Skip to main content

Predslov

Eessõna

Pôvodne som napísal „Bhagavad-gītu — takú, aká je“ v tej podobe, ako ju vidíte pred sebou. Keď mala vyjsť táto kniha prvýkrát, musela byť nanešťastie skrátená o 400 strán a bola bez ilustrácií a výkladov k veršom. V mojich ostatných knihách — Śrīmad-Bhāgavatame, Śrí Īśopaniṣade atď. — som dodržiaval systém, ktorý najprv uvádzal pôvodný verš v devanāgarskom písme, prepis podľa medzinárodnej transliterácie, doslovný sanskṛtsko-anglický preklad, vlastný preklad a význam. Tým sa knihy stali veľmi autentické a odborné a zmysel textu bol jasný. Nebol som preto veľmi nadšený, keď som musel svoj pôvodný rukopis skrátiť. Avšak neskôr, keď záujem o Bhagavad-gītu — takú, aká je značne stúpol, žiadali ma mnohí profesori a oddaní, aby som vydal knihu v neskrátenej podobe. Súčasné vydanie je teda pokusom predložiť pôvodný rukopis tejto veľkej knihy poznania s komentármi, ktoré plne súhlasia s učením veľkých duchovných učiteľov (paramparā), aby sa tak Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu mohlo šíriť ľahšie a rýchlejšie.

Algupäraselt kirjutasin ma „Bhagavad-gītā nii nagu see on" kujul, nagu see ilmub käesolevas trükis. Raamatu esimesel avaldamisel lühendati algne käsikiri kahjuks aga vähem kui neljasajale leheküljele ning see ilmus illustratsioonide ja enamike „Śrīmad Bhagavad-gītā" algupäraste värsside selgitusteta. Kõikides minu teistes raamatutes, nagu „Śrīmad-Bhāgavatam", „Śrī Īśopaniṣad" jt olen ma järginud süsteemi, et ma toon esiteks ära värsirea selle algupärasel kujul, seejärel annan ma selle ladina transliteratsiooni, siis iga sanskritikeelse sõna ingliskeelse vaste, millele järgneb värsi tõlge ja selgitus. Selline esitlusviis teeb raamatust autentse ja teadusliku ning selle mõte saab enesestmõistetavaks. Seetõttu olin ma küllaltki pettunud, kui minult nõuti käsikirja lühendamist miinimumini. Kuid aja jooksul, mil nõudlus „Bhagavad-gītā nii nagu see on" järgi suurenes, pöördusid minu poole paljud õpetlased ja pühendunud palvega, esitada raamat selle algupärases vormis. Seega on käesoleva väljaande eesmärgiks esitada lugejale selle suure teadmiste raamatu algupärane käsikiri koos täielike, paramparāst lähtuvate selgitustega ning luua sellega Kṛṣṇa teadvuse liikumisele tugevam alus ja kindlustada selle edasine levik.

Naše Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu je pravé, historicky autorizované, prirodzené a transcendentálne vzhľadom na to, že sa zakladá na Bhagavad-gīte — takej, aká je. Postupne sa stáva najpopulárnejším hnutím na celom svete, najmä medzi mladými ľuďmi. Ale aj staršia generácia sa oňho začína zaujímať čoraz viac a viac, a to do takej miery, že otcovia a dedovia mojich žiakov nás povzbudzujú a stávajú sa patrónmi našej veľkej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Kṛṣṇu. Mnohí otcovia a matky mojich študentov v Los Angeles za mnou prichádzajú, aby mi poďakovali za to, že som založil toto hnutie a že sa ho snažím šíriť po celom svete. Avšak skutočným otcom tohoto hnutia je Pán Kṛṣṇa samotný, pretože začalo v dávnej minulosti a k nám sa dostáva prostredníctvom postupnosti duchovných učiteľov. Ak teda chceme v tejto súvislosti vyjadriť nejaké uznanie, potom musíme poďakovať môjmu večnému duchovnému učiteľovi, Jeho Božskej Milosti Oṁ Viṣṇupādovi Paramahaṁsovi Parivrājakācāryovi 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntovi Sarasvatīmu Gosvāmīmu Mahārājovi Prabhupādovi.

Meie Kṛṣṇa teadvuse liikumine on ehe, ajalooliselt autoriteetne, loomupärane ja transtsendentaalne, kuna see põhineb teosel „Bhagavad-gītā nii nagu see on". Kṛṣṇa teadvuse liikumine on aegamööda muutumas populaarseimaks liikumiseks terves maailmas, seda eriti noorema põlvkonna hulgas. Samuti on ka vanem põlvkond sellest üha enam ja enam huvitumas. Vanahärradki on huvitumas meie liikumisest, nii et paljud minu õpilaste isad ja vanaisad annavad meile jõudu meie ühingu, Rahvusvahelise Kṛṣṇa Teadvuse Ühingu liikmeks astudes. Los Angeleses tulid minu juurde paljud isad ja emad sooviga väljendada mulle tänu Kṛṣṇa teadvuse liikumise levitamise eest üle kogu maailma. Mõned nende hulgast ütlesid, et ameeriklastele on langenud osaks suur õnn, kuna ma alustasin Kṛṣṇa teadvuse liikumist just Ameerikas. Kuid selle liikumise tõeline isa on tegelikult Jumal Kṛṣṇa Ise. See liikumine sai alguse palju aastaid tagasi ning on tänapäeva jõudnud õpilasjärgnevusahelat pidi. Kui mina väärin selle kõigega seotult üldse mingitki tunnustust, siis ei kuulu see isiklikult mitte minule, vaid minu igavesele vaimsele õpetajale Tema Jumalikule Kõrgusele Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupādale.

Ak vôbec mám nejaké osobné zásluhy, tak len vďaka tomu, že som sa snažil predložiť Bhagavad-gītu — takú, aká je, bez akýchkoľvek úprav. Skoro všetky anglické vydania Bhagavad-gīty, ktoré vyšli pred týmto vydaním, mali v úmysle vyzdvihnúť autorove osobné ambície. Náš pokus predložiť Bhagavad-gītu — takú, aká je si však kladie za cieľ predložiť posolstvo Najvyššej Božskej Osobnosti, Śrí Kṛṣṇu. Našou úlohou nie je predložiť Kṛṣṇovu vôľu tak, ako to robia svetskí špekulanti, politici, filozofi a vedci, ktorí toho o Kṛṣṇovi napriek svojej učenosti veľa nevedia. Keď Kṛṣṇa hovorí: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru..., netvrdíme ako takzvaní učenci, že Kṛṣṇa a Jeho „vnútorný duch“ sa od seba líšia. Kṛṣṇa je absolútny, a preto nie je rozdiel medzi Kṛṣṇovým menom, Kṛṣṇovou podobou, Kṛṣṇovými vlastnosťami, Kṛṣṇovými zábavami atď. Človek, ktorý nie je Kṛṣṇov oddaný v systéme paramparā (učeníckej postupnosti), ťažko pochopí Kṛṣṇovo absolútne postavenie. Títo takzvaní učenci, politici, filozofi a svāmīovia nemajú dokonalé poznanie o Kṛṣṇovi a snažia sa Ho vo svojich komentároch k Bhagavad-gīte zavrhnúť alebo zabiť. Také neautorizované komentáre k Bhagavad-gīte sú známe ako Māyāvāda-bhāṣya a Pán Caitanya nás pred nimi varoval. Śrī Caitanya Mahāprabhu jasne povedal, že každý, kto sa pokúša porozumieť Bhagavad-gīte z māyāvādskeho hľadiska, sa dopúšťa chyby, následkom čoho bude zvedený z cesty duchovného života a nebude schopný vrátiť sa späť domov, späť k Bohu.

Kui minule kuulub siinkohal üldse mingi tunnustus, siis ehk ainult põhjusel, et ma olen püüdnud esitada „Bhagavad-gītāt" nii nagu see on, midagi võltsimata. Enne seda kui ma esitasin „Bhagavad-gītā nii nagu see on", olid praktiliselt kõik ingliskeelsed „Bhagavad-gītā" tõlked avaldatud kellegi isiklike ambitsioonide rahuldamiseks. Kuid meie katse esitada „Bhagavad- gītā nii nagu see on" kannab eesmärki tutvustada Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa, missiooni. Meie ülesandeks on esitada Kṛṣṇa tahet, mitte mõne ilmaliku spekulandi – poliitiku, filosoofi, teadlase – tahet, sest nende teadmised Kṛṣṇast on äärmiselt piiratud, vaatamata nende haritusele teistes valdkondades. Kui Kṛṣṇa lausub man-manā bhava mad-bhakto mad- yājī māṁ namaskuru jne, siis meie, erinevalt niinimetatud õpetlastest, ei väida, nagu oleksid Kṛṣṇa ja Tema sisemine vaim erinevad. Kṛṣṇa on absoluutne, ning Tema nime, keha, omaduste ega mängude vahel pole mingit erinevust. Inimene, kes ei kuulu paramparāsse (õpilasjärgnevusahelasse) ega ole Kṛṣṇa pühendunu, pole võimeline Kṛṣṇa absoluutset positsiooni mõistma. Reeglina püüavad niinimetatud teadlased, poliitikud, filosoofid ja svāmīd, kel puudub selge ettekujutus Kṛṣṇast, Teda, „Bhagavad-gītāt" kommenteerides üldse välja jätta. Selline ebaautoriteetne „Bhagavad-gītā" kommentaar kannab nimetust māyāvādabhāṣya ning Jumal Caitanya hoiatas meid selliste ebaautoriteetsete tõlgitsuste eest. Jumal Caitanya lausus selgelt, et igaüks, kes püüab mõista „Bhagavad-gītāt" māyāvādī seisukohalt, sooritab suure vea. Sellise eksituse tulemuseks on see, et eksiteele juhitud „Bhagavad-gītā" uurija satub vaimse edasiliikumise teel suurde segadusse ega suuda leida teed tagasi koju, Jumala juurde.

Jediný dôvod, prečo predkladáme Bhagavad gītu — takú, aká je, je viesť zmäteného čitateľa za rovnakým účelom, za akým Kṛṣṇa zostupuje na túto planétu raz v Brahmovom dni alebo raz za 8 600 000 000 rokov. Tento dôvod je presne opísaný v Bhagavad-gīte a ako taký ho prijímame. Aký význam by inak mala snaha pochopiť Bhagavad-gītu a jej rečníka, Kṛṣṇu? Pán Kṛṣṇa pôvodne predniesol Bhagavad-gītu bohu Slnka približne pred sto miliónmi rokmi. Túto skutočnosť musíme prijať a tak pochopiť historickú dôležitosť Bhagavad-gīty na základe Kṛṣṇovej výpovede a bez dezinterpretácií. Vykladať Bhagavad-gītu bez ohľadu na Kṛṣṇovu vôľu je ten najväčší priestupok. Aby sme sa vyvarovali tejto chyby, musíme chápať Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť tak, ako to urobil Arjuna, Kṛṣṇov prvý žiak. Také pochopenie Bhagavad-gīty je vskutku prospešné a vhodné pre rozvoj ľudskej spoločnosti a naplnenie životného zmyslu.

Meie ainus eesmärk „Bhagavad-gītā nii nagu see on" esitamisel on juhatada tingimustest sõltuv õpilane samale eesmärgile, mille nimel Kṛṣṇa igal Brahmā päeval ehk kord 8 600 000 000 aasta jooksul sellele planeedile laskub. Sellest eesmärgist räägitakse ka „Bhagavad-gītās" ning me peame selle omaks võtma nii nagu see on. Vastasel juhul pole mõtet üritadagi mõista ei „Bhagavad-gītāt" ega selle jutustajat, Jumal Kṛṣṇat. Esmalt andis Kṛṣṇa „Bhagavad-gītās" sisalduvad teadmised Päikesejumalale mõned sajad miljonid aastad tagasi. Me peame seda fakti tunnistama ja mõistma „Bhagavad- gītā" ajaloolist tähtsust ilma ekslike interpretatsioonideta ning Kṛṣṇa autoriteetsusele toetudes. Käsitleda „Bhagavad-gītāt" rääkimata Kṛṣṇa tahtest on suurim solvang. Et säästa end sellise solvangu sooritamisest tuleb teadvustada Jumalat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust, nii nagu seda tegi Arjuna, Jumal Kṛṣṇa esimene õpilane. Selline arusaam „Bhagavad-gītāst" toetub autoriteedile ja toob kasu kogu inimühiskonnale, aidates sel täita oma elu missiooni.

Vedomie Kṛṣṇu je pre ľudskú spoločnosť bytostne dôležité, pretože poskytuje najvyššiu životnú dokonalosť. Táto dokonalosť je jasne opísaná v Bhagavad-gīte. Svetskí špekulanti nanešťastie využili Bhagavad-gītu na vyzdvihnutie svojich démonských vlastností a odlákanie pozornosti ľudí od správneho pochopenia jednoduchých životných zásad. Každý by mal vedieť, aký nesmierne veľký je Boh alebo Kṛṣṇa, a aké je skutočné postavenie živých bytostí. Mali by sme vedieť, že sme večnými služobníkmi, a že ak neslúžime Kṛṣṇovi, musíme slúžiť ilúzii hmotnej prírody a následkom toho ustavične putovať v kolobehu rodenia sa a smrti. Dokonca aj takzvaní oslobodení māyāvādski špekulanti musia podstúpiť tento proces. Toto poznanie je veľká veda a mali by sme ju všetci vo vlastnom záujme študovať.

Kṛṣṇa teadvuse liikumine on inimühiskonnale hädavajalik, pakkudes võimalust saavutada elu kõrgeimat täiuslikkust. Kuidas see on võimalik, selgitab „Bhagavad-gītā". Kahjuks on aga paljud ilmalikud vaidlejad „Bhagavad-gītā" abil oma deemonlikke kalduvusi esile toonud ja eksitanud inimesi elu lihtsate printsiipide mõistmisel. Igaüks peab teadma kuivõrd võimas on Jumal, ehk Kṛṣṇa, ja milline on elusolendite tegelik positsioon. Kõik peavad teadma, et elusolend on igavene teener ja nii kaua kui ta ei teeni Kṛṣṇat, tuleb tal teenida materiaalse looduse kolme guṇa erinevate vormidena avalduvat illusiooni, olles sedasi lakkamatult sunnitud viibima sünni ja surma ringkäigus. See käib isegi niinimetatud vabanenud māyāvādīdest spekulantide kohta. „Bhagavad-gītā" kujutab endast suurt teadust ja iga elusolend peab iseenda huvides seda kuulama.

Ľudia všeobecne, a obzvlášť v tomto veku Kali, sú okúzlení Kṛṣṇovou vonkajšou energiou a preto si falošne myslia, že rozvoj hmotného pohodlia prinesie všetkým šťastie. Nevedia, že hmotná alebo vonkajšia energia (príroda) je veľmi mocná a každý je spútaný prísnymi zákonmi hmotnej prírody. Živá bytosť je v skutočnosti čiastočkou Pána a jej prirodzeným postavením je oddane slúžiť Pánovi. Pod vplyvom ilúzie sa rôznymi spôsobmi snažíme uspokojiť naše vlastné zmysly, a nájsť tak šťastie, no nevieme, že to nie je spôsob, ako sa stať šťastnými. Namiesto uspokojovania našich vlastných zmyslov by sme sa mali snažiť uspokojiť Pánove zmysly. To je najvyššia životná dokonalosť. To je to, čo Pán vyžaduje a chce. Každý by mal pochopiť tento ústredný bod Bhagavad-gīty. Naše Hnutie pre vedomie Kṛṣṇu sa snaží šíriť túto základnú myšlienku po celom svete, a keďže Bhagavad-gītu neznečisťujeme, každý, kto chce získať prospech zo štúdia Bhagavad-gīty, musí dostať pomoc od Hnutia pre vedomie Kṛṣṇu, aby mohol prakticky porozumieť Bhagavad-gīte pod priamym Kṛṣṇovým vedením. Dúfame, že ľudia získajú zo štúdia Bhagavad-gīty — takej, aká je najväčší možný prospech, a ak sa čo i len jeden človek stane čistým oddaným Pána, budeme našu snahu považovať za úspešnú.

Valdavalt on inimesed, ja seda eriti käesoleval kali ajastul, armunud Kṛṣṇa välisesse energiasse, ning nad arvavad ekslikult, et materiaalsete mugavuste suurendamisega suudavad nad jõuda õnneni. Neil pole vähimatki aimu, et materiaalne ehk väline energia on väga tugev, ning et kõik allub materiaalse looduse rangetele seadustele. Elusolendil on õnn olla Jumala lahutamatu osake ning seetõttu on tema loomulikuks ülesandeks teenida Jumalat. Illusiooni mõju all püüab igaüks erinevatel viisidel oma meeli rahuldades õnnelikuks saada, mis aga mitte kunagi kellelgi ei õnnestu. Selle asemel, et rahuldada omaenese materiaalseid meeli, tuleb rahuldada Jumala meeli. Selles seisneb elu kõrgeim täiuslikkus. Jumal soovib ning nõuab seda. Inimestel tuleb mõista seda „Bhagavad-gītā" keskseimat ideed. Meie Kṛṣṇa teadvuse liikumise eesmärgiks on õpetada kogu maailmale „Bhagavad-gītā nii nagu see on" keskseimat ideed ning kuna me ei risusta „Bhagavad-gītāt" oma arvamustega, tuleb igaühel, kes soovib „Bhagavad-gītā" uurimise läbi saada osa õnnistusest, pöörduda abi saamiseks ja „Bhagavad-gītā" praktiliseks mõistmiseks, Jumala otsese juhendamise all, Kṛṣṇa teadvuse liikumise poole. Seetõttu me loodame, et inimesed saavad osa suurimast õnnistusest lugedes käesolevat teost, „Bhagavad-gītā nii nagu see on" ja kui kasvõi üks inimene saab seeläbi puhtaks Jumala pühendunuks, võime me pidada oma üritust kordaläinuks.

12 Máj 1971, Sydney, Austrália
A. C. Bhaktivedanta Swami

A.C. Bhaktivedanta Swami
12. mai 1971
Sydney, Austraalia