Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Текст

Text

атгаітад апй аш́акто ’сі
картум̇ мад-йоґам а̄ш́рітах̣
сарва-карма-пгала-тйа̄ґам̇
татах̣ куру йата̄тмава̄н
athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Послівний переклад

Synonyms

атга—навіть якщо; етат—це; апі—також; аш́актах̣—нездатний; асі—ти є; картум—виконувати; мат—для Мене; йоґам—у відданому служінні; а̄ш́рітах̣—знаходячи пристановище; сарва-карма— усієї діяльності; пгала—наслідків; тйа̄ґам—відречення; татах̣— тоді; куру—роби; йата-а̄тма-ва̄н—розташований у собі.

atha — even though; etat — this; api — also; aśaktaḥ — unable; asi — you are; kartum — to perform; mat — unto Me; yogam — in devotional service; āśritaḥ — taking refuge; sarva-karma — of all activities; phala — of the results; tyāgam — renunciation; tataḥ — then; kuru — do; yata-ātma-vān — self-situated.

Переклад

Translation

Але якщо ти не можеш діяти, сповнившись свідомості Бога, то намагайся виконувати діяльність, відмовившись од плодів своєї праці й бути самодостатнім.

If, however, you are unable to work in this consciousness of Me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated.

Коментар

Purport

Може так статись, що соціальні, сімейні, релігійні міркування або які-небудь перепони іншого характеру заважатимуть людині навіть просто сприяти свідомості Кр̣шн̣и. Трапляється, що безпосередній зв’язок з діяльністю в свідомості Кр̣шн̣и не схвалюють члени родини, буває й багато інших труднощів. Людині, перед якою постали такі проблеми, радять жертвувати накопичені плоди своєї праці на гідні цілі. Подібні дії описано в збірках ведичних законів. Існують описи багатьох жертвопринесень та особливих функцій пун̣йі, — певної діяльності, виконуючи котру, людина може скористатися наслідками своїх попередніх дій. Таким шляхом людина поступово підніметься до ступеня істинного знання. Часом трапляється й таке, що людина, яку не цікавить діяльність в свідомості Кр̣шн̣и, жертвує кошти на лікарню чи інший суспільний заклад і таким чином відмовляється від важкоздобутих плодів своєї праці. Це також рекомендовано тут, тому що відмова од плодів своєї праці поступово очищує розум людини і вона зрештою зможе довідатись про свідомість Кр̣шн̣и. Звичайно, свідомість Кр̣шн̣и не залежить від чийогось досвіду, бо сама вона здатна очистити розум людини, але якщо щось заважає перейнятись свідомістю Кр̣шн̣и, то людина може спробувати відмовитись од плодів своєї діяльності. З такого погляду служіння державі, служіння суспільству, служіння нації, принесення себе в жертву своїй країні й т. ін. стають прийнятними, бо з часом людина зможе досягти стану чистого відданого служіння Верховному Господеві. В Бгаґавад-ґı̄ті (18.46) ми знаходимо твердження: йатах̣ правр̣ттір бгӯта̄на̄м — «якщо людина вирішила пожертвувати чимсь задля вищої мети, навіть не знаючи, що вищою причиною є Кр̣шн̣а, то шляхом жертвопринесень вона поступово дійде розуміння того, що саме Кр̣шн̣а є верховна причина».

It may be that one is unable even to sympathize with the activities of Kṛṣṇa consciousness because of social, familial or religious considerations or because of some other impediments. If one attaches himself directly to the activities of Kṛṣṇa consciousness, there may be objections from family members, or so many other difficulties. For one who has such a problem, it is advised that he sacrifice the accumulated result of his activities to some good cause. Such procedures are described in the Vedic rules. There are many descriptions of sacrifices and special functions for the full-moon day, and there is special work in which the result of one’s previous action may be applied. Thus one may gradually become elevated to the state of knowledge. It is also found that when one who is not even interested in the activities of Kṛṣṇa consciousness gives charity to some hospital or some other social institution, he gives up the hard-earned results of his activities. That is also recommended here because by the practice of giving up the fruits of one’s activities one is sure to purify his mind gradually, and in that purified stage of mind one becomes able to understand Kṛṣṇa consciousness. Of course, Kṛṣṇa consciousness is not dependent on any other experience, because Kṛṣṇa consciousness itself can purify one’s mind, but if there are impediments to accepting Kṛṣṇa consciousness, one may try to give up the results of his actions. In that respect, social service, community service, national service, sacrifice for one’s country, etc., may be accepted so that some day one may come to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. In Bhagavad-gītā (18.46) we find it is stated, yataḥ pravṛttir bhūtānām: if one decides to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know that the supreme cause is Kṛṣṇa, he will come gradually to understand that Kṛṣṇa is the supreme cause by the sacrificial method.