Skip to main content

Deveti verz

<span>Text Nine</span>

Besedilo

Text

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ
vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ
rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt
kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kaḥ

Synonyms

Synonyms

vaikuṇṭhāt — od Vaikuṇṭhe, duhovnega sveta; janitaḥ — zaradi rojstva; varā — boljše; madhu-purī — transcendentalno mesto Mathurā; tatra api — višji od tega; rāsa-utsavāt — zaradi rāsa-līle; vṛndā-araṇyam — gozd Vṛndāvane; udāra-pāṇi — Gospoda Kṛṣṇe; ramaṇāt — zaradi raznovrstnih ljubečih zabav; tatra api — višji od tega; govardhanaḥ — hrib Govardhana; rādhā-kuṇḍam — kraj Rādhā-kuṇḍa; iha api — višji od; gokula-pateḥ — Kṛṣṇe, gospodarja Gokule; prema-amṛta — z nektarjem božanske ljubezni; āplāvanāt — ker je preplavljen; kuryāt — bi opravljal; asya — tej (Rādhā-kuṇḍi); virājataḥ — ki leži; giri-taṭe — ob vznožju hriba Govardhane; sevām — služenje; vivekī — kdor je pameten; na — ne; kaḥ — kdo.

vaikuṇṭhāt — than Vaikuṇṭha, the spiritual world; janitaḥ — because of birth; varā — better; madhu-purī — the transcendental city known as Mathurā; tatra api — superior to that; rāsa-utsavāt — because of the performance of the rāsa-līlā; vṛndā-araṇyam — the forest of Vṛndāvana; udāra-pāṇi — of Lord Kṛṣṇa; ramaṇāt — because of various kinds of loving pastimes; tatra api — superior to that; govardhanaḥ — Govardhana Hill; rādhā-kuṇḍam — a place called Rādhā-kuṇḍa; iha api — superior to this; gokula-pateḥ — of Kṛṣṇa, the master of Gokula; prema-amṛta — with the nectar of divine love; āplāvanāt — because of being overflooded; kuryāt — would do; asya — of this (Rādhā-kuṇḍa); virājataḥ — situated; giri-taṭe — at the foot of Govardhana Hill; sevām — service; vivekī — who is intelligent; na — not; kaḥ — who.

Translation

Translation

Sveti kraj Mathurā je duhovno višji od transcendentalnega sveta Vaikuṇṭhe, saj se je tam pojavil Gospod. Duhovni gozd Vṛndāvane je zaradi Kṛṣṇovih zabav rāsa-līle še višji od Mathurā-purīja. Še bolj vzvišen je hrib Govardhana, ker ga je Śrī Kṛṣṇa dvignil z božansko roko in je imel tam različne ljubeče zabave. Najbolj vzvišena pa je najodličnejša Śrī Rādhā-kuṇḍa, saj jo preplavlja nektar preme do Gospodarja Gokule, Śrī Kṛṣṇe. Le kateri pameten človek torej ne bi hotel služiti tej božanski Rādhā-kuṇḍi, ki leži ob vznožju Govardhane?

The holy place known as Mathurā is spiritually superior to Vaikuṇṭha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathurā-purī is the transcendental forest of Vṛndāvana because of Kṛṣṇa’s rāsa-līlā pastimes. And superior to the forest of Vṛndāvana is Govardhana Hill, for it was raised by the divine hand of Śrī Kṛṣṇa and was the site of His various loving pastimes. And, above all, the superexcellent Śrī Rādhā-kuṇḍa stands supreme, for it is overflooded with the ambrosial nectarean prema of the Lord of Gokula, Śrī Kṛṣṇa. Where, then, is that intelligent Person who is unwilling to serve this divine Rādhā-kuṇḍa, which is situated at the foot of Govardhana Hill?

Purport

Purport

KOMENTAR: Duhovni svet, ki obsega tri četrtine celotnega stvarstva Vsevišnje Božanske Osebnosti, je najbolj vzvišen in naravno višji od materialnega sveta. Čeprav Mathurā z okolico leži v materialnem svetu, pa velja za še višjo, ker se je tam pojavil sam Vsevišnji Gospod. Vṛndāvana je še bolj vzvišena od Mathure, saj je tam dvanajst gozdov (dvādaśa-vana), kot so Tālavana, Madhuvana in Bahulāvana, ki slovijo po različnih Gospodovih zabavah. Vṛndāvanski gozdovi so torej višji od Mathure, še bolj vzvišen pa je božanski hrib Govardhana, ker Ga je Kṛṣṇa s čudovito lotosovo roko dvignil kot dežnik, da bi Svoje družabnike, prebivalce Vraje, zaščitil pred hudim neurjem, ki ga je poslal jezni Indra, kralj polbogov. Na Govardhani Kṛṣṇa tudi pase krave s prijatelji pastirčki in se na ljubezenskih zmenkih zabava s Svojo najdražjo Śrī Rādho. Rādhā-kuṇḍa, ki leži ob vznožju Govardhane, pa je najbolj vzvišena, saj kar kipi od ljubezni do Kṛṣṇe. Napredni bhakte najraje živijo tam, ker je to kraj številnih spominov na večne Kṛṣṇove in Rādhārāṇījine ljubezenske zabave (rati-vilāsa).

The spiritual world is three fourths of the total creation of the Supreme Personality of Godhead, and it is the most exalted region. The spiritual world is naturally superior to the material world; however, Mathurā and the adjoining areas, although appearing in the material world, are considered superior to the spiritual world because the Supreme Personality of Godhead Himself appeared at Mathurā. The interior forests of Vṛndāvana are considered superior to Mathurā because of the presence of the twelve forests (dvādaśa-vana), such as Tālavana, Madhuvana and Bahulāvana, which are famous for the various pastimes of the Lord. Thus the interior Vṛndāvana forest is considered superior to Mathurā, but superior to these forests is the divine Govardhana Hill because Kṛṣṇa lifted Govardhana Hill like an umbrella, raising it with His lotuslike beautiful hand to protect His associates, the denizens of Vraja, from the torrential rains sent by the angry Indra, king of the demigods. It is also at Govardhana Hill that Kṛṣṇa tends the cows with His cowherd friends, and there also He had His rendezvous with His most beloved Śrī Rādhā and engaged in loving pastimes with Her. Rādhā-kuṇḍa, at the foot of Govardhana, is superior to all because it is there that love of Kṛṣṇa overflows. Advanced devotees prefer to reside at Rādhā-kuṇḍa because this place is the site of many memories of the eternal loving affairs between Kṛṣṇa and Rādhārāṇī (rati-vilāsa).

V Caitanya-caritāmṛti (Madhya-līli) piše, da Śrī Caitanya Mahāprabhu ob prvem obisku Vraja-bhūmi sprva ni mogel najti Rādhā-kuṇḍe. To pomeni, da je iskal njeno točno lego. Nazadnje je našel svet kraj z jezercem. Tam se je okopal in Svojim bhaktam povedal, da je to prava Rādhā-kuṇḍa. Pozneje so jo ti poglobili in razširili pod prvotnim vodstvom šestih gosvāmījev, med katerimi sta bila Rūpa in Raghunātha dāsa. Zdaj je tam veliko jezero Rādhā-kuṇḍa. Ker si jo je Śrī Caitanya Mahāprabhu želel najti, ji je Śrīla Rūpa Gosvāmī pripisoval velik pomen. Le kdo bi šel torej raje živet kam drugam? Nihče z duhovno pametjo. Druge vaiṣṇavske sampradāye pa ne morejo doumeti pomembnosti Rādhā-kuṇḍe in tudi tisti, ki jih vdano služenje Gospodu Caitanyi Mahāprabhuju ne zanima, ne morejo razumeti njene duhovne vrednosti in božanske narave. Zato jo častijo predvsem gauḍīya-vaiṣṇave, privrženci Gospoda Śrī Kṛṣṇe Caitanye Mahāprabhuja.

In Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā) it is stated that when Śrī Caitanya Mahāprabhu first visited the area of Vraja-bhūmi, He could not at first find the location of Rādhā-kuṇḍa. This means that Śrī Caitanya Mahāprabhu was actually searching for the exact location of Rādhā-kuṇḍa. Finally He found the holy spot, and there was a small pond there. He took His bath in that small pond and told His devotees that the actual Rādhā-kuṇḍa was situated there. Later the pond was excavated by Lord Caitanya’s devotees, headed first by the Six Gosvāmīs, such as Rūpa and Raghunātha dāsa. Presently there is a large lake known as Rādhā-kuṇḍa there. Śrīla Rūpa Gosvāmī has given much stress to Rādhā-kuṇḍa because of Śrī Caitanya Mahāprabhu’s desire to find it. Who, then, would give up Rādhā-kuṇḍa and try to reside elsewhere? No person with transcendental intelligence would do so. The importance of Rādhā-kuṇḍa, however, cannot be realized by other Vaiṣṇava sampradāyas, nor can persons uninterested in the devotional service of Lord Caitanya Mahāprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Rādhā-kuṇḍa. Thus Rādhā-kuṇḍa is mainly worshiped by the Gauḍīya Vaiṣṇavas, the followers of Lord Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu.