Skip to main content

VERŠ 20

第20節

Verš

テキスト

paras tasmāt tu bhāvo ’nyo
’vyakto ’vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati
パラs タスマト トオバヲ 'ニョ
'ヰヤクト 'ヰヤクタト サナタナハ
ヤハ サ サルヱシュ ブテシュ
ナシュヤツ ナ ヰナシュヤテエ

Synonyma

Synonyms

paraḥ — transcendentálna; tasmāt — voči tomu; tu — ale; bhāvaḥ — prírode; anyaḥ — iné; avyaktaḥ — neprejavené; avyaktāt — neprejavenému; sanātanaḥ — večná; yaḥ saḥ — tá, ktorá; sarveṣu — celý; bhūteṣu — svet; naśyatsu — zaniká; na — nie; vinaśyati — zničený.

paraḥ —超越的な; tasmāt — それに対して; tu — しかし; bhāvaḥ— 質; anyaḥ — 他の; avyaktaḥ — 非顕現;avyaktāt — 非顕現に; sanātanaḥ — 永遠; yaḥ saḥ— それ; sarveṣu — 全て; bhūteṣu — 現象;naśyatsu —絶?する; na —決して~でない; vinaśyati —絶?する

Překlad

Translation

Jestvuje však iná neprejavená príroda, ktorá je večná a transcendentálna voči prejavenej a neprejavenej hmote. Je najvyššia a nezničiteľná. Nezaniká, ani keď tento svet zanikne.

だがこの顕現、未顕現の現象を超えて、別の永遠な非顕現自然が実在する。それは至上高にして不滅。この世界のすべてが消滅してもそのまま残る。

Význam

Purport

Kṛṣṇova vyššia duchovná energia je transcendentálna a večná. Nepodlieha zmenám ako hmotný svet, ktorý vzniká a zaniká počas Brahmovho života. Vlastnosti vyššej Kṛṣṇovej energie sú pravým opakom vlastností hmotného sveta. Vyššie a nižšie stavy bytia boli vysvetlené v siedmej kapitole.

クリシュナの上位、精神エネルギーは超越的であり、永遠である。ブラフマーの昼と夜によって現われたり消えたりする物質会の自然の変化をすべて超えているのだ。コリ酒なの上位エネルギーは、物質世界とは全くその性質を異にする。上位エネルギーと下位エネルギーについては、第七章に説明してある。