Skip to main content

VERŠ 22

TEXT 22

Verš

Tekst

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyma

Synonyms

ananyāḥ — nemajúc iný predmet; cintayantaḥ — rozjímania; mām — o Mne; ye — tí, ktorí; janāḥ — osoby; paryupāsate — uctievajú; teṣām — tým; nitya — vždy; abhiyuktānām — trvale oddaní; yoga — potrebnú; kṣemam — ochranu; vahāmi — prinášam; aham — Ja.

ananyāḥ — som ikke har noget andet mål; cintayantaḥ — som koncentrerer sig; mām — på Mig; ye — de, der; janāḥ — personer; paryupāsate — tilbeder korrekt; teṣām — for dem; nitya — der altid; abhiyuktānām — forankrede i hengivenhed; yoga — fornødenheder; kṣemam — beskyttelse; vahāmi — bringer; aham — Jeg.

Překlad

Translation

No tým, ktorí Ma neustále uctievajú s čistou oddanosťou a rozjímajú o Mojej transcendentálnej podobe, prinášam to, čo im chýba, a zachovávam to, čo majú.

Men til dem, der altid tilbeder Mig med udelt hengivenhed og mediterer på Min transcendentale form, bringer Jeg det, de mangler, og Jeg bevarer det, de har.

Význam

Purport

Človek, ktorý ani na okamih nemôže žiť bez vedomia Kṛṣṇu, nemyslí dvadsaťštyri hodín na nič iné než na Kṛṣṇu, pretože načúva, velebí a spomína na Jeho činnosti, modlí sa k Nemu, uctieva Ho, slúži Jeho lotosovým nohám, slúži Mu inými spôsobmi, priatelí sa s Ním a plne sa Mu odovzdáva. Také činnosti sú veľmi priaznivé a plné duchovných síl, pomocou ktorých sa oddaný môže zdokonaliť v duchovnej realizácii, takže jeho jedinou túžbou je dostať sa do spoločnosti Najvyššej Božskej Osobnosti. Taký oddaný sa zaiste približuje k Najvyššiemu Pánovi bez problémov a vďaka Kṛṣṇovej milosti sa nikdy nevráti do hmotného sveta. To sa nazýva yoga. Kṣema znamená Pánova milostivá ochrana. Yogou pomáha Pán oddaným dosiahnuť vedomia Kṛṣṇu, a keď ho takto dosiahnu v plnej miere, Pán ich ochráni pred poklesnutím do strastiplného podmieneného života.

FORKLARING: Den, der ikke kan leve et eneste øjeblik uden Kṛṣṇa- bevidsthed, kan ikke andet end tænke på Kṛṣṇa døgnet rundt og være engageret i hengiven tjeneste ved at høre, synge, huske, fremføre bønner, tilbede, tjene Herrens lotusfødder, gøre andre former for tjeneste, danne venskab med og overgive sig fuldstændigt til Herren. Disse aktiviteter er alle lykkebringende og fulde af åndelig kraft, hvilket gør den hengivne fuldkommen i selverkendelse, så hans eneste ønske er at opnå Guddommens Højeste Personligheds selskab. En sådan hengiven kommer utvivlsomt til Herren uden problemer. Dette kaldes yoga. Ved Herrens barmhjertighed vender en sådan hengiven aldrig mere tilbage til den materielle livstilstand. Ordet kṣemam sigter til Herrens barmhjertige beskyttelse. Herren hjælper den hengivne med at opnå Kṛṣṇa-bevidsthed gennem yoga, og når han bliver helt Kṛṣṇa-bevidst, beskytter Herren ham mod at falde ned til et lidelsesfyldt betinget liv.