Skip to main content

VERŠ 4

TEXT 4

Verš

Verš

adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ
puruṣaś cādhidaivatam
adhiyajño ’ham evātra
dehe deha-bhṛtāṁ vara
adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ
puruṣaś cādhidaivatam
adhiyajño ’ham evātra
dehe deha-bhṛtāṁ vara

Synonyma

Synonyma

adhibhūtam — hmotné stvorenie; kṣaraḥ — neprestajne sa meniace; bhāvaḥ — povaha; puruṣaḥ — vesmírna podoba vrátane všetkých polobohov ako napríklad polobohov Slnka a Mesiaca; ca — a; adhidaivatam — nazývaná adhidaiva; adhiyajñaḥ — Nadduša; aham — Ja; eva — určite; atra — v tomto; dehe — tele; deha-bhṛtām — z vtelených; vara — ó, najlepší.

adhibhūtam — hmotný projev; kṣaraḥ — neustále se měnící; bhāvaḥ — příroda; puruṣaḥ — vesmírná podoba včetně všech polobohů, jako jsou bozi Slunce a Měsíce; ca — a; adhidaivatam — nazývá se adhidaiva; adhiyajñaḥ — Nadduše; aham — Já (Kṛṣṇa); eva — zajisté; atra — v tomto; dehe — těle; deha-bhṛtām — vtělených; vara — ó nejlepší.

Překlad

Překlad

Ó, najlepší z vtelených, hmotná príroda, ktorá sa neprestajne mení, sa nazýva adhibhūta, hmotné stvorenie. Moja vesmírna podoba, zahŕňajúca všetkých polobohov, vrátane polobohov Slnka a Mesiaca, sa nazýva adhidaiva. A Ja, Najvyšší Pán, zastúpený Naddušou v srdci každej živej bytosti, sa nazývam adhiyajña, Pán obetí.

Ó nejlepší ze vtělených bytostí! Hmotná příroda, která se neustále mění, se nazývá adhibhūta (hmotný projev). Vesmírná podoba Pána, zahrnující všechny polobohy, jako jsou bozi Slunce a Měsíce, se nazývá adhidaiva. A Já, Nejvyšší Pán, zastoupený Nadduší v srdci každé vtělené bytosti, jsem adhiyajña (Pán oběti).

Význam

Význam

Hmotná príroda (adhibhūta) sa neprestajne mení. Hmotné telá prechádzajú šiestimi zmenami: narodia sa, rastú, nejaký čas zotrvávajú, splodia potomkov, zanikajú a nakoniec úplne zmiznú. Hmotná príroda je v určitom okamihu stvorená a v určitom zasa zničená. Chápanie vesmírnej podoby Najvyššieho Pána vrátane všetkých polobohov a ich planét sa nazýva adhidaivata. V tele spolu s dušou sídli aj Nadduša — úplná reprezentácia Śrī Kṛṣṇu. Nazýva sa Paramātmā alebo adhiyajña a je umiestnená v srdciach všetkých živých bytostí. Slovo eva má v tejto súvislosti veľký význam. Śrī Kṛṣṇa ním zdôrazňuje, že Paramātmā sa od Neho nelíši. Individuálna duša, jīva, sídli v tele. Nadduša, Najvyššia Božská Osobnosť, ktorá sa nachádza vedľa individuálnej duše, je svedkom jej konania a je zdrojom rôznych druhov jej vedomia. Nadduša dáva duši možnosť správať sa podľa svojej vôle, pričom pozoruje jej chovanie.

Čistý oddaný, ktorý oddane slúži Kṛṣṇovi s mysľou upriamenou na Neho, automaticky pochopí, aký význam majú všetky tieto podoby Najvyššieho Pána. O Pánovej gigantickej vesmírnej podobe (adhidaivata), ktorá sa tiež nazýva virāt-puruṣa, meditujú začiatočníci, ktorí nemôžu pochopiť Najvyššieho Pána v Jeho podobe Nadduše. Nižšie planéty predstavujú nohy vesmírnej podoby, Slnko a Mesiac predstavujú jej oči a hlavou je vyššia planetárna sústava. Začiatočníkom sa odporúča meditovať o Pánovej vesmírnej podobe.

Hmotná příroda se neustále mění. Všeobecně platí, že hmotná těla procházejí šesti stavy: narodí se, rostou, určitou dobu přetrvávají, vytvářejí své produkty, chřadnou a potom zaniknou. Tato hmotná příroda se nazývá adhibhūta. V určitou dobu je stvořena a v určitou dobu bude zničena. Koncepce vesmírné podoby Nejvyššího Pána, která zahrnuje všechny polobohy a jejich různé planety, se nazývá adhidaivata. A v těle je společně s individuální duší přítomná Nadduše, úplné zastoupení Pána Kṛṣṇy, jež dlí v srdci a je známá pod jménem Paramātmā či adhiyajña. Zvláště významné je v kontextu tohoto verše slovo eva — Pán jím zdůrazňuje, že Paramātmā se od Něho neliší. Nadduše, Nejvyšší Osobnost Božství, je svědkem činností individuální duše, vedle níž setrvává, a zdrojem jejích různých druhů vědomí. Dává jí možnost jednat, jak si přeje, a sleduje její počínání. Čistému oddanému, vědomému si Kṛṣṇy a prokazujícímu transcendentální službu Pánu, se význam těchto různých projevů Nejvyššího Pána přirozeně vyjasní. O gigantické vesmírné podobě Pána zvané adhidaivata rozjímají začátečníci, kteří nejsou schopni navázat styk s Nejvyšším Pánem v Jeho projevu Nadduše. Začátečníkovi je doporučeno meditovat o vesmírné podobě — virāṭ-puruṣovi, za jehož nohy jsou považovány nižší planety, jehož oči představují Slunce a Měsíc, a hlavu vyšší planetární systém.