Skip to main content

VERŠ 22

TEXT 22

Verš

Text

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyma

Synonyms

ananyāḥ — nemajúc iný predmet; cintayantaḥ — rozjímania; mām — o Mne; ye — tí, ktorí; janāḥ — osoby; paryupāsate — uctievajú; teṣām — tým; nitya — vždy; abhiyuktānām — trvale oddaní; yoga — potrebnú; kṣemam — ochranu; vahāmi — prinášam; aham — Ja.

ananyāḥ — having no other object; cintayantaḥ — concentrating; mām — on Me; ye — those who; janāḥ — persons; paryupāsate — properly worship; teṣām — of them; nitya — always; abhiyuktānām — fixed in devotion; yoga — requirements; kṣemam — protection; vahāmi — carry; aham — I.

Překlad

Translation

No tým, ktorí Ma neustále uctievajú s čistou oddanosťou a rozjímajú o Mojej transcendentálnej podobe, prinášam to, čo im chýba, a zachovávam to, čo majú.

But those who always worship Me with exclusive devotion, meditating on My transcendental form – to them I carry what they lack, and I preserve what they have.

Význam

Purport

Človek, ktorý ani na okamih nemôže žiť bez vedomia Kṛṣṇu, nemyslí dvadsaťštyri hodín na nič iné než na Kṛṣṇu, pretože načúva, velebí a spomína na Jeho činnosti, modlí sa k Nemu, uctieva Ho, slúži Jeho lotosovým nohám, slúži Mu inými spôsobmi, priatelí sa s Ním a plne sa Mu odovzdáva. Také činnosti sú veľmi priaznivé a plné duchovných síl, pomocou ktorých sa oddaný môže zdokonaliť v duchovnej realizácii, takže jeho jedinou túžbou je dostať sa do spoločnosti Najvyššej Božskej Osobnosti. Taký oddaný sa zaiste približuje k Najvyššiemu Pánovi bez problémov a vďaka Kṛṣṇovej milosti sa nikdy nevráti do hmotného sveta. To sa nazýva yoga. Kṣema znamená Pánova milostivá ochrana. Yogou pomáha Pán oddaným dosiahnuť vedomia Kṛṣṇu, a keď ho takto dosiahnu v plnej miere, Pán ich ochráni pred poklesnutím do strastiplného podmieneného života.

One who is unable to live for a moment without Kṛṣṇa consciousness cannot but think of Kṛṣṇa twenty-four hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshiping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship and surrendering fully to the Lord. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies, which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Kṣema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotee to achieve Kṛṣṇa consciousness by yoga, and when he becomes fully Kṛṣṇa conscious the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life.