Skip to main content

KAPITOLA DEVIATA

KAPITEL NI

Najdôvernejšie poznanie

Den mest fortrolige viden

VERŠ 1:
Vznešený riekol: „Môj milý Arjuna, pretože Mi nikdy nezávidíš, vyjavím ti najdôvernejšiu múdrosť a poznanie. Až sa ju dozvieš, oslobodíš sa od strastí hmotného bytia.
TEXT 1:
Guddommens Højeste Personlighed sagde: Min kære Arjuna, eftersom du aldrig er misundelig på Mig, skal Jeg nu give dig den mest fortrolige viden og erkendelse. Når du kender den, vil du blive befriet for den materielle tilværelses lidelser.
VERŠ 2:
Táto múdrosť je kráľovské poznanie a najdôvernejšie tajomstvo. Je to najčistejšia múdrosť, a keďže umožňuje realizáciu vlastného ja, je dokonalosťou náboženstva. Vykonáva sa s radostnou náladou a nikdy nekončí.
TEXT 2:
Denne viden er kongen over al uddannelse, den hemmeligste af alle hemmeligheder. Det er den reneste viden, og fordi den giver en direkte opfattelse af selvet gennem erkendelse, er den fuldendelsen af al religion. Den er evig, og den udføres med glæde.
VERŠ 3:
Tí, ktorým, sa nedostáva viery v oddanú službu, Ma nedosiahnu, ó, hubiteľ nepriateľov, a preto sa vracajú na cestu rodenia sa a smrti v hmotnom svete.
TEXT 3:
De, der ingen tro har på denne hengivne tjeneste, kan ikke opnå Mig, O du fjendens betvinger. De vender derfor tilbage til kredsløbet af fødsel og død i denne materielle verden.
VERŠ 4:
Vo Svojej neprejavenej podobe prenikám celým vesmírom. Všetky bytosti sú vo Mne, ale Ja nie som v nich.
TEXT 4:
Hele dette univers gennemstrømmes af Mig i Min umanifesterede form. Alle levende væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem.
VERŠ 5:
A predsa vo Mne nespočíva všetko, čo je stvorené. Pohľaď na Moju neuveriteľnú moc! Aj keď som udržovateľom všetkých živých tvorov a zároveň som všade, nie som časťou tohoto vesmírneho stvorenia, pretože Moje Ja je jeho zdrojom.
TEXT 5:
Og alligevel hviler alt, der er skabt, ikke i Mig. Se blot Min mystiske overdådighed! Selv om Jeg opretholder alle levende væsener og er til stede overalt, er Jeg alligevel ikke en del af denne kosmiske manifestation, for Jeg er selve kilden til skabelsen.
VERŠ 6:
Vedz, že tak, ako mocný vietor stále sídli v priestore a fúka všetkými smermi, spočívajú vo Mne všetky stvorené bytosti.
TEXT 6:
Forstå, at ligesom den vældige vind, der blæser overalt, altid hviler i rummet, hviler alle skabte væsener i Mig.
VERŠ 7:
Na konci veku vstúpi celé hmotné stvorenie do Mojej podstaty, ó, syn Kuntī, a na počiatku nového veku ho opäť stvorím.
TEXT 7:
O Kuntīs søn, ved tidsalderens afslutning opgår alle materielle manifestationer i Min natur, og ved begyndelsen på en ny tidsalder skaber Jeg dem atter gennem Min kraft.
VERŠ 8:
Znovu a znovu tvorím túto hmotnú prírodu, ktorá Mi podlieha a ktorú na konci zničím.
TEXT 8:
Hele den kosmiske orden står under Mig. Ved Min vilje bliver den automatisk manifesteret igen og igen, og ifølge Min vilje bliver den til sidst tilintetgjort.
VERŠ 9:
Ó, Dhanañjaya, žiadna z týchto činností Ma nepúta a nikdy na nich nelipnem; spočívam akoby ľahostajne.
TEXT 9:
Alt dette arbejde kan ikke binde Mig, O Dhanañjaya. Jeg er for bestandigt hævet over alle disse materielle aktiviteter, som om Jeg var neutralt situeret.
VERŠ 10:
Táto hmotná príroda, ktorá je jednou z Mojich energií, jedná pod Mojím dohľadom a vydáva všetko pohyblivé i nehybné. Z tohto dôvodu, ó, syn Kuntī, je tento svet opätovne tvorený a ničený.
TEXT 10:
Denne materielle natur, der er en af Mine energier, fungerer under Min ledelse og frembringer alle bevægelige såvel som ubevægelige skabninger, O Kuntīs søn. Under dens lov skabes og tilintetgøres denne manifestation igen og igen.
VERŠ 11:
Hlupáci sa Mi vysmievajú, keď zostúpim v ľudskej podobe, pretože nepoznajú Moju transcendentálnu povahu zvrchovaného Pána nad všetkým, čo jestvuje.
TEXT 11:
Tåber håner Mig, når Jeg nedstiger i menneskelig skikkelse. De kender ikke Min transcendentale natur som den Højeste Herre over alt, der er til.
VERŠ 12:
Tých, ktorí sú takto poblúznení, priťahujú démonské a ateistické názory. V takom zmätenom postavení nemajú nádej na oslobodenie a ich plodonosné činnosti a kultivácia poznania sú zmarené.
TEXT 12:
De, der er således forvirrede, tiltrækkes af dæmoniske og ateistiske anskuelser. I denne vildledte tilstand forpurres alle deres håb om befrielse, deres frugtstræbende handlinger og deres kultivering af viden.
VERŠ 13:
No veľké duše, ktoré nie sú poblúznené, ó, syn Pṛthy, sú pod ochranou božskej prirodzenosti. Plne sa zamestnávajú v oddanej službe, pretože Ma poznajú ako pôvodnú a nezanikajúcu Najvyššiu Božskú Osobnosť.
TEXT 13:
O Pṛthās søn, de store sjæle, der ikke er vildledte, står under den guddommelige naturs beskyttelse. De er fuldt ud engageret i hengiven tjeneste, for de kender Mig som Guddommens Højeste Personlighed, oprindelig og uudtømmelig.
VERŠ 14:
Tieto veľké duše Ma neustále velebia, s veľkou odhodlanosťou sa snažia, vzdávajú Mi svoje poklony a bez ustania Ma oddane uctievajú.
TEXT 14:
Disse store sjæle tilbeder Mig bestandigt med hengivenhed ved altid at lovprise Mine herligheder, bestræbe sig med stor beslutsomhed og bøje sig ned for Mig.
VERŠ 15:
A iní, ktorí prinášajú obeť kultiváciou poznania, uctievajú Mňa, Najvyššieho Pána, ako celok, rozmanitosť v mnohých a vo vesmírnej podobe.
TEXT 15:
Andre, der engagerer sig i offerhandlinger ved at kultivere viden, tilbeder den Højeste Herre som Én uden lige, som forskellig i mange og som den universelle form.
VERŠ 16:
Ja som obrad, obeť, obetný podiel predkom, liečivá rastlina a posvätná modlitba. Ja som maslo, oheň a obetovanie.
TEXT 16:
Men det er Mig, der er ritualet og offerhandlingen, offergaven til forfædrene, den helbredende urt og den transcendentale hymne. Jeg er smørret, ilden og ofringen.
VERŠ 17:
Ja som otcom tohoto vesmíru, matkou, stvoriteľom a praotcom. Som tým, čo má byť poznané, čo očisťuje a som slabikou oṁ. Ja som Ṛg Veda, Sāma Veda a Yajur Veda.
TEXT 17:
Jeg er dette univers’ fader såvel som moder, understøtter og bedstefader. Jeg er genstanden for al viden, den rensende kraft og stavelsen oṁ. Jeg er også Ṛg, Sāma og Yajur Veda.
VERŠ 18:
Ja som cieľ, udržovateľ, pán, svedok, príbytok, útočisko a najdrahší priateľ. Som vznik a zánik, základ všetkého, miesto spočinutia a večné semeno.
TEXT 18:
Jeg er målet, opretholderen, herren, vidnet, boligen, tilflugtsstedet og den kæreste ven. Jeg er skabelsen og tilintetgørelsen, altings grundlag, hvilestedet og det evige frø.
VERŠ 19:
Vydávam teplo, zadržujem a zosielam dážď. Som nesmrteľnosť a som tiež zosobnená smrť. Ako hmota, tak aj duchovno sú vo Mne, ó, Arjuna.
TEXT 19:
O Arjuna, Jeg giver varme, og Jeg sender regn og holder regnen tilbage. Jeg er udødelighed, og Jeg er også døden personificeret. Både ånd og materie er i Mig.
VERŠ 20:
Znalci Ved, ktorí pijú šťavu soma a túžia po živote na nebeských planétach, Ma uctievajú nepriamo. Po očistení sa od následkov za hriešne činnosti sa narodia medzi zbožnými na nebeskej planéte kráľa Indru, kde sa tešia božským pôžitkom.
TEXT 20:
De, der studerer Vedaerne og drikker soma-drik i en søgen efter de himmelske planeter, tilbeder Mig indirekte. Efter at være blevet renset for syndige reaktioner bliver de født på Indras fromme himmelske planet, hvor de nyder guddommelige glæder.
VERŠ 21:
Keď okúsia chuť nebeských zmyslových pôžitkov a vyčerpajú výsledky svojich zbožných činností, vrátia sa opäť do sveta smrteľníkov. Ľudia túžiaci po ukojení svojich žiadostí dodržiavaním zásad troch Ved, tak získajú iba opätovné rodenie sa a smrť.
TEXT 21:
Efter således at have nydt umådelig himmelsk sansenydelse, og resultaterne af deres fromme handlinger er opbrugte, vender de atter tilbage til denne dødelige planet. Således opnår de, der søger sansenydelse ved at følge principperne i de tre Vedaer, kun gentagen fødsel og død.
VERŠ 22:
No tým, ktorí Ma neustále uctievajú s čistou oddanosťou a rozjímajú o Mojej transcendentálnej podobe, prinášam to, čo im chýba, a zachovávam to, čo majú.
TEXT 22:
Men til dem, der altid tilbeder Mig med udelt hengivenhed og mediterer på Min transcendentale form, bringer Jeg det, de mangler, og Jeg bevarer det, de har.
VERŠ 23:
Tí, ktorí sú oddaní rôznym polobohom a uctievajú ich s vierou, uctievajú v skutočnosti iba Mňa, ó, syn Kuntī, no nesprávne.
TEXT 23:
De, der er hengivne af andre guder og tilbeder dem med tro, tilbeder i virkeligheden kun Mig, men de gør det på en forkert måde, O Kuntīs søn.
VERŠ 24:
Pôžitky všetkých obetí patria Mne a Ja som ich pánom. Preto poklesnú tí, ktorí nepoznajú Moju skutočnú transcendentálnu povahu.
TEXT 24:
Jeg er den eneste nyder og herre over alle offerhandlinger. De, der ikke anerkender Min sande transcendentale natur, falder derfor ned.
VERŠ 25:
Tí, ktorí uctievajú polobohov, sa narodia medzi polobohmi, k predkom spejú tí, ktorí uctievajú predkov. Tí, čo uctievajú duchov, sa narodia medzi takými bytosťami, a tí, ktorí uctievajú Mňa, budú žiť so Mnou.
TEXT 25:
De, der tilbeder halvguderne, vil blive født blandt halvguderne. De, der tilbeder forfædrene, kommer til forfædrene. De, der dyrker spøgelser og ånder, vil blive født blandt sådanne væsener, og de, der tilbeder Mig, vil komme til at leve sammen med Mig.
VERŠ 26:
Keď Mi niekto obetuje s láskou a oddanosťou lístok, kvet, ovocie alebo vodu, prijmem to.
TEXT 26:
Hvis en person tilbyder Mig et blad, en blomst, lidt frugt eller noget vand med kærlighed og hengivenhed, tager Jeg imod det.
VERŠ 27:
Nech konáš čokoľvek, nech ješ čokoľvek, nech obetuješ alebo daruješ čokoľvek a nech vykonávaš akékoľvek pokánia, ó, syn Kuntī, vždy to konaj ako obeť Mne.
TEXT 27:
Alt hvad du gør, alt hvad du spiser, alt hvad du ofrer eller giver væk, og alle former for askese, som du udfører – gør alle disse som et offer til Mig, O Kuntīs søn.
VERŠ 28:
Takto budeš oslobodený z pút činov, nech už sú ich plody dobré či zlé. S touto yogou odriekania a s mysľou upretou na Mňa sa oslobodíš a prídeš ku Mne.
TEXT 28:
På denne måde vil du blive frigjort fra arbejdets trældom og dets gode og dårlige resultater. Med dit sind fæstnet på Mig gennem dette princip om forsagelse vil du blive befriet og komme til Mig.
VERŠ 29:
Nikomu nezávidím a nikomu nie som naklonený. Som rovnaký ku všetkým. No ten, kto Mi slúži s oddanosťou, je priateľ, je vo Mne a aj Ja som Jeho priateľom.
TEXT 29:
Jeg misunder ingen, og Jeg er heller ikke partisk over for nogen. Jeg er ens mod alle. Men den, der tjener Mig med hengivenhed, er en ven og er i Mig, og Jeg er også hans ven.
VERŠ 30:
Dokonca aj človek, ktorý sa dopustil najohavnejšieho činu, by mal byť považovaný za svätého, ak Mi oddane slúži, pretože je správne umiestnený vo svojom snažení.
TEXT 30:
Selv om en person gør de mest forkastelige ting, skal han anses for at være en helgen, hvis han er engageret i hengiven tjeneste, for han er korrekt situeret i sin beslutsomhed.
VERŠ 31:
Veľmi rýchlo sa napraví a dosiahne večného mieru. Ó, syn Kuntī, smelo vyhlás, že Moji oddaní nikdy nezaniknú.
TEXT 31:
Han bliver hurtigt retskaffen og opnår varig fred. O Kuntīs søn, bekendtgør det frimodigt, at Min hengivne aldrig forgår.
VERŠ 32:
Ó, syn Pṛthy, každý, kto sa ku Mne uchýli, hoci aj nižšieho rodu — ženy, vaiśyovia (obchodníci) a śūdrovia (robotníci) — môže dosiahnuť najvyššieho cieľa.
TEXT 32:
De, der søger tilflugt hos Mig, kan nå det højeste mål, O Pṛthās søn, også selv om de skulle være af lavere byrd såsom kvinder, vaiśyaer [handelsfolk] og śūdraer [arbejdere].
VERŠ 33:
Tým skôr cnostní brāhmaṇi, oddaní a svätí králi. Keď si už teda prišiel na tento nestály, strastiplný svet, láskyplne Mi slúž.
TEXT 33:
Hvor meget mere må dette så ikke gælde for de retskafne brāhmaṇaer, de hengivne og de hellige konger? Nu, hvor du er kommet til denne midlertidige, lidelsesfyldte verden, bør du derfor engagere dig i kærlighedstjeneste til Mig.
VERŠ 34:
Vždy na Mňa mysli, staň sa Mojím oddaným, vzdávaj Mi svoje poklony a uctievaj Ma. Takto plne pohrúžený vo Mne, určite ku Mne dôjdeš.“
TEXT 34:
Tænk altid på Mig, bliv Min hengivne, buk dig ned for Mig og tilbed Mig. Ved at være fuldstændig fordybet i Mig vil du med sikkerhed komme til Mig.