Skip to main content

VERŠ 7

TEXT 7

Verš

Text

sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham
sarva-bhūtāni kaunteya
prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni
kalpādau visṛjāmy aham

Synonyma

Synonyms

sarva-bhūtāni — všetky stvorené bytosti; kaunteya — ó, syn Kuntī ; prakṛtim — príroda; yānti — vstúpi do; māmikām — Mojej; kalpa-kṣaye — na konci veku; punaḥ — opäť; tāni — všetky; kalpa-ādau — na počiatku; visṛjāmi — stvorím; aham — Ja.

sarva-bhūtāni — all created entities; kaunteya — O son of Kuntī; prakṛtim — nature; yānti — enter; māmikām — My; kalpa-kṣaye — at the end of the millennium; punaḥ — again; tāni — all those; kalpa-ādau — in the beginning of the millennium; visṛjāmi — create; aham — I.

Překlad

Translation

Na konci veku vstúpi celé hmotné stvorenie do Mojej podstaty, ó, syn Kuntī, a na počiatku nového veku ho opäť stvorím.

O son of Kuntī, at the end of the millennium all material manifestations enter into My nature, and at the beginning of another millennium, by My potency, I create them again.

Význam

Purport

Stvorenie, udržiavanie a ničenie tohto hmotného sveta závisí celkom od najvyššej vôle Božskej Osobnosti. „Na konci veku“ znamená na konci Brahmovho života. Jeden Brahmov deň trvá 4 300 000 000 pozemských rokov a rovnako dlho trvá jeho noc. Tridsať dní a nocí tvorí jeden mesiac a dvanásť mesiacov je jeho jeden rok. Brahmā sa dožíva sto rokov. Po sto takých rokoch, keď Brahmā zomrie, nastane úplná skaza a zničenie — energia, ktorá emanovala z Najvyššieho Pána, do Neho opäť vstúpi. Keď dôjde k novému stvoreniu hmotného vesmíru, stane sa tak vôľou Najvyššieho Pána. Vedsky aforizmus znie: bahu syām. „Aj keď Som jeden, zmnohonásobím sa.“ (Chāndogya Upaniṣad 6.2.3) Expanduje sa v hmotnej energii a celé vesmírne prejavenie je opäť stvorené.

The creation, maintenance and annihilation of this material cosmic manifestation are completely dependent on the supreme will of the Personality of Godhead. “At the end of the millennium” means at the death of Brahmā. Brahmā lives for one hundred years, and his one day is calculated at 4,300,000,000 of our earthly years. His night is of the same duration. His month consists of thirty such days and nights, and his year of twelve months. After one hundred such years, when Brahmā dies, the devastation or annihilation takes place; this means that the energy manifested by the Supreme Lord is again wound up in Himself. Then again, when there is a need to manifest the cosmic world, it is done by His will. Bahu syām: “Although I am one, I shall become many.” This is the Vedic aphorism (Chāndogya Upaniṣad 6.2.3). He expands Himself in this material energy, and the whole cosmic manifestation again takes place.