Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Tekstas

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante
te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante

Synonyma

Synonyms

te — oni; tam — to; bhuktvā — užijú; svarga-lokam — nebeského; viśālam — nesmierneho; kṣīṇe — vyčerpajú; puṇye — výsledky svojich zbožných činností; martya-lokam — do sveta smrteľníkov; viśanti — poklesnú; evam — takto; trayī — troch Ved; dharmam — zásad; anuprapannāḥ — dodržiavaním; gata-āgatam — smrť a narodenie; kāma-kāmāḥ — túžia po zmyslových pôžitkoch; labhante — dospejú.

te — jie; tam — tuo; bhuktvā — pasimėgavę; svarga-lokam — rojum; viśālam — plačiu; kṣīṇe — išeikvoję; puṇye — savo doringos veiklos rezultatus; martya- lokam — į mirtingųjų žemę; viśanti — nupuola; evam — taip; trayī — trijų Vedų; dharmam — doktrinų; anuprapannāḥ — laikydamiesi; gata- āgatam — mirtį ir gimimą; kāma-kāmāḥ — trokšdami juslinių malonumų; labhante — gauna.

Překlad

Translation

Keď okúsia chuť nebeských zmyslových pôžitkov a vyčerpajú výsledky svojich zbožných činností, vrátia sa opäť do sveta smrteľníkov. Ľudia túžiaci po ukojení svojich žiadostí dodržiavaním zásad troch Ved, tak získajú iba opätovné rodenie sa a smrť.

Atsidžiaugę gausybe dangiškų juslinių malonumų ir išeikvoję savo doringos veiklos rezultatus, jie vėl grįžta į šią mirtingųjų planetą. Taigi tie, kurie ieškodami juslinių malonumų laikosi trijose Vedose nurodytų principų, telaimi pasikartojančius gimimą ir mirtį.

Význam

Purport

Tí, ktorí sa dostanú na nebeské planéty, sa tešia z dlhšieho života a lepších možností na zmyslový pôžitok, a predsa im nie je dovolené zostať tam navždy. Po vypršaní dobrých výsledkov, získaných zbožnými činnosťami, sa musia opäť vrátiť na túto planétu. Človek, ktorý nezískal dokonalé poznanie, opísané vo Vedānta-sūtre ako janmādy asya yataḥ, inými slovami ten, kto nepochopil Kṛṣṇu ako príčinu všetkých príčin, nevyužil možnosť dosiahnuť konečný cieľ života. Musí sa podriadiť kolobehu, povýšiť sa na nebeské planéty a znovu zostúpiť dolu, akoby cestoval na ruskom kole. To znamená, že sa znovu zapletie do kolobehu rodenia sa a smrti v nižších a vyšších planetárnych sústavách, namiesto toho, aby dosiahol duchovného sveta, kde je život večný, plný blaženosti a odkiaľ sa už nikdy nemusí vrátiť do strastiplnej hmotnej existencie.

KOMENTARAS: Pasikėlusieji į aukštesniąsias planetų sistemas ilgiau gyvena ir turi geresnes galimybes tenkinti jusles, tačiau amžinai likti ten negali. Kai doringos veiklos užtarnauti vaisiai pasibaigia, jie vėl siunčiami į šią žemę. Tam, kuris nepasiekia žinojimo tobulumo, kaip tai nurodo „Vedānta-sūtra“ (janmādy asya yataḥ), arba, kitaip sakant, nesuprantančiam, jog Kṛṣṇa yra visų priežasčių priežastis, nepavyksta pasiekti aukščiausio gyvenimo tikslo: jis kaskart iš naujo kyla į aukštesnes planetas ir po to leidžiasi žemyn, tarsi suktųsi apžvalgos rate – tai jis viršuje, tai vėl apačioje. Užuot pasikėlęs į dvasinį pasaulį, iš kurio nebėra pavojaus grįžti, jis paprasčiausiai sukasi gimimo ir mirties rate, papuldamas tai į aukštesnes, tai į žemesnes planetų sistemas – tokia posmo prasmė. Todėl geriau sugrįžti į dvasinį pasaulį, gyventi ten amžiną, kupiną palaimos bei žinojimo gyvenimą ir niekuomet nebegrįžti į perpildytą kančių materialų pasaulį.