Skip to main content

VERŠ 4

VERSO 4

Verš

Texto

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyma

Sinônimos

mayā — Mnou; tatam — preniknutý; idam — tento; sarvam — celý; jagat — vesmír; avyakta-mūrtinā — v neprejavenej podobe; mat-sthāni — vo Mne; sarva-bhūtāni — všetky živé bytosti; na — nie; ca — aj; aham — Ja; teṣu — v nich; avasthitaḥ — umiestnený.

mayā — por Mim; tatam — penetrada; idam — esta; sarvam — toda; jagat — manifestação cósmica; avyakta-mūrtinā — pela forma imanifesta; mat-sthāni — em Mim; sarva-bhūtāni — todas as entidades vivas; na — não; ca — também; aham — Eu; teṣu — neles; avasthitaḥ — situado.

Překlad

Tradução

Vo Svojej neprejavenej podobe prenikám celým vesmírom. Všetky bytosti sú vo Mne, ale Ja nie som v nich.

Sob Minha forma imanifesta, Eu penetro este Universo inteiro. Todos os seres estão em Mim, mas Eu não estou neles.

Význam

Comentário

Najvyššia Božská Osobnosť nie je postihnuteľná hrubými hmotnými zmyslami.

A Suprema Personalidade de Deus não é perceptível através dos sentidos materiais grosseiros. Está dito:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Kṛṣṇovo meno, slávu, zábavy atď. nemôžeme pochopiť pomocou hmotných zmyslov. Zjavia sa iba tým, ktorí Mu oddane slúžia pod vedením pravého duchovného učiteľa. V Brahma-saṁhite (5.38) sa uvádza: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. Každý môže vidieť Govindu, Najvyššiu Božskú Osobnosť v sebe i mimo seba, ak k Nemu vyvinul transcendentálny láskyplný vzťah. Takže pre väčšinu ľudí zostáva neviditeľný. V tomto verši Śrī Kṛṣṇa hovorí, že hoci je všadeprítomný, je nepostihnuteľný hmotnými zmyslami. Naznačuje to slovami avyakta-mūrtinā. Aj keď Ho nemôžeme vidieť, všetko v Ňom spočíva. Ako sme sa mohli dočítať v siedmej kapitole, celý hmotný svet je len kombináciou dvoch rôznych energií Boha — vyššej duchovnej energie a nižšej hmotnej energie. Všetko závisí od Jeho energií, ktoré sa šíria hmotným stvorením, tak ako slnečné lúče vesmírom.

Não se podem compreender o nome, a fama, os passatempos, etc., do Senhor Śrī Kṛṣṇa por meio dos sentidos materiais. Ele Se revela somente a alguém que esteja ocupado em serviço devocional puro sob orientação apropriada. No Brahma-saṁhitā (5.38), afirma-se que premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: o devoto pode ver a Suprema Personalidade de Deus, Govinda, sempre dentro e fora de si, se tiver desenvolvido uma atitude transcendental amorosa para com Ele. Assim, Ele não é visível às pessoas em geral. Aqui se diz que, embora seja onipenetrante e onipresente, Ele não é concebível através dos sentidos materiais. Isto é indicado aqui com as palavras avyakta-mūrtinā. Mas na verdade, embora não possamos vê-lO, tudo repousa nEle. Como comentamos no Sétimo Capítulo, a manifestação cósmica material inteira é apenas uma combinação de Suas duas diferentes energias — a energia espiritual superior e a energia material inferior. Assim como o brilho do sol se espalha por todo o Universo, a energia do Senhor se espalha por toda a criação, e tudo repousa nessa energia.

Napriek tomu by sme nemali dospieť k záveru, že stratil Svoju osobnú existenciu, pretože je všadeprítomný. Aby Kṛṣṇa vyvrátil tento argument, hovorí: „Som všade a všetko je vo Mne, a predsa som nad všetkým.“ Môžeme uviesť príklad: kráľ vedie vládu, ktorá nie je ničím iným než manifestáciou jeho energie. Jednotlivé časti vlády predstavujú rôzne časti kráľovej energie a každé oddelenie závisí od jeho moci. Jednako však nikto nepredpokladá, že bude osobne prítomný vo všetkých vládnych zložkách. Je to síce trochu nešikovný príklad, ale v hmotnom svete, ktorý vidíme, to funguje podobne. Všetko, čo jestvuje v hmotnom alebo v duchovnom svete, spočíva v energii Najvyššieho Pána. Stvorenie začína rozšírením Jeho rôznych energií a, ako sa uvádza v Bhagavad-gīte (viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam), je všadeprítomný prostredníctvom Svojho osobného zastúpenia v podobe rozmanitých energií.

Todavia, ninguém deve concluir que, como Ele Se espalha por toda a parte, Ele perdeu Sua existência pessoal. Para refutar este argumento, o Senhor diz: “Eu estou em toda a parte, e tudo está em Mim, mas mesmo assim fico a distância”. Por exemplo, um rei encabeça um governo que é apenas uma manifestação de sua energia; os diferentes departamentos governamentais não passam de energias do rei, e cada departamento apóia-se no poder do rei. Mas mesmo assim não é de se esperar que o rei em pessoa esteja presente em cada departamento. Este é um exemplo rudimentar. Da mesma forma, todas as manifestações que vemos e tudo o que existe, tanto neste mundo material quanto no mundo espiritual, repousam na energia da Suprema Personalidade de Deus. A criação ocorre pela difusão de Suas diferentes energias, e, como se afirma no Bhagavad-gītā, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Ele está presente em toda a parte por meio de Sua representação pessoal, a difusão de Suas diferentes energias.