Skip to main content

VERŠ 21

TEXT 21

Verš

Text

te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante
te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante

Synonyma

Synonyms

te — oni; tam — to; bhuktvā — užijú; svarga-lokam — nebeského; viśālam — nesmierneho; kṣīṇe — vyčerpajú; puṇye — výsledky svojich zbožných činností; martya-lokam — do sveta smrteľníkov; viśanti — poklesnú; evam — takto; trayī — troch Ved; dharmam — zásad; anuprapannāḥ — dodržiavaním; gata-āgatam — smrť a narodenie; kāma-kāmāḥ — túžia po zmyslových pôžitkoch; labhante — dospejú.

te — sie; tam — jenes; bhuktvā — genossen habend; svarga-lokam — Himmel; viśālam — unermeßlich; kṣīṇe — erschöpft; puṇye — die Ergebnisse ihrer frommen Handlungen; martya-lokam — zur Erde, dem Planeten des Todes; viśanti — fallen herab; evam — somit; trayī — der drei Veden; dharmam — Grundsätze; anuprapannāḥ — folgend; gata-āgatam — Tod und Geburt; kāma-kāmāḥ — Sinnengenüsse begehrend; labhante — erreichend.

Překlad

Translation

Keď okúsia chuť nebeských zmyslových pôžitkov a vyčerpajú výsledky svojich zbožných činností, vrátia sa opäť do sveta smrteľníkov. Ľudia túžiaci po ukojení svojich žiadostí dodržiavaním zásad troch Ved, tak získajú iba opätovné rodenie sa a smrť.

Wenn sie auf diese Weise unermeßliche himmlische Sinnenfreuden genossen haben und die Ergebnisse ihrer frommen Handlungen erschöpft sind, kehren sie zurück zu diesem Planeten des Todes. So erlangen diejenigen, die nach Sinnengenuß streben, indem sie die Prinzipien der drei Veden befolgen, nur wiederholte Geburten und Tode.

Význam

Purport

Tí, ktorí sa dostanú na nebeské planéty, sa tešia z dlhšieho života a lepších možností na zmyslový pôžitok, a predsa im nie je dovolené zostať tam navždy. Po vypršaní dobrých výsledkov, získaných zbožnými činnosťami, sa musia opäť vrátiť na túto planétu. Človek, ktorý nezískal dokonalé poznanie, opísané vo Vedānta-sūtre ako janmādy asya yataḥ, inými slovami ten, kto nepochopil Kṛṣṇu ako príčinu všetkých príčin, nevyužil možnosť dosiahnuť konečný cieľ života. Musí sa podriadiť kolobehu, povýšiť sa na nebeské planéty a znovu zostúpiť dolu, akoby cestoval na ruskom kole. To znamená, že sa znovu zapletie do kolobehu rodenia sa a smrti v nižších a vyšších planetárnych sústavách, namiesto toho, aby dosiahol duchovného sveta, kde je život večný, plný blaženosti a odkiaľ sa už nikdy nemusí vrátiť do strastiplnej hmotnej existencie.

ERLÄUTERUNG: Jemand, der zu den höheren Planetensystemen erhoben wird, genießt eine längere Lebensdauer und bessere Möglichkeiten zum Sinnengenuß, doch ist es ihm nicht gestattet, dort für immer zu bleiben. Er wird wieder zur Erde zurückgeschickt, wenn die Früchte seiner frommen Werke aufgezehrt sind. Wenn jemand nicht die Vollkommenheit des Wissens erlangt, auf die das Vedānta-sūtra hinweist (janmādy asya yataḥ), oder mit anderen Worten, wenn es ihm nicht gelingt, Kṛṣṇa, die Ursache aller Ursachen, zu verstehen, verfehlt er das höchste Ziel des Lebens und ist somit dem Prozeß unterworfen, zu den höheren Planeten erhoben zu werden und dann wieder herabzukommen, als säße er auf einem Riesenrad, das sich immer wieder auf und ab bewegt. Anstatt also zur spirituellen Welt erhoben zu werden, von der es nicht mehr möglich ist herabzufallen, bewegt man sich einfach im Kreislauf von Geburt und Tod durch die höheren und niederen Planetensysteme. Man sollte lieber die spirituelle Welt anstreben, um sich dort eines ewigen Lebens voller Glückseligkeit und Wissen zu erfreuen und niemals wieder zu diesem leidvollen materiellen Dasein zurückzukehren.