Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Текст

Tekst

ш́рейо хі джн̃а̄нам абгйа̄са̄дж
джн̃а̄на̄д дгйа̄нам̇ віш́ішйате
дгйа̄на̄т карма-пгала-тйа̄ґас
тйа̄ґа̄ч чга̄нтір анантарам
śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram

Послівний переклад

Synonyms

ш́рейах̣—краще; хі—неодмінно; джн̃а̄нам—знання; абгйа̄са̄т—від практики; джн̃а̄нат—від знання; дгйа̄нам—медитацію; віш́ішйате—вважають кращою; дгйа̄на̄т—від медитації; карма-пгала-тйа̄ґах̣—зречення від плодів кармічної діяльністі; тйа̄ґа̄т—такого зречення; ш́а̄нтіх̣—мир; анантарам—після.

śreyaḥ — bedre; hi — afgjort; jñānam — viden; abhyāsāt — end udøvelse; jñānāt — end viden; dhyānam — meditation; viśiṣyate — anses for at være bedre; dhyānāt — end meditation; karma-phala-tyāgaḥ — forsagelse af resultaterne af frugtstræbende handlinger; tyāgāt — gennem en sådan forsagelse; śāntiḥ — fred; anantaram — derefter.

Переклад

Translation

Якщо ж ти не можеш дотримуватись і цього, тоді плекай знання. Але краще знання — медитація, а ще ліпше, ніж медитація — зречення плодів своєї діяльності, бо таке відречення вмиротворює розум.

Hvis du ikke kan arbejde i denne ånd, engagér dig da i at kultivere viden. Meditation er dog bedre end viden, og bedre end meditation er forsagelse af handlingernes frugter, for gennem en sådan forsagelse kan man få fred i sindet.

Коментар

Purport

Як було сказано в попередніх віршах, існують два способи відданого служіння: перший — дотримуватись засад, що впорядковують життя, і другий — у цілковитій любові віддатись Верховному Богові-Особі. Для тих, хто насправді не може дотримуватись засад свідомості Кр̣шн̣и, краще вдосконалювати свої знання, тому що знання допоможе їм зрозуміти своє справжнє становище. Знання поступово розвивається й переходить в медитацію. Шляхом медитації людина зможе з часом осягнути Верховного Бога- Особу. Існують способи, за допомогою яких можна відчути самого себе Всевишнім, і навіть такий різновид медитації прийнятний, якщо людина не може вдатись до відданого служіння. Якщо ж і така медитація не підходить, тоді лишається виконувати фахові обов’язки, які ведична література визначила для бра̄хман̣, кшатрій, вайш́ і ш́ӯдр; їх опис ми зустрінемо в останній главі Бгаґавад-ґı̄ти. Але в кожнім випадку слід відмовлятись од наслідків або плодів своєї праці, тобто застосовувати результати карми в добрих справах.

FORKLARING: Som nævnt i de foregående vers er der to slags hengiven tjeneste: udøvelse af de regulerende principper og fuldstændig tilknytning i kærlighed til Guddommens Højeste Personlighed. For dem, der reelt er ude af stand til at følge principperne for Kṛṣṇa-bevidsthed, er det bedre at udvikle viden, for gennem viden kan man blive i stand til at forstå sin virkelige position. Viden vil gradvist udvikle sig til niveauet af meditation, og meditation vil gøre én i stand til at forstå Guddommens Højeste Personlighed igennem en gradvis proces. Der findes metoder, der får én til at forstå, at man selv er den Højeste, og den form for meditation er at foretrække, hvis man ikke kan engagere sig i hengiven tjeneste. Hvis man ikke kan meditere på den måde, findes der som anvist i den vediske litteratur foreskrevne pligter for brāhmaṇaerne, kṣatriyaerne, vaiśyaerne og śūdraerne, sådan som vi kan finde det omtalt i Bhagavad-gītās sidste kapitel. Men hvorom alt er, bør man opgive sit arbejdes resultater eller frugter, hvilket betyder at anvende resultaterne af sin karma til et eller andet godt formål.

Підсумовуючи, можна сказати, що досягнути найвищу мету, Верховного Бога-Особу, можна двома шляхами: шляхом поступового розвою і прямим шляхом. Віддане служіння в свідомості Кр̣шн̣и — це прямий шлях, а шлях поступового розвитку полягає у відмові од плодів своєї діяльності. Таким чином можна піднятись до рівня знання, далі перейти до стану медитації, ще далі усвідомити Наддушу, а вже потім піднятись до розуміння Верховного Бога-Особи. Можна обрати поступовий процес, тобто йти, зупиняючись на кожному кроці, а можна просто й прямо йти до мети. Прямий шлях доступний не кожному, тому непрямий — також прийнятний. Але слід розуміти, що Арджуні було вказано на прямий шлях, тому що він вже перебував на рівні відданого любовного служіння Верховному Господеві. Кружний шлях — для тих, хто не досяг такого ступеня; їм необхідно слідувати шляхом поступового відречення, розвитку знання, медитації та осягнення Наддуші й Брахмана. Щодо Бгаґавад-ґı̄ти, то вона особливо рекомендує прямий шлях. Кожній людині вона радить йти прямим шляхом і вручити себе Верховному Богові-Особі, Кр̣шн̣і.

Så kort sagt findes der to måder at nå Guddommens Højeste Personlighed, det højeste mål, på. Den ene er gennem en gradvis udvikling, og den anden metode er direkte. Hengiven tjeneste i Kṛṣṇa-bevidsthed er den direkte vej, og den anden metode går ud på at forsage sine handlingers frugter. Derved kan man komme til stadiet af kundskab, dernæst til stadiet af meditation, så til stadiet, hvor man forstår Oversjælen, og til sidst til stadiet af Guddommens Højeste Personlighed. Man kan enten tage trin-for-trin metoden eller den direkte vej. Den direkte vej er ikke mulig for alle. Derfor er den indirekte metode også god. Det er imidlertid underforstået, at den indirekte metode ikke bliver anbefalet til Arjuna, eftersom han allerede befinder sig på stadiet af hengiven kærlighedstjeneste til den Højeste Herre. Den indirekte vej er for andre, der ikke er på dette niveau. De bør følge den gradvise proces med forsagelse, kundskab, meditation og erkendelse af Brahman og Oversjælen. I Bhagavad-gītā er det dog den direkte vej, der bliver understreget. Vi bliver alle anbefalet at følge den direkte proces og overgive os til Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa.