Skip to main content

Predslov

Prefácio

Pôvodne som napísal „Bhagavad-gītu — takú, aká je“ v tej podobe, ako ju vidíte pred sebou. Keď mala vyjsť táto kniha prvýkrát, musela byť nanešťastie skrátená o 400 strán a bola bez ilustrácií a výkladov k veršom. V mojich ostatných knihách — Śrīmad-Bhāgavatame, Śrí Īśopaniṣade atď. — som dodržiaval systém, ktorý najprv uvádzal pôvodný verš v devanāgarskom písme, prepis podľa medzinárodnej transliterácie, doslovný sanskṛtsko-anglický preklad, vlastný preklad a význam. Tým sa knihy stali veľmi autentické a odborné a zmysel textu bol jasný. Nebol som preto veľmi nadšený, keď som musel svoj pôvodný rukopis skrátiť. Avšak neskôr, keď záujem o Bhagavad-gītu — takú, aká je značne stúpol, žiadali ma mnohí profesori a oddaní, aby som vydal knihu v neskrátenej podobe. Súčasné vydanie je teda pokusom predložiť pôvodný rukopis tejto veľkej knihy poznania s komentármi, ktoré plne súhlasia s učením veľkých duchovných učiteľov (paramparā), aby sa tak Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu mohlo šíriť ľahšie a rýchlejšie.

Originalmente, escrevi o Bhagavad-gītā Como Ele É na forma em que está sendo apresentado agora. Quando este livro foi publicado pela primeira vez, o manuscrito original foi, infelizmente, reduzido a menos de quatrocentas páginas, sem ilustrações nem explicações para a maioria dos versos originais do Śrīmad Bhagavad-gītā. Em todos os meus outros livros — Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. —, é seguido o sistema no qual apresento o verso original, sua transliteração latina, os equivalentes de cada palavra em sânscrito e inglês, traduções e significados. Isso torna o livro muito autêntico e erudito e deixa o sentido aflorar naturalmente. Não fiquei muito feliz, portanto, quando tive de reduzir ao mínimo o meu manuscrito original. Depois, porém, quando houve considerável interesse pelo Bhagavad-gītā Como Ele É, muitos eruditos e devotos pediram-me que apresentasse o livro em sua forma original. Portanto, através desta edição estamos tentando oferecer o manuscrito original deste grande livro de conhecimento, contendo a explicação completa apresentada pelo paramparā, de modo a estabelecer mais sólida e progressivamente o movimento da consciência de Kṛṣṇa.

Naše Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu je pravé, historicky autorizované, prirodzené a transcendentálne vzhľadom na to, že sa zakladá na Bhagavad-gīte — takej, aká je. Postupne sa stáva najpopulárnejším hnutím na celom svete, najmä medzi mladými ľuďmi. Ale aj staršia generácia sa oňho začína zaujímať čoraz viac a viac, a to do takej miery, že otcovia a dedovia mojich žiakov nás povzbudzujú a stávajú sa patrónmi našej veľkej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Kṛṣṇu. Mnohí otcovia a matky mojich študentov v Los Angeles za mnou prichádzajú, aby mi poďakovali za to, že som založil toto hnutie a že sa ho snažím šíriť po celom svete. Avšak skutočným otcom tohoto hnutia je Pán Kṛṣṇa samotný, pretože začalo v dávnej minulosti a k nám sa dostáva prostredníctvom postupnosti duchovných učiteľov. Ak teda chceme v tejto súvislosti vyjadriť nejaké uznanie, potom musíme poďakovať môjmu večnému duchovnému učiteľovi, Jeho Božskej Milosti Oṁ Viṣṇupādovi Paramahaṁsovi Parivrājakācāryovi 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu Gosvāmīmu Mahārājovi Prabhupādovi.

Por ser baseado no Bhagavad-gītā Como Ele É, nosso movimento da consciência de Kṛṣṇa é genuíno, historicamente autorizado, natural e transcendental. Pouco a pouco, ele está se tornando o movimento mais popular do mundo inteiro, em especial entre a geração mais jovem. Também para a geração mais velha, está se tornando cada vez mais interessante. Pessoas mais idosas estão se interessando mais, tanto que os pais e avós de meus discípulos estão nos encorajando, tornando-se membros vitalícios de nossa grande sociedade, a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. Em Los Angeles, muitos pais e mães vinham ver-me para expressar seus sentimentos de gratidão por eu liderar o movimento da consciência de Kṛṣṇa em todo o mundo. Alguns deles disseram que os americanos eram muito afortunados por eu ter iniciado nos Estados Unidos o movimento da consciência de Kṛṣṇa. Mas na verdade o pai original deste movimento é o próprio Kṛṣṇa, pois ele começou há muitíssimo tempo, mas está chegando até a sociedade humana pela sucessão discipular. Se tenho algum mérito nisto, não o adquiri pessoalmente, mas graças a meu mestre espiritual eterno, Sua Divina Graça Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya Aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Ak vôbec mám nejaké osobné zásluhy, tak len vďaka tomu, že som sa snažil predložiť Bhagavad-gītu — takú, aká je, bez akýchkoľvek úprav. Skoro všetky anglické vydania Bhagavad-gīty, ktoré vyšli pred týmto vydaním, mali v úmysle vyzdvihnúť autorove osobné ambície. Náš pokus predložiť Bhagavad-gītu — takú, aká je si však kladie za cieľ predložiť posolstvo Najvyššej Božskej Osobnosti, Śrí Kṛṣṇu. Našou úlohou nie je predložiť Kṛṣṇovu vôľu tak, ako to robia svetskí špekulanti, politici, filozofi a vedci, ktorí toho o Kṛṣṇovi napriek svojej učenosti veľa nevedia. Keď Kṛṣṇa hovorí: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru..., netvrdíme ako takzvaní učenci, že Kṛṣṇa a Jeho „vnútorný duch“ sa od seba líšia. Kṛṣṇa je absolútny, a preto nie je rozdiel medzi Kṛṣṇovým menom, Kṛṣṇovou podobou, Kṛṣṇovými vlastnosťami, Kṛṣṇovými zábavami atď. Človek, ktorý nie je Kṛṣṇov oddaný v systéme paramparā (učeníckej postupnosti), ťažko pochopí Kṛṣṇovo absolútne postavenie. Títo takzvaní učenci, politici, filozofi a svāmīovia nemajú dokonalé poznanie o Kṛṣṇovi a snažia sa Ho vo svojich komentároch k Bhagavad-gīte zavrhnúť alebo zabiť. Také neautorizované komentáre k Bhagavad-gīte sú známe ako Māyāvāda-bhāṣya a Pán Caitanya nás pred nimi varoval. Śrī Caitanya Mahāprabhu jasne povedal, že každý, kto sa pokúša porozumieť Bhagavad-gīte z māyāvādskeho hľadiska, sa dopúšťa chyby, následkom čoho bude zvedený z cesty duchovného života a nebude schopný vrátiť sa späť domov, späť k Bohu.

Se tenho algum crédito pessoal neste assunto, é somente porque tentei apresentar o Bhagavad-gītā como ele é, sem nenhuma adulteração. Antes de eu apresentar o Bhagavad-gītā Como Ele É, quase todas as edições do Bhagavad-gītā em inglês foram introduzidas para satisfazer a ambição pessoal de alguém. Mas nossa intenção, ao apresentarmos o Bhagavad-gītā Como Ele É, é apresentar a missão da Suprema Personalidade de Deus, Kṛṣṇa. Aceitamos como tarefa nossa apresentar a vontade de Kṛṣṇa, não a de qualquer especulador mundano, tal como o político, o filósofo ou o cientista, pois, embora tenham tanto conhecimento, eles têm pouquíssimo conhecimento acerca de Kṛṣṇa. Quando Kṛṣṇa diz que man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., nós, ao contrário dos pretensos eruditos, não dizemos que Kṛṣṇa e Seu espírito interior são diferentes. Kṛṣṇa é absoluto, e não há diferença entre o nome de Kṛṣṇa, a forma de Kṛṣṇa, as qualidades de Kṛṣṇa, os passatempos de Kṛṣṇa, etc. Esta posição absoluta de Kṛṣṇa é difícil de ser entendida por alguém que, não sendo devoto de Kṛṣṇa, não está incluído no sistema de paramparā (sucessão discipular). Em geral, os supostos eruditos, políticos, filósofos e svāmīs, que não têm perfeito conhecimento acerca de Kṛṣṇa, tentam banir ou eliminar Kṛṣṇa quando escrevem comentários sobre o Bhagavad-gītā. Tais comentários desautorizados sobre o Bhagavad-gītā são conhecidos como Māyāvāda-bhāṣya, e o Senhor Caitanya nos adverte desses homens espúrios. O Senhor Caitanya diz claramente que alguém que tentar entender o Bhagavad-gītā do ponto de vista māyāvādī cometerá um grande erro. Por causa desse erro, o desencaminhado estudante do Bhagavad-gītā decerto se confundirá no processo da orientação espiritual e não conseguirá voltar ao lar, voltar ao Supremo.

Jediný dôvod, prečo predkladáme Bhagavad gītu — takú, aká je, je viesť zmäteného čitateľa za rovnakým účelom, za akým Kṛṣṇa zostupuje na túto planétu raz v Brahmovom dni alebo raz za 8 600 000 000 rokov. Tento dôvod je presne opísaný v Bhagavad-gīte a ako taký ho prijímame. Aký význam by inak mala snaha pochopiť Bhagavad-gītu a jej rečníka, Kṛṣṇu? Pán Kṛṣṇa pôvodne predniesol Bhagavad-gītu bohu Slnka približne pred sto miliónmi rokmi. Túto skutočnosť musíme prijať a tak pochopiť historickú dôležitosť Bhagavad-gīty na základe Kṛṣṇovej výpovede a bez dezinterpretácií. Vykladať Bhagavad-gītu bez ohľadu na Kṛṣṇovu vôľu je ten najväčší priestupok. Aby sme sa vyvarovali tejto chyby, musíme chápať Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť tak, ako to urobil Arjuna, Kṛṣṇov prvý žiak. Také pochopenie Bhagavad-gīty je vskutku prospešné a vhodné pre rozvoj ľudskej spoločnosti a naplnenie životného zmyslu.

Nosso único propósito é apresentar este Bhagavad-gītā Como Ele É para que o estudante condicionado possa participar do mesmo propósito pelo qual Kṛṣṇa desce a este planeta uma vez a cada dia de Brahmā, ou a cada oito bilhões e seiscentos milhões de anos. Este propósito está declarado no Bhagavad-gītā, e temos de aceitá-lo como ele é; caso contrário, não adianta tentar entender o Bhagavad-gītā e seu orador, o Senhor Kṛṣṇa. O Senhor Kṛṣṇa primeiro falou o Bhagavad-gītā ao deus do Sol há centenas de milhões de anos. Temos de aceitar este fato e assim entendermos, baseados na autoridade de Kṛṣṇa, a importância histórica do Bhagavad-gītā, sem deturpações. É grande ofensa interpretar o Bhagavad-gītā sem fazer referência alguma à vontade de Kṛṣṇa. Para nos salvarmos desta ofensa, temos de compreender o Senhor como a Suprema Personalidade de Deus, como Ele foi diretamente compreendido por Arjuna, o primeiro discípulo do Senhor Kṛṣṇa. Tal maneira de compreender o Bhagavad-gītā é de fato autorizada e traz proveito para o bem-estar da sociedade humana, capacitando-a a cumprir a missão da vida.

Vedomie Kṛṣṇu je pre ľudskú spoločnosť bytostne dôležité, pretože poskytuje najvyššiu životnú dokonalosť. Táto dokonalosť je jasne opísaná v Bhagavad-gīte. Svetskí špekulanti nanešťastie využili Bhagavad-gītu na vyzdvihnutie svojich démonských vlastností a odlákanie pozornosti ľudí od správneho pochopenia jednoduchých životných zásad. Každý by mal vedieť, aký nesmierne veľký je Boh alebo Kṛṣṇa, a aké je skutočné postavenie živých bytostí. Mali by sme vedieť, že sme večnými služobníkmi, a že ak neslúžime Kṛṣṇovi, musíme slúžiť ilúzii hmotnej prírody a následkom toho ustavične putovať v kolobehu rodenia sa a smrti. Dokonca aj takzvaní oslobodení māyāvādski špekulanti musia podstúpiť tento proces. Toto poznanie je veľká veda a mali by sme ju všetci vo vlastnom záujme študovať.

Na sociedade humana, o movimento da consciência de Kṛṣṇa é essencial, pois oferece a mais elevada perfeição da vida. O Bhagavad-gītā explica plenamente como isto acontece. Infelizmente, argumentadores mundanos se aproveitaram do Bhagavad-gītā para promover suas propensões demoníacas e desorientar as pessoas quanto à compreensão correta dos princípios simples da vida. Todos devem saber como Deus, ou Kṛṣṇa, é grande, e todos devem conhecer a verdadeira posição das entidades vivas. Todos devem saber que a entidade viva é serva eterna e que, se não servirmos a Kṛṣṇa, teremos de servir à ilusão imersos nas diferentes variedades dos três modos da natureza material e assim vagar perpetuamente dentro do ciclo de nascimentos e mortes; mesmo o especulador māyāvādī que se julga liberado deve submeter-se a este processo. Este conhecimento constitui uma grande ciência, e todo ser vivo deve procurar ouvi-lo para o seu próprio bem.

Ľudia všeobecne, a obzvlášť v tomto veku Kali, sú okúzlení Kṛṣṇovou vonkajšou energiou a preto si falošne myslia, že rozvoj hmotného pohodlia prinesie všetkým šťastie. Nevedia, že hmotná alebo vonkajšia energia (príroda) je veľmi mocná a každý je spútaný prísnymi zákonmi hmotnej prírody. Živá bytosť je v skutočnosti čiastočkou Pána a jej prirodzeným postavením je oddane slúžiť Pánovi. Pod vplyvom ilúzie sa rôznymi spôsobmi snažíme uspokojiť naše vlastné zmysly, a nájsť tak šťastie, no nevieme, že to nie je spôsob, ako sa stať šťastnými. Namiesto uspokojovania našich vlastných zmyslov by sme sa mali snažiť uspokojiť Pánove zmysly. To je najvyššia životná dokonalosť. To je to, čo Pán vyžaduje a chce. Každý by mal pochopiť tento ústredný bod Bhagavad-gīty. Naše Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu sa snaží šíriť túto základnú myšlienku po celom svete, a keďže Bhagavad-gītu neznečisťujeme, každý, kto chce získať prospech zo štúdia Bhagavad-gīty, musí dostať pomoc od Hnutia pre vedomie Kṛṣṇu, aby mohol prakticky porozumieť Bhagavad-gīte pod priamym Kṛṣṇovým vedením. Dúfame, že ľudia získajú zo štúdia Bhagavad-gīty — takej, aká je najväčší možný prospech, a ak sa čo i len jeden človek stane čistým oddaným Pána, budeme našu snahu považovať za úspešnú.

As pessoas em geral, especialmente nesta era de Kali, estão sob o encanto da energia externa de Kṛṣṇa, e pensam que, com a melhora dos confortos materiais, todos serão felizes. Elas não têm nenhum conhecimento de que a natureza material, ou natureza externa, é muito forte, pois todos estão firmemente atados às estritas leis da natureza material. Em sua posição feliz original, a entidade viva é parte integrante do Senhor, e portanto sua função natural é prestar serviço pessoal ao Senhor. Sob o encanto da ilusão, as diferentes formas de entidades vivas tentam ser felizes buscando satisfazer o gozo dos próprios sentidos, mas isto nunca as fará felizes. Em vez de satisfazer os próprios sentidos materiais, a pessoa deve procurar satisfazer os sentidos do Senhor. Esta é a perfeição máxima da vida. O Senhor quer e exige isto. Deve-se entender este ponto central do Bhagavad-gītā. Nosso movimento da consciência de Kṛṣṇa está ensinando ao mundo inteiro este ponto central, e porque não estamos poluindo o tema do Bhagavad-gītā Como Ele É, qualquer pessoa seriamente interessada em beneficiar-se do estudo do Bhagavad-gītā deve aceitar a ajuda oferecida pelo movimento da consciência de Kṛṣṇa, qualificando-se a obter entendimento prático acerca do Bhagavad-gītā sob a orientação direta do Senhor. Esperamos, portanto, que as pessoas tirem o maior proveito do estudo do Bhagavad-gītā Como Ele É, aqui apresentado por nós, e se mesmo uma só pessoa se tornar devoto puro do Senhor, consideraremos nossa tentativa um sucesso.

12 Máj 1971, Sydney, Austrália
A. C. Bhaktivedanta Swami

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 de maio de 1971
Sidney, Austrália