає багато, не нарікає і зрікається як сприятливих, так і несприятливих речей — такий відданий дуже дорогий Мені.
TEXT 17:
One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things – such a devotee is very dear to Me.
TEXTS 18-19:
Той, хто однаково ставиться до друзів і ворогів, залишається врівноваженим у шані й ганьбі, за спеки й холоду, в щасті й нещасті, славі й неславі, хто вільний від спілкування, яке забруднює, хто ніколи не говорить даремно і всім задоволений, хто не турбується про житло для себе, укріпився в знанні й присвятив себе відданому служінню — той дуже дорогий Мені.
TEXTS 18-19:
One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn’t care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service – such a person is very dear to Me.
TEXT 20:
Сповнені віри віддані, які слідують цим несхибним шляхом відданого служіння, обравши Мене своєю вищою метою, надзвичайно дорогі Мені.
TEXT 20:
Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making Me the supreme goal, are very, very dear to Me.