Skip to main content

VERŠ 8

TEXT 8

Verš

Текст

prakṛtiṁ svām avaṣṭabhya
visṛjāmi punaḥ punaḥ
bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam
avaśaṁ prakṛter vaśāt
пракр̣тім̇ сва̄м авашт̣абгйа
віср̣джа̄мі пунах̣ пунах̣
бгӯта-ґра̄мам імам̇ кр̣тснам
аваш́ам̇ пракр̣тер ваш́а̄т

Synonyma

Послівний переклад

prakṛtim — hmotná príroda; svām — Mne; avaṣṭabhya — vstupuje; visṛjāmi — tvorím; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; bhūta-grāmam — celé vesmírne stvorenie; imam — tieto; kṛtsnam — všetku; avaśam — automaticky; prakṛteḥ — sila prírody; vaśāt — podliehajú.

пракр̣тім — матеріальну природу; сва̄м — Моєї власної сутності; авашт̣абгйа—входячи в; віср̣джа̄мі—Я створюю; пунах̣ пунах̣— знову й знову; бгӯта-ґра̄мам—весь космічний прояв; імам—цей; кр̣тснам—загалом; аваш́ам—сам по собі; пракр̣тех̣—сили природи; ваш́а̄т—з обов’язку.

Překlad

Переклад

Znovu a znovu tvorím túto hmotnú prírodu, ktorá Mi podlieha a ktorú na konci zničím.

Весь космічний порядок підвладний Мені. Згідно Моєї волі і задуму він автоматично проявляється знову й знову, і з Моєї волі він знищується під кінець.

Význam

Коментар

Ako sme už niekoľkokrát vysvetlili, hmotný svet je prejavom nižšej energie Najvyššej Božskej Osobnosti. Na počiatku stvorenia je hmotná energia stvorená ako mahat-tattva, do ktorej vstúpi Najvyšší Pán ako prvá Puruṣa-inkarnácia vo Svojom vtelení Mahā-Viṣṇua. Leží v Oceáne príčin a vydychuje nesčíselné množstvo vesmírov. Tak sú stvorené všetky vesmíry a On do každého z nich vstúpi ako Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Vo Svojej ďalšej podobe, ako Kṣīrodakaśāyi Viṣṇu, potom vstúpi do všetkého, dokonca aj do nepatrného atómu.

Матеріальний світ є виявом нижчої енерґії Верховного Бога-Особи. Це вже пояснювалося кілька разів. Під час творення матеріальна енерґія, махат-таттва, вивільняється, і Господь входить у неї в формі Свого першого пуруша-втілення, Маха̄-Вішн̣у. Він покоїться в причинному океані й видихає незліченні всесвіти. В кожний всесвіт Господь знову входить як Ґарбгодакаш́а̄йı̄ Вішн̣у. Всі світи створено таким чином. Далі Господь виявляє Себе як Кшı̄родакаш́а̄йı̄ Вішн̣у, і цей Вішн̣у входить у все, — навіть в атом. Це пояснюється тут. Він входить у все.

Živé bytosti sú rozptýlené do hmotnej prírody a zaujmú rôzne postavenia podľa výsledkov minulých činov. Takto začínajú činnosti hmotného sveta. Rôzne živočíšne druhy sú stvorené súčasne s vesmírom a začínajú od samého začiatku stvorenia konať. O nejakom vývoji sa nedá hovoriť. Všetky živé tvory — ľudia, cicavci, vtáci, ryby atď. — sú stvorené súčasne s vesmírom, pretože všetky túžby, ktoré mali v minulom stvorení, sa opäť prejavia. Slovom avaśam sa naznačuje, že tento vývoj nezávisí od živých bytostí. Stav bytia z ich minulého života, z predchádzajúceho stvorenia, sa znovu prejaví, a to jedine vďaka vôli Najvyššieho Pána. To je nepochopiteľná energia Najvyššej Božskej Osobnosti. Po stvorení rôznych živočíšnych druhov s nimi viac nemá spojenie. Hmotný svet umožňuje živým bytostiam splniť ich najrozličnejšie želania, no s tým nemá Śrī Kṛṣṇa nič spoločného.

Щодо живих істот, то ними запліднюється матеріальна природа і залежно від своїх минулих дій вони посідають різні становища. Так починається діяльність матеріального світу. Діяльність різних видів живих істот починається з найпершого моменту творення. Неправильно вважати, що все еволюціонує. Різні види живих істот створюються одразу, разом із всесвітом. Люди, тварини, звірі, птахи — все створюється одночасно, тому що бажання, які живі істоти мали в момент минулого знищення, виявляються знову. Слово аваш́ам тут ясно вказує на те, що живі істоти не мають нічого спільного з процесом творення. Просто знову виявляється становище, в якому вони перебували в їхньому минулому житті в період минулого творення і все це здійснюється лише з волі Всевишнього. Такою є незбагненна могутність Верховного Бога-Особи. І Він нічим не зв’язаний з усіма різними видами життя, що створені з Його волі. Творення відбувається для того, щоб дати можливість різним живим істотам виявити свої нахили, і після творення Господь не втручається в подальші події.