Skip to main content

Predslov

Voorwoord

Pôvodne som napísal „Bhagavad-gītu — takú, aká je“ v tej podobe, ako ju vidíte pred sebou. Keď mala vyjsť táto kniha prvýkrát, musela byť nanešťastie skrátená o 400 strán a bola bez ilustrácií a výkladov k veršom. V mojich ostatných knihách — Śrīmad-Bhāgavatame, Śrí Īśopaniṣade atď. — som dodržiaval systém, ktorý najprv uvádzal pôvodný verš v devanāgarskom písme, prepis podľa medzinárodnej transliterácie, doslovný sanskṛtsko-anglický preklad, vlastný preklad a význam. Tým sa knihy stali veľmi autentické a odborné a zmysel textu bol jasný. Nebol som preto veľmi nadšený, keď som musel svoj pôvodný rukopis skrátiť. Avšak neskôr, keď záujem o Bhagavad-gītu — takú, aká je značne stúpol, žiadali ma mnohí profesori a oddaní, aby som vydal knihu v neskrátenej podobe. Súčasné vydanie je teda pokusom predložiť pôvodný rukopis tejto veľkej knihy poznania s komentármi, ktoré plne súhlasia s učením veľkých duchovných učiteľov (paramparā), aby sa tak Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu mohlo šíriť ľahšie a rýchlejšie.

Oorspronkelijk schreef ik de Bhagavad-gītā zoals ze is in de vorm waarin ze nu gepresenteerd wordt. Toen dit boek voor het eerst gepubliceerd werd, werd het oorspronkelijke manuscript helaas tot minder dan vierhonderd bladzijden teruggebracht, zonder illustraties en zonder uitleg bij de meeste van de oorspronkelijke verzen van de Śrīmad Bhagavad-gītā. In al mijn andere boeken—Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad enz.—is het systeem dat ik de oorspronkelijke sanskriettekst geef, de transliteratie ervan, de woord-voor-woord-vertalingen van het Sanskriet naar het Engels, de vertalingen en de commentaren. Dit maakt een boek zeer authentiek en wetenschappelijk en maakt de betekenis duidelijk en vanzelfsprekend. Ik was daarom niet zo gelukkig toen ik mijn oorspronkelijke manuscript aanzienlijk moest inkorten. Maar later, toen de behoefte aan de Bhagavad-gītā zoals ze is aanmerkelijk toenam, werd ik door vele geleerden en toegewijden gevraagd het boek in haar oorspronkelijke vorm te presenteren. Daarom hebben we nu geprobeerd om het oorspronkelijke manuscript van dit grote boek van kennis met volledige uitleg volgens de paramparā te presenteren, zodat de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn goed gevestigd kan worden en zich verder kan ontwikkelen.

Naše Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu je pravé, historicky autorizované, prirodzené a transcendentálne vzhľadom na to, že sa zakladá na Bhagavad-gīte — takej, aká je. Postupne sa stáva najpopulárnejším hnutím na celom svete, najmä medzi mladými ľuďmi. Ale aj staršia generácia sa oňho začína zaujímať čoraz viac a viac, a to do takej miery, že otcovia a dedovia mojich žiakov nás povzbudzujú a stávajú sa patrónmi našej veľkej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Kṛṣṇu. Mnohí otcovia a matky mojich študentov v Los Angeles za mnou prichádzajú, aby mi poďakovali za to, že som založil toto hnutie a že sa ho snažím šíriť po celom svete. Avšak skutočným otcom tohoto hnutia je Pán Kṛṣṇa samotný, pretože začalo v dávnej minulosti a k nám sa dostáva prostredníctvom postupnosti duchovných učiteľov. Ak teda chceme v tejto súvislosti vyjadriť nejaké uznanie, potom musíme poďakovať môjmu večnému duchovnému učiteľovi, Jeho Božskej Milosti Oṁ Viṣṇupādovi Paramahaṁsovi Parivrājakācāryovi 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu Gosvāmīmu Mahārājovi Prabhupādovi.

Onze beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn is authentiek, historisch gezien geautoriseerd, natuurlijk en transcendentaal, omdat ze gebaseerd is op de Bhagavad-gītā zoals ze is. Ze wordt geleidelijk aan de populairste beweging van de hele wereld, vooral onder de jongere generatie. Ook voor de oudere generatie wordt ze steeds interessanter. Oudere heren raken geïnteresseerd, zelfs zozeer dat de vaders en grootvaders van mijn discipelen ons aanmoedigen door steunend lid te worden van onze belangrijke gemeenschap, de Internationale Gemeenschap voor Kṛṣṇa-bewustzijn. In Los Angeles kwamen vele vaders en moeders me bezoeken om hun gevoelens van dankbaarheid te uiten voor de leiding die ik over de hele wereld aan de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn geef. Sommigen van hen zeiden dat de Amerikanen zeer fortuinlijk zijn dat ik de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn in Amerika begonnen ben. Maar eigenlijk is de oorspronkelijke vader van deze beweging Heer Kṛṣṇa Zelf, omdat ze zeer lang geleden begonnen is, maar de menselijke samenleving heeft bereikt via een opeenvolging van discipelen. Als ik in dit verband enige verdienste heb, dan komt die mij niet persoonlijk toe, maar is die te danken aan mijn eeuwige spiritueel leraar Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Ak vôbec mám nejaké osobné zásluhy, tak len vďaka tomu, že som sa snažil predložiť Bhagavad-gītu — takú, aká je, bez akýchkoľvek úprav. Skoro všetky anglické vydania Bhagavad-gīty, ktoré vyšli pred týmto vydaním, mali v úmysle vyzdvihnúť autorove osobné ambície. Náš pokus predložiť Bhagavad-gītu — takú, aká je si však kladie za cieľ predložiť posolstvo Najvyššej Božskej Osobnosti, Śrí Kṛṣṇu. Našou úlohou nie je predložiť Kṛṣṇovu vôľu tak, ako to robia svetskí špekulanti, politici, filozofi a vedci, ktorí toho o Kṛṣṇovi napriek svojej učenosti veľa nevedia. Keď Kṛṣṇa hovorí: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru..., netvrdíme ako takzvaní učenci, že Kṛṣṇa a Jeho „vnútorný duch“ sa od seba líšia. Kṛṣṇa je absolútny, a preto nie je rozdiel medzi Kṛṣṇovým menom, Kṛṣṇovou podobou, Kṛṣṇovými vlastnosťami, Kṛṣṇovými zábavami atď. Človek, ktorý nie je Kṛṣṇov oddaný v systéme paramparā (učeníckej postupnosti), ťažko pochopí Kṛṣṇovo absolútne postavenie. Títo takzvaní učenci, politici, filozofi a svāmīovia nemajú dokonalé poznanie o Kṛṣṇovi a snažia sa Ho vo svojich komentároch k Bhagavad-gīte zavrhnúť alebo zabiť. Také neautorizované komentáre k Bhagavad-gīte sú známe ako Māyāvāda-bhāṣya a Pán Caitanya nás pred nimi varoval. Śrī Caitanya Mahāprabhu jasne povedal, že každý, kto sa pokúša porozumieť Bhagavad-gīte z māyāvādskeho hľadiska, sa dopúšťa chyby, následkom čoho bude zvedený z cesty duchovného života a nebude schopný vrátiť sa späť domov, späť k Bohu.

Komt mij persoonlijk enige verdienste toe, dan alleen omdat ik geprobeerd heb de Bhagavad-gītā te presenteren zoals ze is, onvervalst. Vóór mijn publicatie van de Bhagavad-gītā zoals ze is werden bijna alle Engelse edities van de Bhagavad-gītā uitgebracht om iemands persoonlijke ambitie te vervullen. Maar met het publiceren van de Bhagavad-gītā zoals ze is proberen wij de missie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, te presenteren. Het is onze taak om het verlangen van Kṛṣṇa te presenteren en niet dat van een of andere wereldse theoreticus, zoals de politicus, de filosoof of de wetenschapper, omdat zij maar heel weinig kennis hebben over Kṛṣṇa, ondanks al hun andere kennis. Wanneer Kṛṣṇa zegt, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru enz., dan zeggen wij, in tegenstelling tot de zogenaamde geleerden, niet dat Kṛṣṇa van Zijn ziel verschilt. Kṛṣṇa is absoluut en er bestaat geen verschil tussen Kṛṣṇa’s naam, Kṛṣṇa’s gedaante, Kṛṣṇa’s eigenschappen, Kṛṣṇa’s activiteiten van vermaak enz. Deze absolute positie van Kṛṣṇa is moeilijk te begrijpen voor iemand die geen toegewijde van Kṛṣṇa is binnen het paramparā-systeem (de opeenvolging van discipelen). Zogenaamde geleerden, politici, filosofen en swami’s, die geen volmaakte kennis hebben over Kṛṣṇa, proberen Hem over het algemeen te verdrijven of te doden wanneer ze hun commentaren op de Bhagavad-gītā schrijven. Zulk ongeautoriseerd commentaar op de Bhagavad-gītā wordt Māyāvāda-bhāṣya genoemd en Heer Caitanya heeft ons gewaarschuwd voor deze ongeautoriseerde personen. Heer Caitanya zegt heel duidelijk dat wie de Bhagavad-gītā probeert te begrijpen vanuit het standpunt van de māyāvādī’s, een grote blunder begaat. Het resultaat van zo’n blunder is uiteindelijk dat de misleide student van de Bhagavad-gītā beslist verward raakt op het pad van spirituele bewustwording en niet in staat zal zijn om terug te keren naar huis, terug naar God.

Jediný dôvod, prečo predkladáme Bhagavad gītu — takú, aká je, je viesť zmäteného čitateľa za rovnakým účelom, za akým Kṛṣṇa zostupuje na túto planétu raz v Brahmovom dni alebo raz za 8 600 000 000 rokov. Tento dôvod je presne opísaný v Bhagavad-gīte a ako taký ho prijímame. Aký význam by inak mala snaha pochopiť Bhagavad-gītu a jej rečníka, Kṛṣṇu? Pán Kṛṣṇa pôvodne predniesol Bhagavad-gītu bohu Slnka približne pred sto miliónmi rokmi. Túto skutočnosť musíme prijať a tak pochopiť historickú dôležitosť Bhagavad-gīty na základe Kṛṣṇovej výpovede a bez dezinterpretácií. Vykladať Bhagavad-gītu bez ohľadu na Kṛṣṇovu vôľu je ten najväčší priestupok. Aby sme sa vyvarovali tejto chyby, musíme chápať Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť tak, ako to urobil Arjuna, Kṛṣṇov prvý žiak. Také pochopenie Bhagavad-gīty je vskutku prospešné a vhodné pre rozvoj ľudskej spoločnosti a naplnenie životného zmyslu.

Ons enige doel is deze Bhagavad-gītā zoals ze is te presenteren om de geconditioneerde student tot hetzelfde doel te leiden waarvoor Kṛṣṇa īīn keer in een dag van Brahmā of eens per 8.600.000.000 jaar naar deze planeet afdaalt. Dit doel wordt vermeld in de Bhagavad-gītā en we moeten het aanvaarden zoals het is; zo niet, dan heeft het geen zin om te proberen de Bhagavad-gītā en haar spreker, Heer Kṛṣṇa, te begrijpen. Heer Kṛṣṇa sprak de Bhagavad-gītā honderden miljoenen jaren geleden voor het eerst tot de zonnegod. We moeten dit feit aanvaarden en het historische belang van de Bhagavad-gītā op gezag van Kṛṣṇa begrijpen, zonder verkeerde interpretatie. Het interpreteren van de Bhagavad-gītā, zonder enige aandacht voor het verlangen van Kṛṣṇa, is de grootste overtreding. Om deze overtreding te vermijden, moet men begrijpen dat de Heer de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is; zo werd Hij ook begrepen door Arjuna, de eerste discipel van Heer Kṛṣṇa. Zo’n begrip van de Bhagavad-gītā is werkelijk waardevol en heeft gezag voor het welzijn van de menselijke samenleving in het verwezenlijken van het doel van het leven.

Vedomie Kṛṣṇu je pre ľudskú spoločnosť bytostne dôležité, pretože poskytuje najvyššiu životnú dokonalosť. Táto dokonalosť je jasne opísaná v Bhagavad-gīte. Svetskí špekulanti nanešťastie využili Bhagavad-gītu na vyzdvihnutie svojich démonských vlastností a odlákanie pozornosti ľudí od správneho pochopenia jednoduchých životných zásad. Každý by mal vedieť, aký nesmierne veľký je Boh alebo Kṛṣṇa, a aké je skutočné postavenie živých bytostí. Mali by sme vedieť, že sme večnými služobníkmi, a že ak neslúžime Kṛṣṇovi, musíme slúžiť ilúzii hmotnej prírody a následkom toho ustavične putovať v kolobehu rodenia sa a smrti. Dokonca aj takzvaní oslobodení māyāvādski špekulanti musia podstúpiť tento proces. Toto poznanie je veľká veda a mali by sme ju všetci vo vlastnom záujme študovať.

De beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn is van essentieel belang voor de menselijke samenleving, omdat ze de hoogste volmaaktheid van het leven biedt. Waarom dit zo is, wordt volledig uitgelegd in de Bhagavad-gītā. Helaas hebben wereldse ruziezoekers misbruik gemaakt van de Bhaga-vad-gītā om hun demonische neigingen door te zetten en om de mensen te misleiden wat betreft het juiste begrip van de eenvoudige principes van het leven. Iedereen moet weten hoe God, Kṛṣṇa, groot is, en iedereen moet weten wat de feitelijke positie van het levend wezen is. Iedereen moet weten dat het levend wezen eeuwig een dienaar is en dat als men Kṛṣṇa niet dient, men in verschillende variaties van de drie hoedanigheden van de materiële natuur de illusie moet dienen, met als gevolg dat men onophoudelijk moet rondreizen in de kringloop van geboorte en dood. Zelfs de zogenaamd bevrijde māyāvādī-filosoof moet dit proces ondergaan. Deze kennis vormt een grote wetenschap en ieder levend wezen moet ze voor zijn eigen bestwil horen.

Ľudia všeobecne, a obzvlášť v tomto veku Kali, sú okúzlení Kṛṣṇovou vonkajšou energiou a preto si falošne myslia, že rozvoj hmotného pohodlia prinesie všetkým šťastie. Nevedia, že hmotná alebo vonkajšia energia (príroda) je veľmi mocná a každý je spútaný prísnymi zákonmi hmotnej prírody. Živá bytosť je v skutočnosti čiastočkou Pána a jej prirodzeným postavením je oddane slúžiť Pánovi. Pod vplyvom ilúzie sa rôznymi spôsobmi snažíme uspokojiť naše vlastné zmysly, a nájsť tak šťastie, no nevieme, že to nie je spôsob, ako sa stať šťastnými. Namiesto uspokojovania našich vlastných zmyslov by sme sa mali snažiť uspokojiť Pánove zmysly. To je najvyššia životná dokonalosť. To je to, čo Pán vyžaduje a chce. Každý by mal pochopiť tento ústredný bod Bhagavad-gīty. Naše Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu sa snaží šíriť túto základnú myšlienku po celom svete, a keďže Bhagavad-gītu neznečisťujeme, každý, kto chce získať prospech zo štúdia Bhagavad-gīty, musí dostať pomoc od Hnutia pre vedomie Kṛṣṇu, aby mohol prakticky porozumieť Bhagavad-gīte pod priamym Kṛṣṇovým vedením. Dúfame, že ľudia získajú zo štúdia Bhagavad-gīty — takej, aká je najväčší možný prospech, a ak sa čo i len jeden človek stane čistým oddaným Pána, budeme našu snahu považovať za úspešnú.

Over het algemeen zijn mensen, vooral in dit Tijdperk van Kali, bekoord door de externe energie van Kṛṣṇa en hebben ze het verkeerde idee dat het bevorderen van materieel comfort ieder mens gelukkig zal maken. Ze hebben geen kennis van het feit dat de materiële of externe natuur erg sterk is, omdat iedereen stevig gebonden is door de strenge wetten van de materiële natuur. Een levend wezen is gelukkig in zijn positie als een integrerend deeltje van de Heer en daarom is het bewijzen van rechtstreekse dienst aan de Heer zijn natuurlijke functie. In de ban van illusie proberen we gelukkig te worden door onze eigen zintuigen te dienen door deze op verschillende manieren te bevredigen; geen van deze manieren zal ons echter ooit gelukkig maken. In plaats van onze eigen materiële zintuigen te bevredigen, moeten we de zintuigen van de Heer bevredigen. Dat is de hoogste volmaaktheid van het leven. De Heer wil dit en eist het. We moeten deze boodschap, die centraal staat in de Bhagavad-gītā, goed begrijpen. Onze beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn onderwijst de hele wereld deze centrale boodschap. En omdat we het thema van de Bhagavad-gītā zoals ze is niet schenden, zou iedereen die er daadwerkelijk in geïnteresseerd is om vooruitgang te maken door het bestuderen van de Bhagavad-gītā, hulp moeten zoeken bij de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn voor een praktisch begrip van de Bhagavad-gītā onder de rechtstreekse leiding van de Heer. We hopen daarom dat mensen het hoogste voordeel zullen ontlenen aan de Bhagavad-gītā zoals ze is door haar te bestuderen zoals we haar hier gepresenteerd hebben, en zelfs al wordt er maar īīn van hen een zuivere toegewijde van de Heer, dan zullen we onze poging als een succes beschouwen.

12 Máj 1971, Sydney, Austrália
A. C. Bhaktivedanta Swami

A.C. Bhaktivedanta Swami
12 mei 1971
Sydney, Australië