Skip to main content

TEXTS 6-7

TEXTS 6-7

Текст

Tekst

йе ту сарва̄н̣і карма̄н̣і
майі саннйасйа мат-пара̄х̣
ананйенаіва йоґена
ма̄м̇ дгйа̄йанта упа̄сате
ye tu sarvāṇi karmāṇi
mayi sannyasya mat-parāḥ
ananyenaiva yogena
māṁ dhyāyanta upāsate
теша̄м ахам̇ самуддгарта̄
мр̣тйу-сам̇са̄ра-са̄ґара̄т
бгава̄мі на чіра̄т па̄ртга
майй а̄веш́іта-четаса̄м
teṣām ahaṁ samuddhartā
mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt
bhavāmi na cirāt pārtha
mayy āveśita-cetasām

Послівний переклад

Synonyms

йе—ті, хто; ту—але; сарва̄н̣і—усе; карма̄н̣і—діяльність; майі— Мені; саннйасйа—відрікаючись; мат-пара̄х̣—будучи прив’язаним до Мене; ананйена—неподільно; ева—неодмінно; йоґена—практикуючи бгакті-йоґу; ма̄м—про Мене; дгйа̄йантах̣—розмірковуючи; упа̄сате—поклоняються; теша̄м—їх; ахам—Я; самуддгарта̄—визволитель; мр̣тйу—від смерті; сам̇са̄ра—в матеріальному існуванні; са̄ґара̄т—з океану; бгава̄мі—Я стаю; на—не; чіра̄т—після тривалого проміжку часу; па̄ртга—син Пр̣тги; майі—на Мені; а̄веш́іта—закріплений; четаса̄м—тих, чий розум.

ye — need, kes; tu — aga; sarvāṇi — kõik; karmāṇi — tegevused; mayi — Mulle; sannyasya — loovutades; mat-parāḥ — olles kiindunud Minusse; ananyena — täielikult; eva — kindlasti; yogena — sellise bhakti-jooga praktika läbi; mām — Minule; dhyāyantaḥ — mediteerides; upāsate — kummardavad; teṣām — nende; aham — Mina; samuddhartā — päästja; mṛtyu — surma; saṁsāra — materiaalses eksistentsis; sāgarāt — ookeanist; bhavāmi — Ma muutun; na — ei; cirāt — pärast pikka aega; pārtha — oo, Pṛthā poeg; mayi — Minule; āveśita — keskendunud; cetasām — nende, kelle mõistus.

Переклад

Translation

Але Я швидко вирятовую з океану народження і смерті тих, о сину Пр̣тги, хто вшановує Мене, покладаючись у всіх своїх діях на Мене, тих, хто присвятив себе Мені і неухильно з відданістю служить Мені, і, закріпивши на Мені свій розум, завжди подумки споглядає Мене.

Kuid need, oo, Pṛthā poeg, kes kummardavad Mind, ohverdades kõik oma tegevused Minule ning pühendudes vankumatu usuga Minule, need, kes on rakendanud end Minu pühendunud teenimisse ning kes mediteerivad alati Minule, olles keskendanud oma mõistuse Minule, päästan Ma kiirelt sünni ja surma ookeanist.

Коментар

Purport

Тут чітко визначено, що відданим дуже щастить, бо Господь негайно визволяє їх з матеріального існування. Чисте віддане служіння приводить до розуміння величі Бога й підлеглого становища індивідуальної душі. Служити Верховному Господеві — обов’язок індивідуальної душі, інакше вона служитиме ма̄йі.

Siin öeldakse selgelt, et pühendunud on väga õnnelikud inimesed, sest Jumal päästab nad väga kiirelt surma ja sünni ookeanist. Puhta pühendunud teenimisega jõuab inimene arusaamani, et Jumal on võimas ning et individuaalne hing on Jumalale alluv. Tema kohuseks on teenida Jumalat, kui ta aga seda ei tee, teenib ta māyāt.

Як стверджувалося раніше, лише віддане служіння дає можливість гідною мірою оцінити Верховного Господа. Отже, треба цілком довіритись Йому. Щоб досягнути Кр̣шн̣у, треба закріпити на Ньому свій розум і працювати лише для Нього. Немає значення, яку роботу виконує людина, аби вона виконувала її для Кр̣шн̣и. Такою є суть відданого служіння. Відданий не прагне ніяких досягнень, крім тих, що приносять задоволення Верховному Богові-Особі. Смисл життя відданого полягає в тому, щоб догоджати Кр̣шн̣і, й заради задоволення Кр̣шн̣и він може пожертвувати всім, як це зробив Арджуна на полі бою Курукшетра. Це не складно: людина може виконувати свої обов’язки й водночас постійно співати маха̄-мантру Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Такий трансцендентний спів привертає відданого до Верховного Бога-Особи.

Nagu öeldud juba eespool, saab Kõigekõrgemale Jumalale austust avaldada üksnes Teda pühendunult teenides. Seepärast tuleb täielikult pühenduda Jumala teenimisele. Soovides Kṛṣṇani jõuda, peab inimene keskendama oma mõistuse täielikult Kṛṣṇale. Inimene peab töötama üksnes Kṛṣṇa heaks, olenemata sellest, millist tööd ta teeb. Selline on pühendunud teenimise nõue. Pühendunu ei soovi saavutada ühtegi teist eesmärki peale Jumala Kõrgeima Isiksuse rahuldamise. Tema elu missiooniks on rahuldada Kṛṣṇat ning Kṛṣṇa rahuldamiseks on ta valmis ohverdama kõik, nii nagu Arjuna tegi seda Kurukṣetra lahingus. Protsess selle eesmärgi saavutamiseks on väga lihtne: inimene võib täita oma kohustusi ning korrata samal ajal Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Seda transtsendentaalset mantrat korrates kiindub pühendunu Jumala Isiksusse.

Верховний Господь запевняє, що Він не забариться вирятувати з океану матеріального існування чистого відданого, який діє таким чином. Хто вдосконалив себе за допомогою йоґи, може за своїм бажанням перенести душу, тобто себе, на будь-яку вподобану ним планету, хтось використовує інші можливості, але щодо відданого, то тут чітко стверджується, що Господь Сам піклується про нього. Відданому нема потреби набувати якоїсь особливої кваліфікації, щоб перенестись у духовний світ.

Kõigekõrgem Jumal lubab siinkohal, et Ta päästab viivitamatult Teda sel viisil teeniva puhta pühendunu materiaalse eksistentsi ookeanist. Need, kes on jooga praktiseerimises edasi jõudnud, võivad jooga protsessi abil kanda hinge vastavalt oma tahtele ükskõik millisele planeedile. Eksisteerib ka teisi võimalusi, kuid mis puutub pühendunutesse, siis öeldakse siin selgelt, et Jumal Ise võtab nad Enda juurde. Pühendunu ei pea ootama, kuni ta on omandanud suured kogemused, et end vaimsesse taevasse kanda.

У Вара̄ха Пура̄н̣і є такий вірш:

„Varāha Purāṇas" öeldakse:

найа̄мі парамам̇ стга̄нам
арчір-а̄ді-ґатім̇ віна̄
ґаруд̣а-скандгам а̄ропйа
йатгеччгам аніва̄рітах̣
nayāmi paramaṁ sthānam
arcir-ādi-gatiṁ vinā
garuḍa-skandham āropya
yatheccham anivāritaḥ

Зміст цього вірша в тому, що відданому нема потреби вдаватись до ашт̣а̄н̇ґа-йоґи, щоб перенестись, як душа, на духовні планети. Сам Верховний Господь піклується про це. Він запевняє тут недвозначно, що Він Сам доставляє його туди. Дитина перебуває в безпеці, тому що батьки цілком опікуються нею. Так само відданому непотрібно докладати зусиль, щоб за допомогою йоґи перенестися на інші планети. Радше, Верховний Господь, зі Своєї великої ласки, з’явиться негайно, сидячи на Своєму носієві, птахові Ґаруді, й просто вирятує відданого з матеріального існування. Хоча людина, яка впала в океан, може бути гарним плавцем, все ж таки, скільки б вона не силкувалась, сама вона вже не врятується. Але якщо хто-небудь прийде на допомогу й витягне її з води, — вона перебуватиме в безпеці. Так само й Господь витягує відданого з матеріального існування. Людина повинна просто дотримувати нескладних настанов свідомості Кр̣шн̣и й цілком присвятити себе відданому служінню. Кожна розумна людина повинна скористатися з переваг відданого служіння. На̄ра̄йан̣ı̄йа підтверджує:

Selle värsi mõte seisneb selles, et pühendunul pole hinge kandmiseks vaimsetele planeetidele vaja praktiseerida aṣṭāṅga-joogat. Tema eest kannab hoolt Kõigekõrgem Jumal Ise. Ta ütleb siin selgelt, et Tema Ise päästab Oma pühendunu. Lapse eest kannavad hoolt tema vanemad ning seepärast ei pea laps muretsema. Ka pühendunu ei pea enese teisele planeedile kandmiseks praktiseerima eraldi joogat. Kõigekõrgem Jumal tuleb koheselt, Oma armust, Garuḍa linnu seljas istudes, Oma pühendunut materiaalsest eksistentsist päästma. Ehkki ookeani kukkunud inimene võib rabelda ja püüda end päästa, ei õnnestu see tal isegi siis, kui ta on ka suurte oskustega ujuja. Ent kui tuleb keegi, kes ta veest välja tõstab, siis on ta suuremate raskusteta pääsenud. Samamoodi tõstab Jumal Oma pühendunu välja materiaalse eksistentsi ookeanist. Selleks tuleb lihtsalt praktiseerida Kṛṣṇa teadvuse lihtsat meetodit ning rakendada end täielikult Jumala pühendunud teenimisse. Iga arukas inimene eelistab alati pühendunud teenimise teed igale teisele. „Nārāyaṇīyas" kinnitatakse seda järgmiselt:

йа̄ ваі са̄дгана-сампаттіх̣
пуруша̄ртга-чатушт̣айе
тайа̄ віна̄ тад а̄пноті
наро на̄ра̄йан̣а̄ш́райах̣
yā vai sādhana-sampattiḥ
puruṣārtha-catuṣṭaye
tayā vinā tad āpnoti
naro nārāyaṇāśrayaḥ

Зміст цього вірша полягає в тому, що людині не слід присвячувати себе якимсь різновидам кармічної діяльності або, поринувши в спекулятивні роздуми, нарощувати знання. Той, хто присвятив себе Верховній Особі, може отримати всі блага, що їх здобувають за допомогою інших способів йоґи, роздумів, обрядів, добродійності, жертвопринесень тощо. Таким є особливе благословення відданого служіння.

Antud värsi mõte on selles, et inimene ei peaks tegelema erinevate karmaliste tegevustega või teadmiste arendamisega mõttespekulatsioonide abil. See, kes on pühendunud Kõrgeimale Isiksusele, saavutab ka kõik need positiivsed resultaadid, mida on võimalik saada teisi joogaprotsesse, mõttespekulatsioone, rituaale, ohverdusi, heategevust jne praktiseerides. See on pühendunud teenimise eriline õnnistus.

Просто повторюючи святі імена Кр̣шн̣и — Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе — відданий Господа може легко й радісно досягти верховного призначення. Жодним іншим шляхом, на які вказують релігії, неможливо прийти до цієї вищої мети.

Lihtsalt korrates Kṛṣṇa püha nime: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, võib Jumala pühendunu lihtsalt ja õnnelikult kõrgeimasse sihtpunkti jõuda. Ühegi teise religiooni meetodi abil sama tulemust saavutada pole võimalik.

У вісімнадцятій главі підсумовується зміст Бгаґавад-ґı̄ти:

„Bhagavad-gītā" kokkuvõte antakse kaheksateistkümnendas peatükis, kus öeldakse:

сарва-дгарма̄н парітйаджйа
ма̄м екам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебгйо
мокшайішйа̄мі ма̄ ш́учах̣
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Людині слід облишити всі інші шляхи самореалізації й просто присвятити себе відданому служінню в свідомості Кр̣шн̣и. Так вона зможе досягти найвищої досконалості життя. Людині не треба зважати на свої минулі гріховні вчинки, тому що Верховний Господь повністю перебирає на Себе піклування про неї. Отже, не слід марно витрачати сили в пошуках духовного самоусвідомлення. Хай кожен знайде опіку у верховного всемогутнього Бога, Кр̣шн̣и. Це і є найвища досконалість життя.

Inimene peaks loobuma kõikidest teistest eneseteadvustamise protsessidest ning lihtsalt teenima pühendunult Jumalat, viibides Kṛṣṇa teadvuses. See võimaldab inimesel jõuda elu kõrgeima täiuslikkuseni. Ta ei pea muretsema eelmistes eludes sooritatud pattude pärast, sest Kõigekõrgem Jumal Ise kannab tema eest täielikult hoolt. Seepärast pole mõtet asjatult üritada end ise vaimse eneseteadvustamise kaudu päästa. Leidku kõik varju kõikvõimsa Kõigekõrgema Jumala, Kṛṣṇa juures! See on elu kõrgeim täiuslikkus.