Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Tekst

kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām

Synonyma

Synonyms

kim — tým skôr; punaḥ — opäť; brāhmaṇāḥbrāhmaṇi; puṇyāḥ — spravodliví; bhaktāḥ — oddaní; rāja-ṛṣayaḥ — svätí králi; tathā — tiež; anityam — pominuteľný; asukham — strastiplný; lokam — svet; imam — tento; prāpya — prišiel; bhajasva — láskyplne slúž; mām — Mne.

kim — hvor meget; punaḥ — igen; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇaer; puṇyāḥ — de retskafne; bhaktāḥ — hengivne; rāja-ṛṣayaḥ — helgenagtige konger; tathā — også; anityam — midlertidige; asukham — der er fuld af lidelser; lokam — planet; imam — denne; prāpya — efter at have opnået; bhajasva — engagér dig i kærlighedstjeneste; mām — til Mig.

Překlad

Translation

Tým skôr cnostní brāhmaṇi, oddaní a svätí králi. Keď si už teda prišiel na tento nestály, strastiplný svet, láskyplne Mi slúž.

Hvor meget mere må dette så ikke gælde for de retskafne brāhmaṇaer, de hengivne og de hellige konger? Nu, hvor du er kommet til denne midlertidige, lidelsesfyldte verden, bør du derfor engagere dig i kærlighedstjeneste til Mig.

Význam

Purport

Ľudia sa v tomto hmotnom svete delia na rôzne skupiny, ale jednako tu žiadna z nich nie je šťastná. Slová anityam asukhaṁ lokam jasne hovoria, že tento svet je pominuteľný, plný nešťastia a nedôstojný života džentlmenov. Sám Najvyšší Pán hovorí, že tento pominuteľný svet je plný utrpenia. Niektorí filozofi, najmä māyāvādski, tvrdia, že tento svet je neskutočný. Z Bhagavad-gīty sa však môžeme poučiť, že tento svet nie je neskutočný, ale že je dočasný. Tieto dve slová sa významovo odlišujú. Tento svet je dočasný, no jestvuje aj iný svet, ktorý je večný a blažený.

FORKLARING: I denne materielle verden er der forskellige kategorier af folk, men når alt kommer til alt, er denne verden ikke et lykkeligt sted for nogen. Her står der tydeligt, anityam asukhaṁ lokam: Denne verden er midlertidig og fuld af lidelse og ikke beboelig for et dannet menneske med forstanden i behold. Denne verden beskrives af Guddommens Højeste Personlighed som midlertidig og fuld af lidelse. Ifølge nogle filosoffer, især māyāvādī-filosoffer, er denne verden falsk, men fra Bhagavad-gītā kan vi forstå, at verden ikke er falsk. Den er midlertidig. Der er forskel på midlertidig og falsk. Denne verden er midlertidig, men der findes en anden verden, der er evig. Verden her er fuld af lidelse, men den anden verden er evig og lyksalig.

Śrī Kṛṣṇa povedal Arjunovi, ktorý sa narodil v rodine svätého kráľa: „Oddane Mi slúž a rýchlo sa vráť späť domov, späť k Bohu.“ Nikto by nemal zostávať v tomto pominuteľnom svete, plnom utrpenia. Každý by mal hľadať útočisko u Najvyššej Božskej Osobnosti, aby bol navždy šťastný. Oddaná služba je jediný spôsob, ako vyriešiť problémy všetkých ľudských skupín. Preto by všetci ľudia mali oddane slúžiť Śrī Kṛṣṇovi a priviesť svoje životy k dokonalosti.

Arjuna blev født i en hellig kongelig familie. Herren siger også til ham: “Engagér dig i Min hengivne tjeneste og skynd dig hjem, tilbage til Guddommen.” Ingen bør blive tilbage i denne midlertidige verden, fuld af lidelser som den er. Alle bør lade sig favne af Guddommens Højeste Personlighed, så de kan blive evigt lykkelige. Hengiven tjeneste til den Højeste Herre er den eneste metode, der kan løse alle menneskeklassers problemer. Alle bør derfor engagere sig i Kṛṣṇa-bevidsthed og gøre deres liv fuldendte.