Skip to main content

VERŠ 32

TEXT 32

Verš

Verš

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatim
māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatim

Synonyma

Synonyma

mām — ku Mne; hi — zaiste; pārtha — ó, syn Pṛthy; vyapāśritya — uchýlia sa; ye — tí, ktorí; api — tiež; syuḥ — sú; pāpa-yonayaḥ — nízkeho rodu; striyaḥ — ženy; vaiśyāḥ — obchodníci; tathā — aj; śūdrāḥ — robotníci; te api — aj oni; yānti — prídu; parām — k najvyššiemu; gatim — cieľu.

mām — ke Mně; hi — jistě; pārtha — ó synu Pṛthy; vyapāśritya — uchýlí se; ye — ti, kdo; api — také; syuḥ — jsou; pāpa-yonayaḥ — narozeni v níže postavené rodině; striyaḥ — ženy; vaiśyāḥ — obchodníci; tathā — také; śūdrāḥ — lidé nižší třídy; te api — i oni; yānti — jdou; parām — k nejvyššímu; gatim — cíli.

Překlad

Překlad

Ó, syn Pṛthy, každý, kto sa ku Mne uchýli, hoci aj nižšieho rodu — ženy, vaiśyovia (obchodníci) a śūdrovia (robotníci) — môže dosiahnuť najvyššieho cieľa.

Ó synu Pṛthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci), mohou dosáhnout nejvyššího cíle.

Význam

Význam

Śrī Kṛṣṇa tu jasne hovorí, že v oddanej službe niet rozdielu medzi nižšími a vyššími spoločenskými triedami. Toto rozdelenie jestvuje v hmotnom poňatí života, ale pre človeka, vykonávajúceho transcendentálnu oddanú službu, nemá zmysel. Všetci majú možnosť dospieť k najvyššiemu cieľu. V Śrīmad-Bhāgavatame (2.4.18) je vysvetlené, že i tzv. caṇḍālovia (pojedači psov) sa môžu očistiť vďaka spoločnosti s čistým oddaným. Oddaná služba a poznanie čistého oddaného sú také mocné, že každý môže začať slúžiť Śrī Kṛṣṇovi; nemusí dochádzať k nejakej diskriminácii medzi nižšími alebo vyššími triedami. Aj najobyčajnejší človek sa môže očistiť pod správnym vedením čistého oddaného. Ľudia sa podľa rôznych kvalít hmotnej prírody delia na brāhmaṇov, ktorí sú v kvalite dobra, kṣatriyov, umiestnených v kvalite vášne, vaiśyov, pochádzajúcich z vášne a nevedomosti, a śūdrov umiestnených v kvalite nevedomosti. Ešte nižšie sú caṇḍālovia, ktorí sa narodili v hriešnych rodinách. Obvykle sa vyššie triedy nestýkajú s ľuďmi narodenými v hriešnych rodinách, no oddaná služba a Pánov čistý oddaný majú takú očistnú silu, že vďaka ich milosti môžu aj nižšie triedy dosiahnuť najvyššiu životnú dokonalosť. To je možné iba vtedy, ak sa celkom odovzdáme Kṛṣṇovi, ako je naznačené v tomto verši slovom vyapāśritya (“kto sa ku Mne uchýli“). Vďaka tomu sa môžeme stať duchovne vyspelejší než jñānīovia alebo yogīni.

Nejvyšší Pán zde jasně říká, že v oddané službě není rozdíl mezi lidmi vyšší a nižší třídy. Toto rozdělení platí v případě hmotného pojetí života, ale na toho, kdo prokazuje transcendentální oddanou službu Pánu, se nevztahuje. Každý má právo dosáhnout nejvyššího cíle. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18) se dočteme, že i nejníže stojící lidé zvaní caṇḍālové (pojídači psů) mohou být očištěni stykem s čistým oddaným. Oddaná služba a vedení poskytované čistým oddaným mají takovou sílu, že útočiště u nich může přijmout kdokoliv, bez ohledu na své vyšší či nižší postavení. I ten nejprostší člověk, který se uchýlí k čistému oddanému, se může díky náležitému vedení očistit. Podle kvalit hmotné přírody jsou lidé rozděleni do různých skupin: na úrovni kvality dobra jsou brāhmaṇové, na úrovni kvality vášně kṣatriyové (státosprávci), pod vlivem smíšených kvalit vášně a nevědomosti se nacházejí vaiśyové (obchodníci) a pod vlivem kvality nevědomosti śūdrové (dělníci). Ještě níže stojí caṇḍālové, kteří se narodili v hříšných rodinách. Osoby z vyšších tříd se obvykle nestýkají s těmi, kdo pocházejí z hříšných rodin; proces oddané služby má však takovou moc, že čistý oddaný Nejvyššího Pána může umožnit lidem všech nižších tříd dosáhnout nejvyšší dokonalosti života. Toho lze docílit jedině tehdy, když se uchýlíme ke Kṛṣṇovi, což je zde vyjádřeno slovem vyapāśritya — je třeba zcela přijmout útočiště u Kṛṣṇy. Tak může kdokoliv dalece překonat velké jñānī a yogīny.