Skip to main content

VERŠ 15

TEXT 15

Verš

Verš

jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham
jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham

Synonyma

Synonyma

jñāna-yajñena — rozvíjaním poznania; ca — tiež; api — zaiste; anye — iní; yajantaḥ — obetujú; mām — Mňa; upāsate — uctievajú; ekatvena — ako celok; pṛthaktvena — v mnohých; bahudhā — častiach; viśvataḥ-mukham — a vo vesmírnej podobe.

jñāna-yajñena — rozvíjením poznání; ca — také; api — jistě; anye — jiní; yajantaḥ — obětující; mām — Mně; upāsate — uctívání; ekatvena — v jednotě; pṛthaktvena — v dvojnosti; bahudhā — v rozmanitosti; viśvataḥ-mukham — a ve vesmírné podobě.

Překlad

Překlad

A iní, ktorí prinášajú obeť kultiváciou poznania, uctievajú Mňa, Najvyššieho Pána, ako celok, rozmanitosť v mnohých a vo vesmírnej podobe.

Jiní, kteří podstupují oběť rozvíjení poznání, uctívají Mě, Nejvyššího Pána, jako jednotu, rozmanitost v mnoha nebo vesmírnou podobu.

Význam

Význam

Tento verš je zhrnutím predchádzajúcich veršov. Śrī Kṛṣṇa povedal Arjunovi, že tí, ktorí majú plné vedomie Kṛṣṇu a nemyslia na nič iné, sa nazývajú mahātmovia. Existujú tiež ľudia, ktorí nie sú priamo na úrovni mahātmu, no rôznymi spôsobmi tiež uctievajú Kṛṣṇu. Niektorí z nich už boli opísaní ako trpiaci, túžiaci po bohatstve, zvedaví a rozvíjajúci poznanie. Pod nimi sú však ďalšie tri druhy ľudí: 1. tí, ktorí sa uctievajú, ako by boli totožní s Najvyšším Pánom; 2. tí, ktorí si vymýšľajú rôzne podoby Najvyššieho Pána a uctievajú ich; 3. tí, ktorí prijímajú vesmírnu podobu (viśvarūpa) Najvyššej Božskej Osobnosti a uctievajú ju. Z týchto troch sú najnižšími a najpočetnejšími monisti, čiže tí, ktorí sa uctievajú, akoby oni sami boli Najvyšším Pánom. Takí ľudia sa považujú za Najvyššieho Pána a s touto mentalitou sa uctievajú. Aj to je určitý druh uctievania Boha, pretože aspoň pochopili, že nie sú hmotné telá, ale že sú v skutočnosti živé duchovné bytosti. To je obvyklý spôsob, akým impersonalisti uctievajú Najvyššieho Pána. Do druhej skupiny patria uctievači polobohov a tí, ktorí považujú akúkoľvek fantáziou vytvorenú podobu za podobu Najvyššieho Pána. A tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí nemôžu vnímať nič vyššieho než hmotný vesmír. To je tiež podoba Najvyššieho Pána. Považujú vesmír za najvyšší organizmus a uctievajú ho.

Tento verš shrnuje verše předchozí. Pán říká Arjunovi, že osoby výlučně si vědomé Kṛṣṇy a neznající nic než Kṛṣṇu jsou mahātmové. Jsou však ještě jiní oddaní, kteří se nenacházejí zcela na úrovni mahātmů, ale také Kṛṣṇu uctívají, a to různými způsoby. Někteří z nich již byli popisováni jako soužení, postrádající peníze, zvídaví a rozvíjející poznání. Na nižších úrovních jsou však ještě další tři druhy uctívajících: 1. ten, kdo uctívá sám sebe jako totožného s Nejvyšším Pánem; 2. ten, kdo si vymyslí nějakou podobu Nejvyššího Pána, kterou pak uctívá; a 3. ten, kdo jako svrchovanou uctívá vesmírnou podobu, viśva-rūpu Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejníže stojící z těchto tří — ti, kteří se považují za monisty a uctívají se jako Nejvyšší — silně převládají. Pokládají se za Nejvyššího Pána a s tímto smýšlením uctívají sami sebe. I to je určitý druh uctívání Boha, neboť většinou chápou, že nejsou hmotným tělem, ale duší, která je duchovní povahy; přinejmenším toto pochopení převažuje. Impersonalisté zpravidla uctívají Nejvyššího Pána tímto způsobem. Do druhé skupiny patří uctívatelé polobohů či ti, kdo na základě vlastních představ považují jakoukoliv podobu za podobu Nejvyššího Pána. A do třetí skupiny patří ti, kdo nedovedou pojmout nic vyššího než projevený hmotný vesmír. Považují vesmír za nejvyšší organismus či entitu a uctívají jej. Vesmír je také podobou Pána.