Skip to main content

TEXTS 6-7

第6・7節

Текст

テキスト

йе ту сарва̄н̣і карма̄н̣і
майі саннйасйа мат-пара̄х̣
ананйенаіва йоґена
ма̄м̇ дгйа̄йанта упа̄сате
ヤエ トオサルワニ カルマニ
マイ サンニャシャヤ マト-パラハ
アナニャエナイワ ヨゲナ
ママ ダヤヤンタ ウパサテ
теша̄м ахам̇ самуддгарта̄
мр̣тйу-сам̇са̄ра-са̄ґара̄т
бгава̄мі на чіра̄т па̄ртга
майй а̄веш́іта-четаса̄м
テシャン アハマ サムダルタ
ムルタユ-サマサラ-サガラト
バワミ ナ チラト パルタ
マyy アヱシタ-cヘタサン

Послівний переклад

Synonyms

йе—ті, хто; ту—але; сарва̄н̣і—усе; карма̄н̣і—діяльність; майі— Мені; саннйасйа—відрікаючись; мат-пара̄х̣—будучи прив’язаним до Мене; ананйена—неподільно; ева—неодмінно; йоґена—практикуючи бгакті-йоґу; ма̄м—про Мене; дгйа̄йантах̣—розмірковуючи; упа̄сате—поклоняються; теша̄м—їх; ахам—Я; самуддгарта̄—визволитель; мр̣тйу—від смерті; сам̇са̄ра—в матеріальному існуванні; са̄ґара̄т—з океану; бгава̄мі—Я стаю; на—не; чіра̄т—після тривалого проміжку часу; па̄ртга—син Пр̣тги; майі—на Мені; а̄веш́іта—закріплений; четаса̄м—тих, чий розум.

ye — ~するもの; tu — しかし; sarvāṇi — 全て; karmāṇi —活動; mayi — 私に; sannyasya — 放棄して;mat-parāḥ — 執着して; ananyena — 区分なく; eva — 確かに; yogena — そのようなバクティヨーガの修練によって; mām — 私に; dhyāyantaḥ — 瞑想する;upāsate — そして崇拝する; teṣām — 彼らの; aham —私は;samuddhartā — 救う者; mṛtyu — 死の; saḿsāra —物質的な存在の中で; sāgarāt — 大洋から; bhavāmi — 私は~になる; na — ~でない; cirāt — 長い時間の後; pārtha — プリターの子よ; mayi — 私に; āveśita — 固定した; cetasām — 心が~の中の

Переклад

Translation

Але Я швидко вирятовую з океану народження і смерті тих, о сину Пр̣тги, хто вшановує Мене, покладаючись у всіх своїх діях на Мене, тих, хто присвятив себе Мені і неухильно з відданістю служить Мені, і, закріпивши на Мені свій розум, завжди подумки споглядає Мене.

だが、私を崇拝して、すべての行為を私のために行い、逸脱することなく私にすべてを捧げ、献身奉仕をして常に私を瞑想し、心を私に固定する者たち――おおプリターの子よ、私は速やかに彼らを生死の大海から救い出す。

Коментар

Purport

Тут чітко визначено, що відданим дуже щастить, бо Господь негайно визволяє їх з матеріального існування. Чисте віддане служіння приводить до розуміння величі Бога й підлеглого становища індивідуальної душі. Служити Верховному Господеві — обов’язок індивідуальної душі, інакше вона служитиме ма̄йі.

献身者は非常に恵まれている。なぜなら、彼らは主によって速やかに物質存在から解放されるのだから、とここにハッキリ書いてある。純粋な献身奉仕を続けていると、「神は偉大であり、個々の魂は主に従属している」という悟りに達する。主に奉仕を捧げることが彼の義務である。そうしないと、彼はマーヤーに奉仕を捧げることになるのだ。

Як стверджувалося раніше, лише віддане служіння дає можливість гідною мірою оцінити Верховного Господа. Отже, треба цілком довіритись Йому. Щоб досягнути Кр̣шн̣у, треба закріпити на Ньому свій розум і працювати лише для Нього. Немає значення, яку роботу виконує людина, аби вона виконувала її для Кр̣шн̣и. Такою є суть відданого служіння. Відданий не прагне ніяких досягнень, крім тих, що приносять задоволення Верховному Богові-Особі. Смисл життя відданого полягає в тому, щоб догоджати Кр̣шн̣і, й заради задоволення Кр̣шн̣и він може пожертвувати всім, як це зробив Арджуна на полі бою Курукшетра. Це не складно: людина може виконувати свої обов’язки й водночас постійно співати маха̄-мантру Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Такий трансцендентний спів привертає відданого до Верховного Бога-Особи.

以前にも述べてあったように、至上主には献身奉仕を通じてのみ近づけるのだから、完全に献身しなければならない。彼のもとに達するためには心を十分にクリシュナに固定しなければならない。ただクリシュナのためにだけ仕事をしなければならない。たとえどんな仕事にたづさわっていても、それはクリシュナのためだけにするのだ。それが献身奉仕の基準である。献身者はバガヴァーンを喜ばせること以外には、どんな功績も望んではいない。彼の人生の使命はクリシュナを喜ばせることであり、アルジュナがクルクシェトラの戦いでそうしたように、あらゆることをクリシュナの満足のために犠牲にすることができる。

Верховний Господь запевняє, що Він не забариться вирятувати з океану матеріального існування чистого відданого, який діє таким чином. Хто вдосконалив себе за допомогою йоґи, може за своїм бажанням перенести душу, тобто себе, на будь-яку вподобану ним планету, хтось використовує інші можливості, але щодо відданого, то тут чітко стверджується, що Господь Сам піклується про нього. Відданому нема потреби набувати якоїсь особливої кваліфікації, щоб перенестись у духовний світ.

至上主はここで約束している。そのような奉仕をしている純粋な献身者を速やかに物質的存在という大海から救い上げる、と。ヨーガの修行を高度に積んだ人々には、そのヨーガの修行によって、思いどおりに好きな惑星へと魂を移動させることができるし、また他にも様々な救いの方法をとる人々もいる。しかし献身者に関するかぎり、ここにハッキリと、主御自らが救いとって下さると書いてある。献身者は精神界に移るのに、たいへんな熟練者になるまで待つ必要はない。

У Вара̄ха Пура̄н̣і є такий вірш:

『ヴァラーハ・プラーナ』にある節がある。

найа̄мі парамам̇ стга̄нам
арчір-а̄ді-ґатім̇ віна̄
ґаруд̣а-скандгам а̄ропйа
йатгеччгам аніва̄рітах̣
nayāmi paramaṁ sthānam
arcir-ādi-gatiṁ vinā
garuḍa-skandham āropya
yatheccham anivāritaḥ

Зміст цього вірша в тому, що відданому нема потреби вдаватись до ашт̣а̄н̇ґа-йоґи, щоб перенестись, як душа, на духовні планети. Сам Верховний Господь піклується про це. Він запевняє тут недвозначно, що Він Сам доставляє його туди. Дитина перебуває в безпеці, тому що батьки цілком опікуються нею. Так само відданому непотрібно докладати зусиль, щоб за допомогою йоґи перенестися на інші планети. Радше, Верховний Господь, зі Своєї великої ласки, з’явиться негайно, сидячи на Своєму носієві, птахові Ґаруді, й просто вирятує відданого з матеріального існування. Хоча людина, яка впала в океан, може бути гарним плавцем, все ж таки, скільки б вона не силкувалась, сама вона вже не врятується. Але якщо хто-небудь прийде на допомогу й витягне її з води, — вона перебуватиме в безпеці. Так само й Господь витягує відданого з матеріального існування. Людина повинна просто дотримувати нескладних настанов свідомості Кр̣шн̣и й цілком присвятити себе відданому служінню. Кожна розумна людина повинна скористатися з переваг відданого служіння. На̄ра̄йан̣ı̄йа підтверджує:

これを解説すると、献身者は魂を精神的な惑星に移すためのアシュターンガ・ヨーガの修行を必要としない。その責任は至上主御自ら負ってくださる。彼はここで、「私自ら救出者となる」と、はっきり宣言なさっている。子供は何から何まですっかり両親に世話をしてもらっている。そうすることで彼の立場は安全である。これと同じように、献身者は別の惑星に移るためにヨーガ修行にはげむ必要はない。それどころか、主の大慈悲によって、至上主はガルダという鳥に乗って速やかに来迎し、献身者を物質的存在から救い上げて下さるのだ。海に落ちた人は苦しんでアプアプもがいているかもしれない、またスイスイと上手に泳いでいる人もあるだろう。だが、いづれの場合にしても自分をその海から

йа̄ ваі са̄дгана-сампаттіх̣
пуруша̄ртга-чатушт̣айе
тайа̄ віна̄ тад а̄пноті
наро на̄ра̄йан̣а̄ш́райах̣
yā vai sādhana-sampattiḥ
puruṣārtha-catuṣṭaye
tayā vinā tad āpnoti
naro nārāyaṇāśrayaḥ

Зміст цього вірша полягає в тому, що людині не слід присвячувати себе якимсь різновидам кармічної діяльності або, поринувши в спекулятивні роздуми, нарощувати знання. Той, хто присвятив себе Верховній Особі, може отримати всі блага, що їх здобувають за допомогою інших способів йоґи, роздумів, обрядів, добродійності, жертвопринесень тощо. Таким є особливе благословення відданого служіння.

引き上げることができない。しかし誰かが来て水からつまみ上げてくれたら、簡単に助かるのだ。それと同じように、主は献身者を物質的存在からつまみ上げて下さる。人はただクリシュナ意識の簡単な修行と、献身奉仕に自分を完全に捧げることをしなければならない。知性があるのなら、他の道ではなく是非ともこの献身奉仕の道を選ぶべきである。『ナーラーヤニーヤ』には、このことを確証している節がある。この節の意味は「様々な種類の果報的活動をしたり、心の思索で知識をみがこうとしてはいけない。バガヴァーンに献身している人は、他のヨーガの修行や、思索・宗教儀式・供儀・寄付などによって得られる恩恵をすべて身につけることができる。これこそ献身奉仕のもつ特別な恩恵である」。

Просто повторюючи святі імена Кр̣шн̣и — Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе — відданий Господа може легко й радісно досягти верховного призначення. Жодним іншим шляхом, на які вказують релігії, неможливо прийти до цієї вищої мети.

方法は至って簡単だ。自分の為すべき仕事をしながら、ハレー・クリシュナ・ハレー・クリシュナ・クリシュナ・クリシュナ・ハレー・ハレー/ハレー・ラーマ・ハレー・ラーマ・ラーマ・ラーマ・ハレー・ハレーを唱える。この超越的な唱名が献身者をバガヴァーンに魅きつけるのだ。

У вісімнадцятій главі підсумовується зміст Бгаґавад-ґı̄ти:

『バガヴァッド・ギーター』の結論が、第18章に書いてある。

сарва-дгарма̄н парітйаджйа
ма̄м екам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебгйо
мокшайішйа̄мі ма̄ ш́учах̣
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Людині слід облишити всі інші шляхи самореалізації й просто присвятити себе відданому служінню в свідомості Кр̣шн̣и. Так вона зможе досягти найвищої досконалості життя. Людині не треба зважати на свої минулі гріховні вчинки, тому що Верховний Господь повністю перебирає на Себе піклування про неї. Отже, не слід марно витрачати сили в пошуках духовного самоусвідомлення. Хай кожен знайде опіку у верховного всемогутнього Бога, Кр̣шн̣и. Це і є найвища досконалість життя.

「他のすべての自己の悟りのための修行を止めて、クリシュナ意識になって献身奉仕にはげめ。そうすることによって人生の最高完成に達する。過去に犯した罪悪行について心配する必要はない。なぜなら至上主が献身者についての責任を負って下さるのだから」と。精神的な悟りを開いて自分を救おう無駄な努力をせずに、すべての人が、至上全能の神、クリシュナに保護を求めること。これが人生の最高完成である。