Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Text

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante
te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante

Synonyma

Synonyms

te — oni; tam — to; bhuktvā — užijú; svarga-lokam — nebeského; viśālam — nesmierneho; kṣīṇe — vyčerpajú; puṇye — výsledky svojich zbožných činností; martya-lokam — do sveta smrteľníkov; viśanti — poklesnú; evam — takto; trayī — troch Ved; dharmam — zásad; anuprapannāḥ — dodržiavaním; gata-āgatam — smrť a narodenie; kāma-kāmāḥ — túžia po zmyslových pôžitkoch; labhante — dospejú.

te — they; tam — that; bhuktvā — having enjoyed; svarga-lokam — heaven; viśālam — vast; kṣīṇe — being exhausted; puṇye — the results of their pious activities; martya-lokam — to the mortal earth; viśanti — fall down; evam — thus; trayī — of the three Vedas; dharmam — doctrines; anuprapannāḥ — following; gata-āgatam — death and birth; kāma-kāmāḥ — desiring sense enjoyments; labhante — attain.

Překlad

Translation

Keď okúsia chuť nebeských zmyslových pôžitkov a vyčerpajú výsledky svojich zbožných činností, vrátia sa opäť do sveta smrteľníkov. Ľudia túžiaci po ukojení svojich žiadostí dodržiavaním zásad troch Ved, tak získajú iba opätovné rodenie sa a smrť.

When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death.

Význam

Purport

Tí, ktorí sa dostanú na nebeské planéty, sa tešia z dlhšieho života a lepších možností na zmyslový pôžitok, a predsa im nie je dovolené zostať tam navždy. Po vypršaní dobrých výsledkov, získaných zbožnými činnosťami, sa musia opäť vrátiť na túto planétu. Človek, ktorý nezískal dokonalé poznanie, opísané vo Vedānta-sūtre ako janmādy asya yataḥ, inými slovami ten, kto nepochopil Kṛṣṇu ako príčinu všetkých príčin, nevyužil možnosť dosiahnuť konečný cieľ života. Musí sa podriadiť kolobehu, povýšiť sa na nebeské planéty a znovu zostúpiť dolu, akoby cestoval na ruskom kole. To znamená, že sa znovu zapletie do kolobehu rodenia sa a smrti v nižších a vyšších planetárnych sústavách, namiesto toho, aby dosiahol duchovného sveta, kde je život večný, plný blaženosti a odkiaľ sa už nikdy nemusí vrátiť do strastiplnej hmotnej existencie.

One who is promoted to the higher planetary systems enjoys a longer duration of life and better facilities for sense enjoyment, yet one is not allowed to stay there forever. One is again sent back to this earth upon finishing the resultant fruits of pious activities. He who has not attained perfection of knowledge, as indicated in the Vedānta-sūtra (janmādy asya yataḥ), or, in other words, he who fails to understand Kṛṣṇa, the cause of all causes, becomes baffled about achieving the ultimate goal of life and is thus subjected to the routine of being promoted to the higher planets and then again coming down, as if situated on a ferris wheel which sometimes goes up and sometimes comes down. The purport is that instead of being elevated to the spiritual world, from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves in the cycle of birth and death on higher and lower planetary systems. One should better take to the spiritual world to enjoy an eternal life full of bliss and knowledge and never return to this miserable material existence.