Skip to main content

Bhagavad-gītā — taká, aká je

भगवद्गीता - जशी आहे तशी

KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
अध्याय पहिला: अर्जुनविषादयोग (कुरुक्षेत्रातील युद्धस्थळावर सैन्यांचे निरीक्षण)
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
अध्याय दुसरा: सांख्ययोग(गीतचे सार)
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
अध्याय तिसरा: कर्मयोग
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
अध्याय चौथा: ज्ञानकर्मसंन्यासयोग(दिव्य ज्ञान)
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
अध्याय पाचवा: कर्मसंन्यासयोग(कृष्णभावनाभावित कर्म)
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
अध्याय सहावा: ध्यानयोग
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
अध्याय सातवा: (ज्ञानविज्ञानयोग)
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
अध्याय आठवा: अक्षरब्रह्मयोग(भगवत्प्राप्ती)
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
अध्याय नववा: राजविद्या राजगृह्ययोग(परमगोपनीय ज्ञान)
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
अध्याय दहावा: विभूतियोग
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
अध्याय अकरावा: विश्वरूपदर्शनयोग(विश्वरूप)
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
अध्याय बारावा: भक्तियोग(श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा)
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
अध्याय तेरावा: क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग(प्रकृती, पुरुष आणि चेतना)
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
अध्याय चौदावा: गुणत्रयविभागयोग(त्रिगुणमयी माया)
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
अध्याय पंधरावा: पुरुषोत्तम योग(परमपुरुषाचा योग)
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
अध्याय सोळावा: दैवासुरसंपद्‌कविभागयोग(दैवी आणि आसुरी स्वभाव)
अध्याय सतरावा: श्रद्धात्रयविभागयोग
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania
अध्याय अठरावा: मोक्षसंन्यासयोग