Skip to main content

VERŠ 22

TEXT 22

Verš

Текст

puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni
yena sarvam idaṁ tatam
пурушах̣ са парах̣ па̄ртга
бгактйа̄ лабгйас тв ананйайа̄
йасйа̄нтах̣-стга̄ні бгӯта̄ні
йена сарвам ідам̇ татам

Synonyma

Послівний переклад

puruṣaḥ — Najvyšší Pán; saḥ — On; paraḥ — Najvyšší (ten, ktorého nik neprevýši); pārtha — ó, syn Pṛthy; bhaktyā — oddanou službou; labhyaḥ — možno dosiahnuť; tu — ale; ananyayā — čistý; yasya — ktorý; antaḥ-sthāni — v; bhūtāni — celé toto hmotné stvorenie; yena — ktorý; sarvam — všetko; idam — čo môžeme vidieť; tatam — spočíva.

пурушах̣—Верховна Особа; сах̣—Він; парах̣—Верховний, що вищий од усіх; па̄ртга—син Пр̣тги; бгактйа̄—відданим служінням; лабгйах̣—той, якого досягають; ту—але; ананйайа̄—чистий, неухильний; йасйа—котрого; антах̣-стга̄ні—всередині; бгӯта̄ні—усе матеріальне проявлення; йена—ким; сарвам—усе; ідам—що ми можемо бачити; татам—просякнуте.

Překlad

Переклад

Najvyššiu Božskú Osobnosť, Zvrchovaného Pána všetkých, možno dosiahnuť čistou oddanosťou. Hoci zotrváva vo Svojom sídle, je všadeprítomný a všetko v Ňom spočíva.

Верховного Бога-Особу, найвизначнішого з-поміж усіх, досягають шляхом чистої неподільної відданості. Хоча Він і не залишає Своєї обителі, Він — всюдисущий і все міститься в Ньому.

Význam

Коментар

Tu sa jasne hovorí, že najvyšší cieľ, odkiaľ sa nemusíme vrátiť do hmotného sveta, je sídlo Najvyššej Osoby, Śrī Kṛṣṇu. Brahma-saṁhitā opisuje toto najvyššie sídlo ako miesto plné duchovnej blaženosti (ānanda-cinmaya-rasa). Nič tam nie je materiálne a všetky rôznorodosti sú prejavené ako duchovné expanzie samotnej Božskej Osobnosti. To už bolo vysvetlené v siedmej kapitole. V hmotnom svete je Pán všadeprítomný vďaka Svojej hmotnej energii, napriek tomu, že je neustále vo Svojom najvyššom sídle. Vďaka Svojím duchovným a hmotným energiám, je prítomný v duchovnom svete i v materiálnych vesmíroch. Yasyāntaḥ-sthāni znamená, že v Ňom spočívajú duchovné i materiálne energie.

Тут ясно сказано, що обитель Кр̣шн̣и, Верховної Особи, — це верховна мета, місце вищого призначення, звідки нема необхідності вертатись в матеріальний світ. Брахма-сам̇гіта̄ описує цю верховну обитель як а̄нанда-чінмайа-раса, місце, де все сповнене духовного блаженства. Там немає нічого матеріального — все розмаїття, що проявлене там, духовне і блаженне за своїми якостями. Це духовне розмаїття поширюється скрізь як духовна експансія Самого Верховного Бога, — все проявляється там виключно за допомогою духовної енерґії, про що пояснювалося в сьомій главі. Що стосується цього матеріального світу, то, хоча Господь і перебуває завжди в Своїй верховній обителі, Він проникає всюди у вигляді Своєї матеріальної енерґії. Таким чином, через посередництво Своїх духовних та матеріальних енерґій Він присутній скрізь як у матеріальному, так і в духовному всесвітах. Йасйа̄нтах̣-стга̄ні означає, що в Ньому, в Його духовній або матеріальній енерґіях, все знаходить опору. Господь за допомогою цих двох енерґій проникає в усе.

Do Kṛṣṇovho najvyššieho sídla alebo na nespočetné vaikuṇṭhské planéty možno vstúpiť jedine pomocou bhakti, oddanej služby, ako tu jasne naznačuje slovo bhaktyā. Žiadny iný spôsob nám nemôže pomôcť dosiahnuť najvyššie sídlo. Vedy (Gopāla-tāpanī Upaniṣāda 3.2) tiež opisujú najvyššie sídlo a Najvyššiu Božskú Osobnosť. Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ. V tomto sídle je len jedna Najvyššia Božská Osobnosť, Kṛṣṇa. On je najmilostivejším Božstvom a hoci tu je ako jeden, expanduje sa do miliónov a miliónov úplných expanzií. Vedy prirovnávajú Pána k stromu, ktorý stále stojí napriek tomu, že rodí veľa plodov, kvetov a mení listy. Úplné Pánove expanzie, ktoré vládnu na vaikuṇṭhských planétach, majú štyri ruky a sú známe pod rôznymi menami — Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha a tak ďalej.

Увійти до верховної обителі Кр̣шн̣и або на одну з безлічі планет Ваікун̣т̣г можна лише через бгакті, віддане служіння, на що тут ясно вказує слово бгактйа̄. Ніяким іншим шляхом не можна досягнути тієї верховної обителі. Веди (Ґопа̄ла-та̄панı̄ Упанішада 1.21) також описують Верховного Бога-Особу та Його верховну обитель. Еко ваш́ı̄ сарва-ґах̣ кр̣шн̣ах̣. «В цій обителі є лише один Верховний Бог-Особа, ім’я якому — Кр̣шн̣а». Він є верховне милосердне Божество, і хоча Він — один, Він поширює Себе в мільйонах й мільйонах повновладних експансій. Веди порівнюють Господа з деревом, яке, хоча й лишається нерухомим, розпросторює гілля з численними різноманітними плодами, квітами й мінливою листвою. Повновладні експансії Господа, які правлять Ваікун̣т̣га планетами, мають по чотири руки, й відомі під різними іменами: Пурушоттама, Трівікрама, Кеш́ава, Ма̄дгава, Аніруддга, Хр̣шı̄кеш́а, Сан̇каршан̣а, Прадйумна, Ш́рı̄дгара, Ва̄судева, Да̄модара, Джана̄рдана, На̄ра̄йан̣а, Ва̄мана, Падмана̄бга тощо.

Brahma-saṁhitā (5.37) potvrdzuje, že hoci je Pán stále v najvyššom sídle, Goloke Vṛndāvan, je všeprestupujúci, takže všetko ide hladko (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). Ako uvádzajú Vedy (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8): parāsya śaktir vividhaiva śrūyate/svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca. „Jeho energie sú také obsiahle, že bezchybne a systematicky riadia všetko vo vesmírnom stvorení, aj keď Najvyšší Pán je nesmierne vzdialený.“

Брахма-сам̇гіта̄ (5.37) також підтверджує, що, хоча Господь завжди перебуває на Ґолоці Вр̣ндава̄на, Своїй верховній обителі, Він всюдисущий, і тому все йде своєю чередою в повній злагоді (ґолока ева нівасатй акгіла̄тма-бгӯтах̣). Як стверджується в Ведах (Ш́вета̄ш́ватара Упанішада 6.8), пара̄сйа ш́актір вівідгаіва ш́рӯйате / сва̄бга̄вікı̄ джн̃а̄на-бала-крійа̄ ча — «Його енерґії настільки обширні, що вони невпинно й бездоганно керують усім, що відбувається в космічному проявленні, хоча Сам Господь перебуває далеко-далеко в Своїй обителі».